Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Colentina, Obor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Colentina-Obor
...
65.000 €

Sectia 7, adiacent, cf1, decomandat, 8/10, balcon in termopan, 53mp, liber, bloc reabilitat termic, 10 minute metrou obor, aproape parc, scoala, spatii comerciale, cadastru intabulare, disc.

Suprafata 53 mp Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:21
...
71.000 €

Colentina stradal, aproape Kaufland, cf. 1, etaj 1, balcon inchis, 55mp, liber, bl. reabilitat termic, vedere mixta, scara curata, metrou Obor 10 minute, aproape piata, cadastru, intabulare disc.

Suprafata 55 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 10:51
...
69.500 €

parter/8, cf.I decomandat 51 mp, fara balcon, bloc reabilitat c- truit in 1983, imbunatatiri decente, centrala proprie, liber, toate actele,clasa energetica B, se accepta credit

Suprafata 52 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 06:30
...
74.999 €

etaj 1/8, cf. I decomandat, 53 mp, bloc 1983, centrala termica proprie, liber, zugravit acum, cu imb. decente, liber, acte la zi, clasa en. B,

Suprafata 53 mp An 1983 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 06:25
...
64.999 €

cf. 1 decomandat 53 mp, bloc 1970, bloc reabilitat termic, fara imbunatatiri, clasa en. B, liber, termopane, usa metalica,

Suprafata 53 mp An 1970 Decomandat Etaj 8 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 06:15
...
73.000 €

bloc 4 etaje, reabilitat, stradal, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 50 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 13 min.
Bucuresti, 01 Mar 19:57
...
68.000 €

bloc reabilitat termic, fara risc seismic, situat langa parcul Plumbuita, statia STB langa bloc, 1/10, dec., 54 mp, orientare spre sud, baie cu fereastra, balcon mare amplasat pe ambele camere,

Suprafata 54 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 01 Mar 16:57
...
69.000 €

Vand apartament 2 camere: -este situat la 4 minute de mers pe jos pana la metrou obor (vis-a-vis de magazinul obor). Pentru mai multe informatii si poze, va rog sa ma contactati!

Suprafata 54 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 01 Mar 15:50
...
69.900 €

etj.1/3, cf1, semidec, 60mp, bloc 2012, centrala termica, balcon spatios, mobilat si utilat, ideal investitie, vedere mixta, luminos, pe Sud-Est, geam la baie, acte O.K, g+f+p+t, usa metal, acc credit,zona...

Suprafata 60 mp An 2012 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 01 Mar 14:47
...
61.999 €

stradal, etaj 7/10, cf.I sdec, 51 mp, bloc 1978 reabilitat, cu imbunatatiri decente, liber, acte la zi, clasa en.B, pret nediscutabil, vizite urgent, merita !

An 1978 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 01 Mar 14:15
...
75.000 €

str.Rascoala 1907, aproape Parc Plumbuita/ Scoala 39, etaj 1/8,cf.1 dec., 51mp., bloc 1986, pe mijloc, centrala termica, orientrare sud-est,bucatarie patrata, curat, g,f,p, termopan,cadastru,intabulare

Suprafata 51 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 01 Mar 11:44
...
65.000 €

stradal,9/10, cf.1, semidec, 54mp, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f+p+t,usa metal,aer conditionat, geam la baie,balcon mare,liber, acte O.K,...

Suprafata 54 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 01 Mar 11:15
...
35.000 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 01 Mar 11:14
...
60.000 €

Kaufland, Mall Veranda, 9/10, cf.1, decomandat, 49 mp, pe mijloc, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica si aer conditionat, balcon spatios, acte OK, liber, acc. credit, neg.,

Suprafata 49 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 01 Mar 11:14
...
73.000 €

Un apartament care poate deveni locuinta sau investitia ta. Bloc foarte bine intretinut, vis-a-vis de Spitalul Fundeni. Statia STB in fata blocului. La parter magazine, sala de sport. 0% comision

Suprafata 51 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 9 din 13
Bucuresti, 01 Mar 11:12
...
69.900 €

Maior Vasila Bacila, aproape Parc Plumbuita/ Motodrom, Spitalul Fundeni, etaj 1/3, cf. 1 semidec., 60 mp, bloc 2012 reabilitat termic, baie cu fereastra, balcon generos orientare est, centrala termica,...

Suprafata 60 mp An 2012 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 29 Feb 18:07
...
85.000 €

vav Kaufland, etaj 5/10,cf.1 circular 50mp., bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic, baie cu fereastra, 2 lifturi, renovat integral, g,f,p, termopan, um, cadastru, intabulare,liber

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 29 Feb 18:07
...
64.000 €

stradal vav Parc Plumbuita, 15 min. metrou Obor, 5 min. Parc Tei/Faculatatea de Constructii, etaj 7/10, bloc 1975 reabilitat termic fara risc seismic, intrare stradala, vedere spate, orientare sud-est,...

Suprafata 55 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 29 Feb 18:06
...
110.000 €

ap. 2 camere, utilat, bloc anvelopat proaspat, neg.,

Suprafata 65 mp Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 29 Feb 17:54
...
54.000 €

etaj 10/10, decomandat 42mp, bloc 1979 reabilitat, termopane, usa metalica, liber, toate actele clasa en A

An 1979 Decomandat
Bucuresti, 29 Feb 14:17
...
62.999 €

etaj 10/10, cf. I semidec., 56 mp, impartire deosebita, 2 ac, bloc reabilitat din 1968, decent, liber, acte la zi, clasa en. B, merita negociabil,

Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 29 Feb 13:19
...
70.000 €

poz buna,etj.1,cf1, semidec, 54mp,vedere mixta (spate si lateral), bloc 1958,fara risc seismic, reabilitat termic, balcon spatios, 3debarale, dormitor de 13,56mp, scara stradala, cad si intabulare,acc...

Suprafata 54 mp An 1958 Semidecomandat Etaj 1 din 3 M 12 min.
Bucuresti, 29 Feb 12:59
...
70.000 €

parc Plumbuita, renovat 2021, et. 4/4, cf. 1, dec., 55 mp, bloc 1985, reabilitat termic, geam la baie, bucat. mob. nou, dressing, instal. sanitare si el. noi, usi int. noi, g, f, p, t, usa metal, aer...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 29 Feb 12:57
...
67.000 €

8/10, cf. 1, dec., 55 mp, scara stradala, vedere pe Parcul Motodrom, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, luminos, acte ok, liber, pret bun, acc. credit,

Suprafata 55 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 29 Feb 12:40
...
68.000 €

etaj 6/10, imobil 1968 reabilitat, fara risc seismic, fara urgenta, fara probleme de rezistenta, 52 mp, fara imbunatatiri, liber, toate actele, clasa en. B, se accepta credit

An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 29 Feb 12:09
...
67.999 €

etaj 1/10, vedere spate, bloc reabilitat 1976, fara probleme de rezistenta, fara imbunatatiri, liber, 53 mp, clasa en. B, pret usor negociabil, merita,

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 29 Feb 12:08
...
132.000 €

situat in intersectie, la 1 minut metrou Obor, imobil 1980, reabilitat termic, cf. 1, semidec. 58 mp, reamenajat integral de la placa, instalatii el sanitare noi, amenajat lux, se vinde mobilat si utilat

An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 29 Feb 12:07
...
80.000 €

Sos. Andronache stradal, vedere deschisa, bloc tip boutique construit in 2017, parter/3, terasa de 21 mp acoperita, 45 mp utili, se vinde nemobilat, baie utilata, acte inregula, liber imediat.

Suprafata 45 mp An 2017 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 29 Feb 11:53
...
58.000 €

Str. Alea Sinaia, vedere spre spate, plan 2, parc Plumbuita la 5 min, metrou Obor 15 min, liniste multa, bloc reabilitat, an 1978, fara risc seismic, p/10, cf 2 sporit, decomandat, acte ok, liber.

Suprafata 45 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 29 Feb 11:53
...
100.000 €

Bloc nou 2011, situat in complexul D-na Ghica Plazza, et. 10/16, dec, 70mp, camere generoase, terasa foarte mare, mobilat complet, complexul este foarte usor accesibil fiind amplasat la 5min. de Obor,

Suprafata 70 mp An 2011 Decomandat Etaj 10 din 16
Bucuresti, 29 Feb 11:53
...
68.999 €

sos. Fundeni stradal, vizavi parc Motodrom, scoala 39 aproape, orientare sud-vest, vedere deschisa, deschisa, bloc 1978, reabilitat termic, zona linistita, et. 4/10, mobilat si utilat, liber imediat

Suprafata 53 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 29 Feb 11:53
...
72.900 €

Str. Popa Nicolae, vedere mixta, plan 2, bloc reabilitat termic, an 1986, parc lunca florilor la 5 min., scoala 145 aproape, et 2/3, renovat complet, mobilat si utilat, geam la baie, acte ok, liber.

Suprafata 50 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 29 Feb 11:51
...
87.000 €

Bloc nou 2011, situat in complexul D-na Ghica Plazza, et. 1/24, dec, 65mp, camere generoase, terasa foarte mare, partial mobilat, complexul este foarte usor accesibil fiind amplasat la 5min. de Obor,

Suprafata 65 mp An 2012 Decomandat Etaj 1 din 17
Bucuresti, 29 Feb 11:50
...
68.000 €

pozitionare buna, metroul Obor la 5min. langa primaria sect.2, mall Veranda 2min. bloc reabilitat termic, 52mp, pe mijloc, baie cu fereastra, orientare sud-est, cadastru-intabulare, se accepta credit.

Suprafata 52 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 29 Feb 11:49
...
69.000 €

Str. Rascoala 1907, bloc reabilitat termic, an 1986, dec., 60 mp, renovat recent, g, f, p, UM, instalatii, usi noi, mobilat, utilat, cadastru -intabulare- energetic, se accepta credit,

Suprafata 60 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 29 Feb 11:47
...
62.500 €

Apartament luminos cu 2 camere semidec., vedere spate, langa parc Motodrom, bloc reabilitat termic 1978, et. 7/10, scara curata, renovat, mobilat si utilat, Imb.: g, f, p, um, t, eliberabil imediat,

Suprafata 53 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 29 Feb 11:47
...

particular, 1/10, semidecomandat, g+f+p+t+um+ac, loc parcare, U2,

Bucuresti, 28 Feb 12:34
...

totul nou, mobilat, instalatiile sunt schimbate. Se poate mobila si utila complet;

Suprafata 51 mp Etaj 5 din 8
Bucuresti, 27 Feb 13:12
...
85.000 €

apartament 2 camere decomandat, Obor, sos Colentina nr. 1, complet renovat si utilat, 2 aere conditionate, instalatie electrica noua, repartitoare si contoare pentru monitorizare consumuri

Suprafata 50 mp An 1973 Decomandat Etaj 9 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 27 Feb 10:47
...
68.000 €

ID intern: 331282. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Colentina, reper Parc Plumbuita, intr-un imobil construit in anul 1977, disponibil la etajul...

Suprafata 50 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 26 Feb 12:03
...
69.000 €

mp utili si Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Colentina, reper Intersectia Avion, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 47 mp utili si 54 mp totali Locuinta este situata...

Suprafata 54 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 25 Feb 10:44
...
94.999 €

ID intern: 326865. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Iancului, reper Colegiul Iulia Hasdeu, intr-un imobil construit in anul 1964, disponibil...

Suprafata 52 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 25 Feb 09:10
...
62.000 €

Apartament 2 camere, decomandat cu o suprafata de 50 MP, situat in zona Colentina - Carrefour, la etajul 1, in cadrul unui imobil de 6 niveluri, finalizat in anul 2023, racordat la utilitati. Apartamentele...

Suprafata 50 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, 24 Feb 16:05
...
70.000 €

Ionut Chima^Global Home Romania^Imobiliare. Apartament cu 2 camere decomandat, situat in zona Colentina Carrefour. Imobilul se afla intr un bloc de locuinte finalizat 2023, racordat la utilitati. Apartamentul...

Suprafata 56 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 6
Bucuresti, 24 Feb 16:05
...
74.000 €

Ionut Chima^Global Home Romania^Imobiliare Apartament 2 camere, decomandat cu o suprafata de 60 MP inclusiv balcon, situat in zona Colentina - Carrefour, la etajul 2, in cadrul unui imobil de 6 niveluri,...

Suprafata 60 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, 24 Feb 16:05
...
71.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Colentina, reper Parc Plumbuita- Fabrica de Gheata, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 48 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este...

Suprafata 48 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 24 Feb 13:26
...
68.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Doamna Ghica, reper Parc Plumbuita, confort 1 decomandat, avand suprafata de 53 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 1,...

Suprafata 53 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 22 Feb 14:03
...
61.500 €

cf. 1, 51 mp, et. 7/10, semidecomandat, constructie 1977-1978, vedere in spate, liniste, bloc reabilitat, imbunatatiri, mobilat, utilat, stare foarte buna, tevi comune schimbate, acte ok, ocazie,

Suprafata 51 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 21 Feb 09:05
...
67.900 €

Doamna Ghica - Colentina (vav Parc Plumbuita), 2 cam. 1 dec. etaj.1/8, liber, bloc reabilitat, UM, geamuri termopan, geam baie, zona linistita, vewrdeata, mijloace de transport,

Suprafata 51 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 20 Feb 18:42
...
85.000 €

ID intern: 330510. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Obor, reper Kaufland Obor, intr-un imobil construit in anul 1971, disponibil la etajul 3 din...

Suprafata 47 mp An 1971 Decomandat Etaj 3 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 11 Feb 09:00
Articole recomandate
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 2.929
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 403
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 880