IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2305 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Bucurestii Noi BUCURESTII NOI proprietar vand ap de 2 camere 60 mp utili lux superb, mare, bucatarie inchisa, finisat la nivel de glet , bloc nou , locuit, se accepta si credit. 48 000E
0752.001.694
21 Nov 00:10
suprafata 60 mp
decomandat
48.000 €B
Militari Residence  Decomandat, et 3/6, bloc cu Spa Wellness la parter, gresie, faian?a, parchet, termopan, USA metalică, centrală termică proprie, baie mobilată, totul nou, bloc finalizat...
0721.283.643
20 Nov 22:43
suprafata 52 mp
45.500 €IF
Dorobanti DOROBANTI str Braziliei apartament de lux intr-un bloculet de 2 etaje, decomandat centrala termica instalatie electrica, sanitara, gresie faianta parchet termopan, parchet totul...
0724.960.711
; cassiaimobiliare@yahoo.com
20 Nov 22:42
suprafata 54 mp
an constr. 1945
decomandat
demisol din 2
39.000 €B
TRAPEZULUI 3 min metrou, Mega, adiacent Titan, Grigorescu, Pallady, decomandat, stradal, bloc reabilitat termic.Renovat recent, in curs de amenajare, utilat, mobilat modern, g, f, p, t, um...
0722.266.048
; oanasilverimob@gmail.com
20 Nov 22:07
decomandat
etajul 10
295 €B
Titan Titan, vanzare apartament 2 camere, confort 1, parchet lemn masiv, la 2 min de statia de metrou Titan pretabil firma, pret 49.900 Eur.Coralia
0760.236.579
; office.csjimob@yahoo.com
20 Nov 21:40
suprafata 51 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter
49.900 €B
Vitan Auchan, vanzare ap 2 cam, cf 2, stradal, baie renovata in 2013, semimobilat (baie si bucatarie), se poate vinde mobilat si utilat, pret 34.999 E Coralia
0760.236.579
; office.csjimob@yahoo.com
20 Nov 21:12
suprafata 34 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
34.999 €B
Theodor Pallady Aleea Fetesti, vanzare ap 2 cam, cf I, gresie, faianta, parchet, certificat energetic, zona verde, linistita, cadastru, pret 46.000 Eur.Coralia
0760.236.579
; office.csjimob@yahoo.com
20 Nov 20:59
suprafata 49 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 1 din 4
46.000 €B
Trapezului Piata Trapezului, vanzare ap 2 camere, confort 1, bloc nou, linistit, gresie, ratb in apropiere , se vinde mobilat, pret , 33.500E
0760.236.574
; office.csjimob@yahoo.com
20 Nov 20:48
suprafata 42 mp
demisol
33.500 €B
Dristor vanzare apartament 2 camere , confort 1, parchet, gresie, faianta, imobil situat la 3 minute de metrou Dristor, pret 45.000 Eur. Mihai
0760.236.574
; office.csjimob@yahoo.com
20 Nov 20:35
suprafata 53 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 4 din 10
45.000 €B
Titan Fizicienilor, vanzare apartament 2 camere, cf 1, g+f, zona linistita, situat la 5 minute de statia de metrou, Lidl in apropiere, pret 46.000 Eur. Mihai
0760.236.574
; office.csjimob@yahoo.com
20 Nov 20:27
suprafata 48 mp
an constr. 1966
semidecomandat
etajul 9 din 10
46.000 €B
Tineretului 2 camere Tineretului 52mp ac 1975, balcon partial imbunatatit decomandat aprop piata Norilor metrou TIneretului , parc, cadasru intabulare se ac credit 49500euro putin discut
0763.575.682
20 Nov 19:37
suprafata 52 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 10 din 10
49.500 €B
13 Septembrie Casa Poporului, Unirii, apartament 2 camere in complex rezidential nou, 120 mp la cheie, cu loc de parcare in subsol, direct proprietar.
0730.590.760
20 Nov 19:07
133.000 €B
13 Septembrie Unirii, Casa Poporului, apartament penthouse 92 mp+ 96 mp terasa, la gri, 2 camere, in complex rezidential nou, direct proprietar.
0730.590.760
20 Nov 19:02
110.000 €B
13 Septembrie Marriott, Unirii, Casa Poporului, apartament 2 camere 82 mp la gri, in complex rezidential 2014, direct proprietar.
0730.590.760
20 Nov 18:54
72.000 €B
METALURGIEI,  Selgros, apartament superb, foarte spatios, contorizat individual. 2 balcoane inchise cu termopan. Predare la cheie. Finisaje la alegere. Zona linistita si aerisita....
0727.162.816/ 0755.025.353
; mihai.ariton23@gmail.com
20 Nov 18:27
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
36.575 €B
SALAJAN, apartamente confort 1 sporit cu finisaje de cea mai buna calitate la 790 €/mp. Ap. se afla intr-o zona linistita de vile pe strada Marului 119 (Salajan). Blocul este din...
0723.669.822
; auraandrone@yahoo.com20 Nov 18:17
suprafata 75 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 3
59.900 €B
LACUL TEI Domino Grigore Moisil cf.2 sporit,40mp, dec, bloc 1977, intrare stradala, vedere spate, cadastru-intabulare, certificat energetic, accept credit, liber,
021.688.08.67/ 0722.614.867
20 Nov 18:12
suprafata 40 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 2 din 10
38.000 €B
VOLUNTARI REZIDENCE, cedez contract achizitie, complex rezidential, piscina, sauna, fitness, tenis - rate 14 ani + avans(10.000 €), contract avantajos. Plec din Bucuresti,
0736.690.009
; fb.florin@yahoo.ro
20 Nov 17:59
suprafata 72 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 6
419 € luna IF
GARA DE NORD,  metrou, 2 camere, bloc caramida, centrala proprie, recent renovat, mobilat, utilat 2013, boxa, pret negociabil, cadastru, intabulare,
0722.450.098/ 0766.491.921
; office@casarurora.ro ; www.casarurora.ro
20 Nov 17:59
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 2 din 4
31.000 €B
CRANGASI,5min.metrou gfptum, balcon inchis,2debarale, contorizat, vedere fata, spatios, curat.Adresa agentie:Calea Crangasi, nr.20, vav Piata, lg OrangeProgram:L-V:9-20;S-D: 9-15,
0784.638.798
; imobiliarecrangasi_mariusb@yahoo.com ; www.imobiliarecrangasi.ro
20 Nov 17:50
suprafata 52 mp
an constr. 1985
etajul 4 din 10
52.000 €53.000 €B
TITAN,  complex Edenia, Penthouse 2009, penthouse unic in piata cu terasa impresionanta, panorama de exceptie peste intreg cartierul, 50 mpu si terasa 30 metri patrati, 2 bai, totul...
0721.471.702/ 0748.211.403
; adrian@sincronimobiliare.ro ; www.sincronimobiliare.ro
20 Nov 17:47
suprafata 80 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 11 din 11
58.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, confort 1, decomandat, etaj 2/ 10, bloc 1983, gresie, faianta, parchet, usa metalica, cadastru, accept credit,
0722.525.060/ 0722.336.927
; gabrielmanole1@yahoo.com
20 Nov 17:23
suprafata 51 mp
46.900 €B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, confort 1, etaj 4, geam aerisire la baie, bloc caramida, balcon 8 metri patrati, parchet, recent zugravit, aer conditionat, intabulare, liber,
0722.525.060/ 0768.963.013
; gabrielmanole1@yahoo.com
20 Nov 17:19
42.900 €B
IANCULUI,  5 minute metrou Obor piata, balcon 6 mp geam la baie, are t, parchet, usa metalica a c +instal noi +loc parcare accept credit aproape Ferdinand, Mihai Bravu, Mosilor, Stefan cel...
0724.913.158/ 0744.163.253
20 Nov 16:55
suprafata 56 mp
etajul 6 din 10
42.000 €B
DIHAM,  Cernauti, cf 1, cu imb gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, int., pret discutabil;
0721.607.265
20 Nov 16:48
an constr. 1986
decomandat
46.000 €B
VITAN,  metrou Mihai Bravu, bloc nou, finalizat, P+5, apartament predat la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%;
0722.221.688/ 0722.519.815
20 Nov 16:46
suprafata 58 mp
an constr. 2014
decomandat
68.500 €B
BRANCOVEANU  Metrou, bloc finalizat, apartament deosebit cu 2 camere, predat cu finisaje lux, aer conditionat, toate utilitatile, contorizate individual, merita vazut
0722.221.688/ 0722.519.815
20 Nov 16:46
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
61.200 €B
MIHAI BRAVU,  metrou, complex rezidential, P+5, apartament complet finalizat, foarte bine compartimentat, predat la cheie, toate utilitatile, contorizat individual,
0722.999.829/ 0762.976.637/ 0722.519.815
20 Nov 16:44
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
75.500 €B
APARATORII PATRIEI,  Metrou, bloc nou, apartament predat la cheie, cu finisaje si dotari de calitate superioara, toate utilitatile, contorizare individuala, comision 0%,
0724.012.905/ 0722.999.829/ 0762.976.637
20 Nov 16:41
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
30.500 €B
OLTENITEI SOSEAUA, capat tramvai 11, complex rezidential, bloc P+3, apartament complet finisat la cheie, centrala proprie, toate utilitatile, direct dezvoltator, comision 0%;
0724.012.905/ 0722.999.829/ 0762.976.637
20 Nov 16:40
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
37.000 €B
OLTENITEI SOSEA,  capat RATB 11, 634, bloc nou, P+4, apartament 2 camere, predat la cheie, finisaje si dotari de calitate superioara, toate utilitatile, comision 0%,
0730.320.124/ 0724.411.696/ 0724.012.905
20 Nov 16:36
suprafata 43 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
34.000 €B
CRANGASI MIhailescu, bl.1986, metrou, tramvai 41, 6/8, decomandat, multiple imbunatatiri, reabilitat, scara lift moderne, bucatarie mobilata.
0723.150.492/ 0745.520.120
20 Nov 16:34
52.500 €B
OLTENITEI,  capat tramvai 11, imobil nou, P+3, apartament 2 camere, predat la cheie, bransat la toate utilitatile, contorizat individual, direct dezvoltator, comision 0%;
0724.411.696/ 0724.012.905/ 0722.999.829
20 Nov 16:34
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
35.500 €IF
MILITARI,  Metro, Auchan, bloc nou, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
20 Nov 16:31
suprafata 60 mp
54.072 €B
GRIVITEI  4 minute de metrou Gara de Nord, imbunatatiri, pozitie buna, intabulat, super pret, adiacent Victoriei, Crangasi,
0731.015.099
20 Nov 16:30
suprafata 54 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 2 din 10
38.500 €B
CAMPIA LIBERTATII,  in zona, Parc IOR, de vanzare apartament 2 camere fara imbunatatiri, cu balcon mare de 10 mp. Priveliste superba, bloc rezistent, scara curata. Metrou muncii la 10 minute,
0742.184.735
20 Nov 16:14
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 8 din 9
43.000 €B
BERCENI,  -Pieptanari, 2 camere la etajul 2 in bloc mixt, cu balcon, contorizat individual, centrala termica de apartament, finisat, la cheie, liber;
0766.447.708
; lucian@apartamentesud.ro
20 Nov 16:13
suprafata 51 mp
an constr. 2014
etajul 2 din 5
49.000 €B
POPESTI LEORDENI, ansamblu de blocuri cu inaltime D+4E. Apartamentul se preda la cheie complet finisat cu bucataria mobilata, aer conditionat, obiecte sanitare de lux, termopan Rehau PVC....
0725.985.764
; marius@proestrezidential.ro
20 Nov 16:08
suprafata 38 mp
an constr. 2014
semidecomandat
parter din 4
32.000 €IF
POPESTI LEORDENI, bloc nou P+2E, situat in vecinatatea statiei de metrou Dimitrie Leonida. Apartamentul se preda la cheie, finisaje la alegere. Tamplarie PVC, bransat la toate utilitatile....
0725.985.764
; marius@proestrezidential.ro
20 Nov 16:06
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
36.500 €IF
VITAN,  Mall, la 80 m Brailita, ap. 2 camere, stradal, confort 1, fara nici o imbunatatiri, "huma" curat, pozitie excelenta, vedere vile est, bloc civilizat cu paza la parter....
0723.378.858
20 Nov 16:04
suprafata 62 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 4 din 8
62.500 €B
DRISTOR,  2 min. metrou, Camil Ressu, 2 camere, m0009, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon mare, geam la baie, debarale, curat, liber, cash, merita,!!!
0735.326.003/ 0765.188.410
; maria@platinumimob.ro ; www.platinumimob.ro
20 Nov 15:59
suprafata 52 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 9 din 10
43.000 €B
BERCENI,  Brancoveanu, Selgros, Carrefour, Grand Arena 10 min. metrou Aparatori, ap. 2 camere, bloc nou de 4 etaje, finalizat, parter, direct dezvoltator, finisate la cheie, centrala,...
0765.658.737/ 0743.122.992/ 0785.225.855
; valentinmarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
20 Nov 15:57
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
TITAN  1 Decembrie metrou, Pallady, 2 camere, m0155, instalatii schimbate, gresie, faianta, parchet, gaze separate, usa metalica, boxe subsol, stradal, mobilat, utilat, acte, merita,...
0735.326.003/ 0765.188.410
; maria@platinumimob.ro ; www.platinumimob.ro
20 Nov 15:56
suprafata 52 mp
an constr. 1973
semidecomandat
etajul 7 din 10
43.000 €B
BERCENI,  Brancoveanu, Obregia, langa Carrefour si Lidl, ap. si garsoniere, etaj intermediar, finisate la cheie, centrala termica, oferta lunii noiembrie reducere 10% pt. plata cash,...
0743.122.992/ 0785.225.855/ 0740.120.567
; bulevardresidencemetalurgiei@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro www.blocurinoibucuresti.ro
20 Nov 15:52
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
42.999 €B
SALAJ  Parc Humulesti, 2 camere, confort 2, liber, gresie, faianta, t, aer conditionat, bucatarie partial mobilata, linie direct centru 117, 10 minute, acte la zi,
0722.836.119
20 Nov 15:50
etajul 2 din 4
27.500 €B
TITAN  metrou, IOR, Rebreanu-Grigorescu, 2 camere, m0117, inconjurat de spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, acces la mijloacele de transport, negociabil,
0735.326.003/ 0765.188.410
; maria@platinumimob.ro ; www.platinumimob.ro
20 Nov 15:48
suprafata 54 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 7 din 10
50.000 €B
TITULESCU,  500 mp de Piata Victoriei, propunem apartament 2 camere, bloc reabilitat termic, termopan, foarte bine intretinut, metrou, tramvai,
0745.653.218
; bcof1@tecnocasa.com.ro ; www.tecnocasa.com.ro
20 Nov 15:48
suprafata 54 mp
an constr. 1982
etajul 4 din 8
69.000 €72.000 €B
SNAGOV,  centru Posta 2 camere, confort 1, liber, boxa, acte la zi, curat,
0722.836.119
20 Nov 15:48
suprafata 82 mp
decomandat
etajul 1 din 2
22.000 €B
SALAJ  -Fabrica de Paine, 2 camere, confort 1, reabilitat, liber, acte, linie direct centru 117, 10 minute;
0785.366.307
20 Nov 15:45
suprafata 64 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 4
B
TITAN  IOR Grigorescu, ##Basarabia, Diham, 2 camere, m0057, renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, balcon mare, geam la baie, mobilat, stradal, doar va mutati,...
0735.326.003/ 0765.188.410
; maria@platinumimob.ro ; www.platinumimob.ro
20 Nov 15:37
suprafata 54 mp
an constr. 766
semidecomandat
etajul 1 din 4
51.000 €53.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 21 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD