Emcost Consultanta Comert - Servicii de consultanta Bucuresti

Obtinere autorizatii

...
Autorizatii comert - alimentare

Acord de functionare activitati comerciale (se obtine de la Primarie)

Acte necesare:

Cerere, formular tipizat;
B I./C.I. a administrator firma;
Delegatia/ imputernicirea persoanei desemnate – acolo unde este cazul;
CUI-ul societatii comerciale;
Certificatul constatator pentru punctul de lucru;
Dovada inregistrare sanitara – veterinara si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul;
Procesul verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare si notificarea certificarii conformitatii, dupa caz (de ex. pentru saloane de infrumusetare si coafura/ manichiura);
Autorizatia de Mediu, daca spatiul destinat comertului depaseste 400 mp;
Autorizatia de Securitate incendiu, dupa caz;
Declaratie de clasificare, daca este cazul;
Alte avize, autorizatii, acorduri, declaratii si certificate speciale, dupa caz;
Contractul de detinere a spatiului;
Acord de subinchiriere, unde este cazul;
Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar;
Acordul Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari si tabelul nominal cu acordul proprietarilor, vecini ai spatiului, pe orizontala si verticala, conform Legii nr. 230/2007 – numai in cazul in care se schimba obiectul de activitate;
Planul de situatie privind incadrarea in zona a spatiului comercial, la scarile 1:500 si 1:2000;
Releveul spatiului inchiriat;
Autorizatia de construire insotita de procesul verbal de receptionare a lucrarii unde este cazul;
Contractul incheiat cu o societate de salubrizare, insotit de ultima factura si chitanta prin care s-a efectuat plata acesteia;
Adresa emisa de catre Administratia Pietelor pentru titularul de contract, prin care se atesta faptul ca agentul economic nu figureaza cu datorii;
Fotografii exterior, dupa caz;
Acordul de functionare eliberat anterior, in original.
 

Autorizatie de functionare pentru activitati de alimentatie publica

Acte necesare:

Cerere – formular tipizat;
Dovada platii taxei pentru eliberarea/ vizarea autorizatiei – copie certificata conform cu originalul;
Imputernicire pentru depunere documentatie/ridicare autorizatie, daca este cazul– in original;
I./C.I. persoana care depune documentatia de autorizare – copie;
CUI societate– copie;
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registului Comertului pentru deschiderea si autorizarea punctului de lucru – copie;
Declaratia de impunere privind ocuparea domeniului public, inregistrata la D.I.T.L. al sectorului aferent, daca este cazul – copie;
Dovada folosirii spatiului (contract inchiriere/ act proprietate etc.) – copie;
Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar– copie;
Autorizatie de construire/ alt document prin care s-a autorizat schimbarea de destinatie in unitate de alimentatie publica, daca este cazul – copie;
Autorizatia sanitara de functionare/ Proces verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare/ Notificare de certificarea conformitatii – copie;
Autorizatie sanitara veterinara/ Documentul de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor – copie;
Autorizatia de mediu/ declaratie pe proprie raspundere ca sunt mai putin de 100 de locuri pe scaun/ dovada solicitarii de obtinere a autorizatiei de la autoritatea de mediu – copie;
Autorizatia de securitate la incendiu, daca este cazul – copie;
Adresa cu informatii privind calificarea personalului angajat;
Declaratie privind clasificarea unitatii– original;
Certificatul eliberat de I.T.M/ extras Revisal cu informatii privind calificarea angajatilor – copie;
Acordul Asociatiei de Proprietari care va contine data Adunarii Generale in care s-a aprobat ca agentul economic sa desfasoare activitate de alimentatie publica intr-un spatiu al condominiului precum si orarul de functionare aprobat. Tabelul nominal cu proprietarii direct afectati de activitatea desfasurata de catre agentul economic, pe plan orizontal si vertical, cu B.I./C.I.- serie si numar si semnatura;
Planul de incadrare in zona, la scarile 1:500 si 1:2000 / Planul complexului comercial in care se afla unitatea, cu pozitionarea acesteia – unde este cazul;
Releveul;
Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie a lucrarii /Avizul de amplasare pentru constructiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase);
Certificatul de atestare fiscala care arata ca societatea nu are datorii la bugetul local ;
Fotografii (fata si lateral);
Acordul de functionare eliberat anterior, in original;
 

AVIZ/AUTORIZARE DSV

Conform legilor in vigoare, doar anumite activitati si in anumite limite, sunt obligate sa solicite aviz sau autorizare DSV, odata cu intocmirea unui Manual HACCP si a unui Memoriu tehnic.

Documentele necesare pentru obtinerea Avizului DSV sunt:

Cererea tip,
Certificat de înregistrare firma (CUI) în copie,
Certificat Constatator Legii 359/ 2004,
Schita spatiului în care veti descrie încaperile, utilajele si circuitele de lucru,
Act de identitate administrator, în copie.
 

Manual HACCP

Legislatia din Romania, in conformitate cu legislatia europeana, obliga operatorii economici din industria alimentiei publice sa respecte anumite reguli de igiena alimentara si sa intocmeasca si sa aplice un astfel de plan de igiena a alimentelor.

Lipsa planului de siguranta alimentara poate rezulta in amenzi sau in suspendarea activitatii in cazul in care se constata ca nerespectarea acestor reguli de igiena alimentara au condus la imbolnavirea populatiei.

Manualul HACCP este o lucrare scrisa, care contine o serie de principii si proceduri ce trebuie implementate de  catre toti operatorii economici care activeaza in industria alimentatiei publice, in anumite conditii. Printre aceste proceduri se numara procedura de autocontrol, procedura de rechemare de pe piata a produselor neconforme, procedurile de igienizare, trasabilitate produse etc.

Principiile HACCP trebuie insotite de un Memoriu Tehnic cu date specifice ale locatiei la care se face referire.

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.
Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

...
Autorizatii constructii

Certificat Urbanism

Definitie: Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care este solicitat.

actul de proprietate,
planurile cadastrale,
cererea tip,
dovada achitarii unei taxe (in functie de zona).
Chiar daca in mod legal, pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala intocmita de proiectant, in ultima vreme, din ce in ce mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic de arhitectura, sau chiar planuri desenate. De aceea, solutia pe ca o propunem este intocmirea de catre proiectant a documentatiilor  solicitate suplimentar fata de actele prevazute in lege.

 

Autorizatie de Construire

Definitie: Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Dosarul prin care se solicita Autorizatia de Construire  cuprinde, conform Legii 50/1991:

Cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire;
Certificatul de urbanism (in copie);
Dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
Proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii –DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
Avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
Dovada privind achitarea taxelor legale.
Termenul legal de eliberare a Autorizatiei de Construire este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

 

Aviz de Mediu

AVIZUL DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului în planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îsi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare si competentele de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluarii adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

HG 1076/2004 reprezinta transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului (SEA) si este implementata prin urmatoarele acte normative:

OM nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotarârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
OM nr. 117/2006pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
În cazul în care planurile si programele supuse evaluarii de mediu au impact transfrontier se aplica prevederile Conventiei Espoo ratificata prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.

 

 

Actele necesare la depunerea solicitarii:

Notificare;
Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);
Dovada publicarii celor doua anunturi publice în mass-media (primul anunt si al doilea anunt), pentru planurile/programele  pentru care nu este necesara obtinerea delegarii de competenta de la autoritatea plublica centrala adica pentru planurile/programele care se desfasoara pe raza teritorial administrativa a unui singur judet.
 

Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

Cerere motivata prin care se solicita transferul avizului de mediu;
Declaratie pe propria raspundere data de catre noul titular ca implementeaza planul/programul în aceleasi conditii pentru care a fost emis avizul de mediu;
Avizul de mediu în original;
Xerocopia actului care atesta dreptul de proprietate sau folosinta asupra terenului/spatiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare – cumparare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).
 

Aviz de amplasament

Avizul de Amplasament este raspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, în care se precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea conditiilor de coexistenta a obiectivului cu retelele electrice ale operatorului.

Emiterea Avizelor de Amplasament de catre operatorii de retea este reglementata de Ordinul nr. 25/22.06.2016, cu modificarile si completarile din Ord. ANRE nr. 183/2019 si 201/2019,, privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea.

Pentru obtinerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie sa depuna:

Cerere pentru obtinere Aviz de Amplasament – cerere pentru clientii din zona Banat sau cerere pentru clientii din zona Dobrogea;
Actul de proprietate sau orice alt înscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/incintei/cladirii, în copie. În cazul spatiilor închiriate este necesar si acordul notarial al proprietarului;
Actul de identitate pentru persoanele fizice sau actele societatii (certificat de înregistrare la registrul Comertului, cod fiscal sau alte autorizatii legate de functionare emise de autoritatile competente) pentru persoanele juridice, în copie;
Împuternicire în original pentru persoanele juridice, notariala pentru persoanele fizice;
Certificatul de urbanism, în copie;
Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scara, în doua exemplare, vizat de catre emitentul certificatului, anexa la certificatul de urbanism;
Plan de situatie, respectiv plan privind constructiile subterane, la scara, în doua exemplare, cu amplasarea obiectivelor investitiei;
Studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua electrica a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicita avizul de amplasament (daca este cazul).
Dupa depunerea documentatiei complete si achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament (AA), operatorul de retea va transmite solicitantului avizul de amplasament favorabil / favorabil conditionat, în maxim 15 zile calendaristice.

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.
Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

...
Autorizatii mediu

Autorizatie de Mediu

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu (2 exemplare);
Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 ;
Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007 ;
Act doveditor pentru detinere spatiu;
Contracte pentru asigurarea utilitatilor;
Contract/dovada pentru predarea deseurilor rezultate din activitate catre cu o unitate autorizata ;
Plan de amplasament ;
Plan de incadrare in zona ;
Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de ORC-TB;
Procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ord. 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (dupa caz) ;
Acord de mediu

Documente necesare:

Cerere pentru solicitarea Acordului de mediu, in doua exemplare
Certificat de Urbanism si Planuri Anexe, in copie
Notificare, intocmita conform continutului cadru
Dovada de plata a taxei
Gestiune deseuri

Conform Legii 211/2011 cu modificarile ulterioare, toate societatile comerciale au obligatii legate de deseurile generate:

Colectare selectiva
Contract de salubritate
Identificare a deseurilor generate
Gestiunea deseurilor generate, cu urmarirea trasabilitatii acestora
Reprezentare Administratia  Fondului de Mediu

Conform HG 196/2005, cu modificarile ulterioare, operatorii economici care pun ambalaj pe piata (importatori sau producatori, re-ambalatori) au obligatia de a intocmi declaratii lunare catre Fondul de Mediu in legatura cu aceste ambalaje.

De asemenea, la Fondul de Mediu se declara anvelopele, uleiurile, echipamentele electrice etc

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.
Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!