IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1632 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
SECTORUL 1, proprietar vand apartamente 2-3 camere, accept prima casa, accept credit, accept variante etc.,
0722.409.422/ 0763.604.040
; mihai.emil@ymail.com
15 Sep 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
1 €
7
B
MILITARI RESIDENCE, apartamente direct de la dezvoltator fara comisioane sau taxe ascunse. o multitudine de beneficii incluse in pretul apartamentului (loc parcare, finisaje + manopera, aer cond.,...
0722.881.997/ 0744.702.244
; residence_transparent@yahoo.com ; HTTP://TRANSPARENTRESIDENCE.EU
15 Sep 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 8
900 €
mp
B
POPESTI LEORDENI Gama Residence, apartamente noi, la cheie, bai utilate, finisaje superioare, cash sau credit, asistenta bancara, promotia de toamna. Vino sa cumperi si beneficiezi de reduceri...
0745.410.365
; miugamainvest@gmail.com ; www.gamainvest.ro
15 Sep 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
900 €
mp
IF
TINERETULUI -Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
15 Sep 11:00
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
EROII REVOLUTIEI Pieptanari, ap. 2 camere conf. 3, gresie, faianta, t, usa metalica liber,
0731.136.698/ 0768.322.642
15 Sep 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
13.500 €
B
FLOREASCA CALEA 13 mp parter, 30 mp subsol, 2 mp toaleta separat inst el. noua, inst. sanitare noi, izolatie ext., sapa noua subsol, tavan faianta parter, toaleta complet renovata, cadastru,...
0785.661.555
; bajaga2006@yahoo.com
15 Sep 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1965
semidecomandat
parter din 2
14.500 €
B
TOPORASI Radu Constantin, 2 camere, confort 2, la cheie, liber, cadastru, intabulare,
0736.897.571
15 Sep 11:00
decomandat
etajul 2 din 4
15.000 €
B
BUCURESTI, Jilava, urgent, apartament 2 camere, 5 minute cap Progresu, mare, 42 metri patrati utili, renovat gaze, curent, apa, individual, pret fara concurenta, etaj parter, usor...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com15 Sep 11:00
15.500 €
B
RAHOVA PIATA g, faianta, parchet, t, usa metalica centrala termica, foarte curat, cadastru, intabulare,
0769.776.666
15 Sep 11:00
suprafata 30 mp
etajul 2 din 2
16.000 €
B
IMASULUI confort 2, fara imbunatatiri, gaze la usa,
0769.776.666
15 Sep 11:00
suprafata 40 mp
etajul 1 din 4
16.000 €
B
MARGEANULUI Crizantemelor, 1/4, gaze, curat, cash
0726.029.688/ 0765.715.200
15 Sep 11:00
etajul 1 din 4
18.000 €
B
ANTIAERIANA (Magurele) ap. 2 camere, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, t, izolat, totul nou,
0766.637.169/ 0723.079.542
15 Sep 11:00
suprafata 40 mp
18.000 €
B
LIVEZILOR Vadu Nou, 2 camere, confort 2, utilitati Radet, bloc curat, fara imbunatatiri,
0762.167.720
15 Sep 11:00
suprafata 38 mp
etajul 4 din 4
18.500 €
B
PANTELIMON 2 camere confort 3, toate utilitatile, bloc reabilitat 2014, negociabil,
0785.600.088
15 Sep 11:00
semidecomandat
19.000 €
B
FERENTARI Livezilor, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, t,
021.421.01.49/ 0765.780.927
15 Sep 11:00
suprafata 40 mp
etajul 2 din 4
19.000 €
B
RAHOVA, Crizantemelor, confort3, particular, liber, bloc reabilitat, gaze separat, ferestre pvc, usa metalica
0761.672.092
15 Sep 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
parter din 4
19.000 €
B
RAHOVA, Antiaeriana, 2/4, P/4, confort3, urgent, liber, bloc reabilitat, ferestre pvc, usa metalica gaze, separat, Str. Crizantemelor,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
15 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1974
semidecomandat
19.000 €
B
PANTELIMON, Cora, vand urgent apartament 2 camere, confort 3, pret negociabil,
0786.625.982
15 Sep 11:00
19.500 €
B
RAHOVA -Ispirescu, cf 2, etaj1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, instalatii electrice noi, instalatii sanitare noi, exclus intermediari,
021.420.02.43/ 0721.859.395
15 Sep 11:00
an constr. 1975
semidecomandat
19.500 €
B
BUCURESTI, Glina, la doar 1km ansamblu rezidential, in spatele primariei la 5 minute auto metrou Pallady, apartamente in vila la cheie inclusiv centrala, izolatie 20cm, curte fata+spate,...
0766.874.345/ 0760.091.494
; mirea_stefan10@yahoo.com
15 Sep 11:00
suprafata 180 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 1
19.900 €
IF
PANTELIMON, Cora, confort 3, caldura RADET, gaze, termopan, balconase la geamuri, acte la zi, holisor la intrare,
0722.612.915/ 0766.360.676/ 0722.218.460
15 Sep 11:00
suprafata 29 mp
etajul 1 din 4
20.000 €
B
PANTELIMON, Electronica, Baicului, langa Lidl, confort 3, gaze separat, termopane, usa metalica parchet, geam la baie, bloc civilizat, cadastru, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
15 Sep 11:00
etajul 1 din 4
20.000 €
B
FERENTARI, Aleea Livezilor, vand apartament 2 camere, confort 2, cu facilitati, apa calda si rece, caldura Radet, gaze, interfon, cu imbunatatiri, mai multe relatii:
0760.605.614
15 Sep 11:00
etajul 3 din 4
21.000 €
B
SOLDAT TUNSU PETRE, vand apartament 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala, discutabil,
0761.149.830
15 Sep 11:00
semidecomandat
etajul 4 din 4
21.000 €
B
PANTELIMON ALEEA, renovat, mobilat, etaj 2,
0723.234.223
15 Sep 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
21.000 €
B
EROII REVOLUTIEI Str. Cap. Usurelu Ion, 2 camere, etaj 3, apropiere metrou, confort 3, gaze, zona linistita, multiple imbunatatiri, proprietar,
0722.742.533
15 Sep 11:00
suprafata 29 mp
21.500 €
B
ISPIRESCU Bolintineanu, Radet, gaze, cash,
0727.527.935/ 0765.715.200
15 Sep 11:00
parter din 4
22.000 €
B
RAHOVA, Bolintineanu, Malcoci, confort3, liber, spatios, gaze separat, ferestre pvc, usa metalica stradaAl.Salaj,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
15 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
22.000 €
B
Rahova Particular vand apartament 2 camere , parter, zona Rahova ,2 minute mij. de trans. , full imbunatatit , centrala termica , balcon inchis , inst. apa si electica schimbate ,...
0764.138.560
; stefaniabaloiu@yahoo.com
15 Sep 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
parter din 2
22.000 €
B
SECTOR 4, Resita, 2 camere, confort 2, liber, zona verde, linistita, ocazie, numai cash,
0762.146.702/ 0737.216.782
15 Sep 11:00
suprafata 39 mp
parter din 4
22.500 €
B
EROII REVOLUTIEI, Pieptanari, zona case/vile, 2 camere, cf2, zona linistita, scara curata, interior renovat recent, totul nou, g, f, p, t, usa metalica, centrala proprie, neg
0733.107.773
15 Sep 12:16
suprafata 28 mp
semidecomandat
parter din 4
22.500 €
23.500 €
B
UNIRII, proprietar 2 camere, bucatarie, baie, curte comuna, acces auto, posibilitate extindere mansardare, CF ok. Acte in regula,
0745.030.710/ 0730.401.742
15 Sep 11:00
suprafata 35 mp
23.000 €
B
SALAJ Humulesti, 2 camere, confort 2, 4/4, 2/4, imbunatatiri, termopan,
0761.400.930/ 0727.639.146
15 Sep 11:00
23.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, g, faianta, usa metalica parchet, termopan, usa melalica, usi interioare schimbate, zona verde, parc, loc joaca, copii, scoala, gradinita, market, costuri reduse de intratinere...
0770.759.360
15 Sep 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 78
etajul 3 din 4
23.000 €
B
RAHOVA, Alexandriei, comision 0%, apartamente la cheie, loc de parcare, se pot achizitiona si cu Prima Casa,
0766.091.335/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
15 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
23.900 €
B
CENTRAL, stradal, la curte, 2 camere, parter, utilitati, parchet, termopan, grilaje, wc, dus, bucatarie, acte,
0766.480.101
15 Sep 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
25.000 €
B
BERCENI particular vand garsoniera, la cheie, centrala proprie, balcon, contorizata separat si parcare, accept credit bancar, 5 min. distanta metrou,
0722.478.920/ 0726.138.984
; jambualexandru@yahoo.com
15 Sep 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, confort 2, etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica mobilat, cadastru, intabulare, zona Liceul Bolintineanu;
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com15 Sep 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
25.000 €
B
PANTELIMON, Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0727.483.230
15 Sep 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
25.000 €
B
SALAJ, Humulesti, 2 camere confort 2, apartamentul este locuibil, curat. Balcon logie. Apropiere complex comercial, scoala, statie Ratb (linie directa Piata Unirii) si parc. Toate...
0763.575.682/ 0727.395.455
15 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 10
25.000 €
B
MILITARI Veteranilor, confort 2, curat, liber, urgent,
0734.707.748/ 0768.100.982
15 Sep 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
25.500 €
B
BERCENI Dimitrie Leonida, direct-proprietar, vand apartament 2 camere, finisaje lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc de parcare.
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
15 Sep 11:00
an constr. 2014
25.500 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE, ap. 2 camere, proprietar, centrala termica, termopane, negociabil,
0720.834.350
15 Sep 11:00
suprafata 65 mp
etajul 3 din 4
25.500 €
IF
BRANCOVEANU, Huiedin, confort 2, etaj 4, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, acte la zi, zona cu parcuri, strand, complexe comerciale, piata, accepta plata prin credit,
0732.864.809/ 0766.603.401
15 Sep 11:00
25.500 €
B
BUCURESTI, apartament la padure langa Bucuresti, nu se plateste intretinere, parter/1, confort 1, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, aer conditionat, izolatie externa,...
0765.441.401
; razvan_music@yahoo.com
15 Sep 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1975
decomandat
parter din 1
26.000 €
33.000 €
IF
BERCENI -Metalurgiei, direct dezvoltator, apartament 2 camere, confort 1, complet finisat la cheie, loc parcare
0722.704.754
; florentina@apartamentesud.ro ; www.apartamentesud.ro
15 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
26.000 €
B
RAHOVA, Alexandriei, balcon inchis in termopan, loc de parcare, intabulat, liber, comision 0%, ID 196702,
0766.091.343/ 0766.091.335
; office2@alfamarimob.ro ; www.alfamarimob.ro
15 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 3
26.000 €
B
MIHAILESTI, Giurgiu, apartament 2 camere, bloc reabilitat termic, apa, gaze, termopane,
0761.970.280
15 Sep 11:00
suprafata 70 mp
etajul 2 din 3
26.000 €
GR
BERCENI apartament spatios, finisaje lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc parcare, reper Carrefour Grand Arena. Proprietar,
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
15 Sep 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
BERCENI sector 4, zona Metalurgiei, se vinde la cheie, finisaje la alegere, toate utilitatile, centrala de apartament, loc parcare inclus in pret,
0727.557.147/ 0732.933.128
15 Sep 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 15 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD