IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1925 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
RIN GRAND RESIDENCE, Confort City, finisaje moderne, bucatarie inchisa, dressing, toate actele in regula, pret de achizitie 105.000 €, cash, pret de mare criza, se accepta credit Prima Casa...
0753.075.109
02 Sep 00:00
suprafata 80 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 3 din 11
1 €
B
SECTORUL 1, proprietar vand apartamente 2-3 camere, accept prima casa, accept credit, accept variante etc.,
0722.409.422/ 0763.604.040
; mihai.emil@ymail.com
02 Sep 11:43
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
1 €
7
B
CERTIFICAT energetic, 1 camera 150 L, 2 camere 200 L, 3 camere 250 L, 4 camere 250 L. Pentru cladiri, blocuri preturile sunt negociabile in functie de suprafata. Termen predare 4-12 ore,
0741.030.078
; cf.energetic@gmail.com ; www.smart-engineering.ro 01 Sep 12:59
15 L
B
COTROCENI, Gradina Botanica, Cotroceni cu Splaiul Unirii, apartament 2 camere, centrala proprie, curte, carte funciara, bucatarie utilata, boxa subsol, foarte urgent, rugam numai persoane...
0761.255.433/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
01 Sep 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 1959
decomandat
etajul 3 din 3
6 €
B
AGENTI vanzari pentru teren, pentru firma romano - germana producatoare de produse si preparate din carne, comision atractiv la vanzare, salariu
0737.038.524/ 0736.435.283
01 Sep 11:00
800 L
luna
B
BRANCOVEANU, Huedin, zona linistita, zugravit, mobilat, utilat, termopane, intretinere mica, +garantie,
0768.050.087/ 0761.711.204
01 Sep 11:00
etajul 10 din 10
220 €
B
DRUMUL TABEREI stradal, Mega Image Bucla, confort 1, mobilat + utilat liber, facilitate st. RATB troleibuze - autobuze, magazine, 1+1 garantie,
0760.654.549
; www.conceptimobiliare.ro
01 Sep 11:00
semidecomandat
etajul 1 din 9
225 €
B
CETATEA DE BALTA, toate utilitatile, garantie +
0766.757.556
01 Sep 21:08
suprafata 55 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 4 din 4
250 €
B
DELFINULUI PIATA, proprietar, etaj 3, apartament mobilat si utilat modern, centrala proprie,
0745.040.652
01 Sep 11:00
decomandat
270 €
B
MILITARI, Lujerului, Cora, confort 1, mobilat modern, utilat totul nou, renovat toal cu imb gresie, faianta, parchet, t, um;
0725.171.146
01 Sep 16:40
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 3 din 8
280 €
B
MILITARI #Apusului, confort 1, zona buna, mobilat, utilat, aproape RATB, piata,
0769.255.333/ 021.771.18.52/ 0766.244.446
01 Sep 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1982
etajul 4 din 10
300 €
luna
B
TINERETULUI -metrou 4 minute, bloc 1989, gresie, faianta, baie, bucatrie, hol, termopan peste tot, mobilat - utilat complet mai putin televizor, zona civilizata, curat, liber,
0785.225.855/ 0767.377.376
; madalinmarvis@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
02 Sep 11:49
suprafata 56 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 4 din 8
310 €
B
VACARESTI stradal, particular, 2 camere, mobilat nou, utilat complet,
0724.297.531
01 Sep 11:00
etajul 3 din 7
400 €
B
MILITARI RESIDENCE, apartamente direct de la dezvoltator fara comisioane sau taxe ascunse. o multitudine de beneficii incluse in pretul apartamentului (loc parcare, finisaje + manopera, aer cond.,...
0722.881.997/ 0744.702.244
; residence_transparent@yahoo.com ; HTTP://TRANSPARENTRESIDENCE.EU
01 Sep 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 8
900 €
mp
B
TINERETULUI, Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
01 Sep 11:00
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
GROZAVESTI SPLAI, la cca 100 m de metrou si Podul Basarab, ultimul apartament de 2 camere, finisaje de lux, constructie solida, terasa de 14 metri patrati, 5 min. de Unirii,
0729.428.957/ 031.807.95.72
; europahouseimob@yahoo.com ; www.europa-house.ro
02 Sep 10:38
suprafata 79 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 6 din 7
1.000 €
mp
B
BALTA ALBA cedare contract de imprumut garantie imobiliara, se cedeza mobilat complect cu mobila noua, renovat complet, schimbat totul nou, cada cu hidromasaj, merita vazut,
0724.152.346
01 Sep 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 1984
decomandat
parter din 10
10.000 €
B
PIEPTANARI 2 camere, confort 3, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, discutabil,
0762.433.136/ 0727.480.818
01 Sep 11:00
etajul 1 din 4
14.000 €
B
RADU CONSTANTIN, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, centrala termica, negociabil,
0786.688.926/ 0720.746.737
01 Sep 11:00
etajul 1 din 4
15.500 €
B
FLOREASCA, Calea, 13mp parter, 30 mp demisol, 2 mp toaleta, acte in regula, intab, proprietar. Inst electr noua, izolatie ext, toaleta renovata, conducte apa si evacuare noi, ideal birou,...
0785.661.555
; bajaga2006@yahoo.com
01 Sep 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1965
semidecomandat
parter din 2
15.500 €
B
GIURGIULUI Jilava, 2 camere, gaze, apa, liber, la cheie,
0730.321.580/ 0764.640.601
01 Sep 11:00
suprafata 40 mp
16.000 €
B
TUNSU PETRE 2 camere, confort 2, liber, curat, balcon,
0762.433.136/ 0727.480.818
01 Sep 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
16.000 €
B
TOPORASI, ap. 2 camere, confort 3, gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, t, liber, bloc foarte curat, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
01 Sep 11:00
etajul 2 din 4
16.500 €
B
SLANIC-PRAHOVA ultracentral, superb, ideal apartament vacanta, superamenajat, negociabil,
0735.569.449/ 0772.128.129
01 Sep 11:00
16.900 €
PH
GIURGIULUI, Toporasi, Radu Constantin, 2 camere, confort 2, liber, la cheie,
0736.897.571
01 Sep 11:00
decomandat
17.000 €
B
RAHOVA Antiaeriana, confort 3, urgent, liber, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, gaze separat, ferestre PVC,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
01 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 2 din 4
17.500 €
20.000 €
B
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, um), centrala proprie, instalatii electrice/ sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
01 Sep 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 78
semidecomandat
etajul 4 din 4
17.500 €
B
Margeanului sect 5, cf.2 2/4, liber bloc reabilitat 30mp., fara imb. necesita renovare
0767.789.802
02 Sep 16:00
17.500 €
B
FERENTARI Livezilor-Parc, conf. 2, liber, fara imbunatatiri, gaze separat, ferestre PVc, bloc linistit,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
01 Sep 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1972
semidecomandat
18.000 €
B
GIURGIULUI SOSEAUA, Baduc, cf 2, termopan, gresie, faianta, usa metalica parchet, cadastru, fara credit, merita vizionat,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
01 Sep 16:25
suprafata 37 mp
semidecomandat
18.000 €
B
CRIZANTEMELOR, conf. 2, gresie, faianta, parchet, t, centrala termica,
0729.891.326
01 Sep 11:00
suprafata 30 mp
19.000 €
B
PANTELIMON, Str. Fantanica, ap. in vila, confort 1, intrare separata, liber, 2 balcoane, gaze la sobe, curat, merita vizionat,
0768.022.569/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
01 Sep 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 1
19.500 €
B
PANTELIMON, Str. Fantanica, ap. in vila, confort 1, intrare separata, liber, 2 balcoane, gaze la sobe, curat, merita vizionat,
0768.022.569/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
01 Sep 16:19
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 1
19.500 €
B
BUCURESTI - GLINA LA DOAR 1 KM, APARTAMENT 2, 3 CAMERE IN VILA NOUA, FINISAT LA CHEIE. METROUL LA 5 MINUTE, AUTO,
0766.874.345
01 Sep 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
19.900 €
23.900 €
IF
MOSILOR, Pache Protopopescu, situat in vila, renovat, gresie, faianta, parchet, izolatie termica, bucatarie open space, aer conditionat, fara risc seismic, 3 ferestre, cadastru, ideal...
0742.265.632/ 021.252.26.23
; noni@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
01 Sep 12:29
suprafata 45 mp
an constr. 1950
semidecomandat
demisol din 1
19.900 €
B
PANTELIMON, Cora, confort 3, termopan, gaze aragaz si gaze separate pentru centrala, caldura Radet, apa calda, balconas, acte la zi,
0766.360.676/ 0722.612.915
01 Sep 11:00
etajul 1 din 4
20.000 €
B
VITAN, Mall, 2 camere, confort 3 cu gaze, suprafata totala 30 metri patrati, toate actele, zona civilizata, bloc curat,
0721.999.550/ 0760.488.840
01 Sep 11:00
20.000 €
B
BACIULUI, sector 5, ap 2 cam, confort II, centrala termica um termopan, acc credit,
0731.136.698
; servis_confortimobiliar@yahoo.com
01 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
ZETARI, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica liber, toate actele, discutabil,
0761.440.909/ 0737.358.750
01 Sep 11:00
etajul 3 din 4
20.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, Malcoci, 2 camere, confort2, P/4, 2/4, imbunatatiri, curat,
0761.400.930/ 0727.639.146
01 Sep 11:00
20.000 €
B
RAHOVA, Malcoci, pozitie buna, bloc civilizat, toate actele,
0727.724.422
01 Sep 11:00
etajul 1 din 4
20.000 €
B
RAHOVA Crizantemelor, conf.3, urgent, bloc reabilitat, posibilitate balcon, gaze separat, ferestre PVC, usa metalica,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
01 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
20.000 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE, vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,
0730.571.111
01 Sep 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
20.000 €
IF
CENTRAL, Vitan Mall, confort 3, cu gaze, parter/4, bloc curat, zona civilizata,
0721.999.550/ 0760.488.840
01 Sep 12:46
20.500 €
B
FERENTARI, Aleea Livezilor, vand apartament 2 camere, confort 2, cu facilitati, apa calda si rece, caldura Radet, gaze, interfon, cu imbunatatiri, mai multe relatii:
0760.605.614
01 Sep 11:00
etajul 3 din 4
21.000 €
B
SOLDAT TUNSU PETRE, vand apartament 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala, discutabil,
0761.149.830
01 Sep 11:00
semidecomandat
etajul 4 din 4
21.000 €
B
RAHOVA Petre Ispirescu, confort 2, renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, scara curata, zona verde, acces rapid RATB, toate actele,
0784.711.817
01 Sep 11:00
etajul 1
21.000 €
B
MALCOCI 2 camere, confort 2, curat, gresie, faianta, parchet, cadastru,
0762.433.136/ 0727.480.818
01 Sep 11:00
semidecomandat
parter din 4
21.000 €
B
EROII REVOLUTIEI Str. Cap. Usurelu Ion, 2 camere, etaj 3, apropiere metrou, confort 3, gaze, zona linistita, multiple imbunatatiri, proprietar,
0722.742.533
01 Sep 11:00
suprafata 29 mp
21.500 €
B
BERCENI, vand 2 camere confort 2, liber, fara imbunatatiri, zona Piata Resita, rog seriozitate, pret real
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com02 Sep 09:50
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
parter din 4
21.800 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD