IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1291 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BRAGADIRU  Anda Rezidential, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie, faianta, toate la alegere, loc de parcare,
0733.096.866
; blocbragadiru@gmail.com
05 Sep 08:33
suprafata 58 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 5
27.000 € IF
MILITARI   (Apusului Lidl), confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala termica (totul lux), etajul 4 cu lift, loc parcare, acte, comision 0%,...
0721.415.799
05 Sep 08:27
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 4 din 5
45.000 € B
TITAN,  Trapezului, Direct dezvoltator, d+p+4e, lift, la cheie, finisaje moderne, termopane salamander, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centre. com., scoli, gradinite, zona...
0736.470.681/ 0747.272.193
; imobiliar.confort@gmail.com ; www.imobiliarconfort.ro
05 Sep 08:16
suprafata 45 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 4
43.500 € B
MILITARI   (McDonalds-Virtutii), semistradal, renovat integral, intalatii noi, centrala termica Buderus, bucaatarie mobilata integral si utilata Hotpoint Ariston, acte, accept credit,...
0724.864.090
05 Sep 08:15
suprafata 62 mp
an constr. 2003
decomandat
etajul 6 din 8
67.000 € 70.000 € B
DAMAROAIA, confort 1 sporit, in bloc nou, centrala termica, finisat, spatios, luminos, acte la zi, vecinatati Bucurestii Noi, strada Jiului, bulevardul Gloriei,
0734.545.248
; george@21imobiliare.ro ; www.21imobiliare.ro 05 Sep 07:13
suprafata 70 mp
an constr. 2012
semidecomandat
etajul 1 din 4
52.900 € B
VICTORIEI PIATA,  stradal, termopan, aer conditionat, pozitie si vedere deosebita, etaj 3, adiacent Guvern, Dorobanti, imobil firme, ideal investitie,
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
05 Sep 01:03
suprafata 60 mp
an constr. 1992
semidecomandat
etajul 3 din 8
95.000 € B
BERCENI  Emil Racovita, confort 1, parchet, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, balcon spatios, boxa, debara, bloc reabilitat, vecinatati scoli, gradinita, spital, acte la...
0722.121.842
; geno1181@gmail.com
05 Sep 00:58
suprafata 51 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 4
42.900 € B
BERCENI,  Giurgiului, Piata Progresul, bloc reabilitat termic, termopan, curat, balcon, pozitie deosebita, adiacent Eroii Revolutiei, Mega Image, Lidl, ideal investitie,
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
05 Sep 00:56
suprafata 50 mp
an constr. 1965
decomandat
etajul 4 din 7
39.000 € B
MILITARI,  Gorjului, Pitulicii, liber, intabulare,
0724.321.698
04 Sep 22:58
an constr. 1982
decomandat
etajul 2 din 4
52.500 € B
DOROBANTI,  Ambasada Turca, centrala, boxa, L 112,
0723.627.543
04 Sep 22:58
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 1 din 3
64.900 € B
LIBERTATII, vedere fata, 2 balcoane, liber, termopan,
0723.627.544
04 Sep 22:56
decomandat
etajul 2 din 8
113.000 € B
PAJURA, stradal, reabilitat, termopan, parchet, aer conditionat, liber, intabulare,
0723.627.543
04 Sep 22:54
etajul 4 din 4
39.900 € B
PIPERA,  Iancu Nicolae, imobil nou 3 nivele, 2-3 camere, etaj1-2;
0723.627.543
04 Sep 22:54
B
PAJURA,  Baiculesti, reabilitat, termopan, liber, intabulare, aer conditionat,
0723.627.544
04 Sep 22:53
etajul 6 din 10
41.900 € B
1 MAI, confort1, functioneaza cabinet stomatologic, utilat, renovat, garaj, boxa,
0741.124.400
04 Sep 22:52
suprafata 60 mp
parter din 2
70.000 € B
DACIA,  Eminescu, benzinaria Tunari, adiacent, 2 camere, boxa 10 m, doua intrari, foarte civilizat, termopane, usa metalica parchet, strada linistita, intabulare, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
04 Sep 22:47
suprafata 65 mp
parter din 2
50.000 € B
DRUMUL TABEREI,  parc, Billa, curat, la pret de garsoniera,
0733.272.367
04 Sep 22:46
suprafata 58 mp
decomandat
etajul 10 din 10
36.000 € B
PANTELIMON,  stradal, confort 2, langa parc, balcon, scara civilizata, pozitionat excelent, scoala, gradinita, spatii comerciale, intabulare,
0761.749.316/ 0722.824.757
04 Sep 22:43
suprafata 38 mp
etajul 2 din 9
31.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Timisoara, confort 2, termopan, gresie, mobilat modern,
0724.321.698
04 Sep 22:34
etajul 2 din 10
35.500 € B
TITAN,  Camil Ressu, adiacent, metrou Dristor aproape, confort 1, complet renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica zona civilizata, intabulare, merita vazut,
0761.749.316/ 0722.824.757
04 Sep 22:33
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 4
45.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Auchan, reabilitat, termopan, liber,
0724.321.698
04 Sep 22:33
an constr. 1980
decomandat
parter din 8
45.000 € B
MILITARI, Nuferilor 2Rosu, zona Apusului, P+3, canalizare, geam tripan, pereti zidarie, 1 km metrou Pacii, parcare, asfalt, autobuz, finalizare sept., finisaje la alegere,
0753.021.710/ 0747.298.009
; fam.suditu@gmail.com ; www.nuferilor.ro
04 Sep 22:02
suprafata 65 mp
an constr. 2015
decomandat
48.500 € 49.000 € B
MILITARI,  Politehnica, zona foarte buna, 3 min. Ratb, 10 min. metrou, centrala termica, izolat termic, termopan, parchet, merita vazut,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:41
suprafata 52 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 4
52.000 € B
MILITARI,  Lujerului, zona foarte buna, apartament confort 2 sporit, cu hol locuibil, multiple imbunatatiri, 5 min. de metrou Lujerului,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:41
suprafata 45 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 6 din 10
41.000 € B
ULTRACENTRAL,  Cismigiu- Sala Palatului, fara risc seismic, fara imbunatatiri, etaj intermediar. Vecinatati: Victoriei, Universitate, Magheru, Romana. Se accepta credit Prima Casa,
0736.382.928
; buckarest.iuhas@yahoo.com
04 Sep 21:34
suprafata 45 mp
an constr. 1962
decomandat
etajul 1 din 9
55.000 € B
MILITARI,  Veteranilor, confort1, gresie, faianta, t, mobilat, liber, energetic, numai cash,
0744.994.267/ 0768.171.907
04 Sep 21:30
an constr. 1980
decomandat
etajul 3 din 8
48.000 € B
CAMIL RESSU, confort1, gresie, faianta, parchet, usa metalica liber, intabulat,
0746.188.866
04 Sep 21:15
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 9 din 10
48.000 € B
LIVEZILOR ALEEA, #Nr. 20, sector 5, apartament 2 camere, mobilat,
0765.325.425
04 Sep 21:08
25.500 € B
MILITARI,  Apusului, zona foarte buna, 10 min. Metrou Gorjului, balcon mare, cu posibilitatea de a mai face unul, merita vazut,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:05
suprafata 54 mp
an constr. 1983
decomandat
parter din 4
51.000 € B
BERCENI,  str. Urziceni, 2 camere, confort 2, terasa buna, bloc curat, acte, primul proprietar,
0723.572.760/ 0785.539.448
04 Sep 21:03
etajul 4 din 4
28.000 € B
GIURGIULUI,  sect. 4, ap. 2 camere, confort 1, cu terasa f. buna + etaj tehnic f. buna + etaj tehnic, liber, cadastru,
0723.572.760/ 0785.539.448
04 Sep 21:02
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 7 din 7
33.500 € B
DRUMUL TABEREI, pozitie foarte buna, bloc izolat termic, statie Ratb in fata blocului, metrou la 3 min., cand va fi gata,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:02
suprafata 52 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 4 din 10
42.000 € B
MILITARI,  Gorjului, pozitie foarte buna, 4 min. de Metrou Gorjului, bloc izolat termic, multiple imbunatatiri, merita vazut,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:01
suprafata 54 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 1 din 10
54.000 € B
BERCENI,  Piata Resita, conf. 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica calorifere noi, renovat 2015, liber,
0746.188.866
04 Sep 20:51
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
29.900 € B
MARRIOTT,  Sabinelor, confort 1, in vila, fara imbunatatiri, liber, numai cash,
0746.188.866
04 Sep 20:47
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 2
35.000 € B
COMUNA NICOLAE BALCESCU,  jud. Calarasi, vand casa teren 1.400, un teren alaturat 1.500 mp pe malul apei;
0732.313.621
04 Sep 20:45
CL
MILITARI,  Gorjului, pozitie foarte buna, 5 min. de metrou Gorjului, posibilitate de a face decomandat, bucatarie mare,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 20:43
suprafata 55 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 5 din 10
47.000 € B
LIVEZILOR, 2 camere, confort 2, cu imbunatatiri, discutabil,
0763.588.573
04 Sep 20:41
parter din 4
19.000 € B
DECEBAL  -stradal 3 balcoane, finisat, negociabil, superurgent,
0723.675.365
; contact@imobiliareaxa.ro
04 Sep 20:37
suprafata 74 mp
decomandat
etajul 4 din 8
85.000 € B
UNIRII  -Connex, exclusivitate, stradal, vedere stradala, finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, super luminous, parcare, 3 balcoane, negociabil, superurgent,
0723.675.365/ 0748.792.201
; contact@imobiliareaxa.ro
04 Sep 20:33
suprafata 73 mp
an constr. 2001
decomandat
etajul 9 din 11
89.000 € B
PANTELIMON SOSEAUA  334, Parcul Morarilor, et. 9, negociabil,
0760.836.966/ 0725.891.633
04 Sep 20:16
suprafata 40 mp
an constr. 1975
semidecomandat
33.000 € B
MILITARI  Gorjului, pozitie foarte buna 4 min. de metro Gorjului, bloc izolat termic, multiple imbunatatiri,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 20:16
suprafata 54 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 9 din 10
48.000 € B
PANTELIMON,  str. Marcu Armasu, confort semi, gresie, faianta, usa metalica curat, cadastru, fara credit, pret fix,
0737.873.054
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
04 Sep 20:05
suprafata 39 mp
semidecomandat
etajul 2 din 10
30.000 € B
GIURGIULUI,  Luica, 2 min. Soseaua Giurgiului, conf. 2, curat, balcon inchis in termopan, geamuri termopan, etaj intermediar, cadastru, intabulare, bine situat, 10 min. Eroii Revolutiei,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
04 Sep 19:34
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 6 din 10
33.000 € B
VITAN, Mihai Bravu Residence IIIla 2 min. metrou, TVA inclus, disponibil etaj 3 si 4, acte finalizate, predare iulie 2015, lift, parcare demisol / exterior, website la zi, direct dezvoltator, birou vanzari la...
0733.976.712
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
04 Sep 19:29
suprafata 73 mp
an constr. 2014
decomandat
84.000 € comision 0% B
UNIRII SPLAIUL Deluxe Apartments Timpuri Noila 5 minute de metrou, imobil nou, suprafete generoase, lift, locuri de parcare demisol, balcoane inchise, centrala proprie, direct dezvoltator, comision 0%,
0723.168.213
; prohilrezidential@gmail.com ; prohilrezidential.ro
04 Sep 19:27
suprafata 73 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € comision 0% B
TITAN Nicolae Grigorescu ResidenceIlioara, la 500 m de statia de Metrou N. Grigorescu, apartamente cu bucatarie inchisa, la buget Prima Casa, parcare, demisol 5.000 € sau exterior 3.000 €, imobil...
0723.168.213/ 0733.976.712
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
04 Sep 19:22
suprafata 52 mp
an constr. 2015
decomandat
63.000 € comision 0% B
BERCENI, proprietar, apartament 2 camere, decomandat, spatios, cu bucataria inchisa (acces in balcon) baia echipata, toate utilitatile bransate la reteaua orasului, aproape de metrou...
0760.757.866
; i.ionut76@yahoo.com
04 Sep 19:20
suprafata 49 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
37.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Piata Moghioros, 2 camere, mobilat, masina spalat, frigider, aragaz, 2 tv, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, zona verde linistita, contorizat integral, bloc...
0762.093.000
04 Sep 19:10
suprafata 48 mp
decomandat
parter din 4
49.000 € B
COLENTINA,  Obor, 4 min. metrou, A.C.R., confort 1, pozitie superba, structura monolit, aproape metrou, cadastru, intabulare, pozitie superba, liber, discutabil,
0724.336.834
04 Sep 19:04
suprafata 52 mp
etajul 8 din 10
40.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 05 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD