IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2501 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
MILITARI,  Metro, bloc nou, 11 m de piscina, caramida, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcon inchis, loc parcare gratuit, marmura. Finisaje la alegere....
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
21 Oct 18:06
suprafata 66 mp
59.652 €
B
BERCENI, SECTOR 4 Carrefour Grand Arena - 10 minute. Acces facil RATB. Infrastructura completa. Imobil nou. Contorizare individuala. Finisaje la alegere. Se preda la cheie. Toate utilitatile....
0727.162.816/ 0755.025.353
; mihai.ariton23@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
21 Oct 18:06
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €
B
CHIAJNA,  in Militari, in bloc nou P+2+M, din caramida, izolat cu polistiren de 10 cm, la cheie, mijloc de transport in comun la 2 min, aproape de Metro Militari, 5 min., rate dezvoltator,
0766.679.980
; irimia_adrian09@yahoo.com
21 Oct 17:57
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
42.000 €
IF
MILITARI Metro, caramida, finalizat, finisaje lux, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500 mp, SPA, sala fitness, TVA inclus,
0722.652.779/ 0721.368.190/ 0784.055.610
21 Oct 17:56
suprafata 62 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
39.900 €
B
MILITARI Gorjului, 1/8, gresie, faianta, termopan, balcon, usa metalica, acte, liber
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
21 Oct 17:47
suprafata 54 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 10
39.500 €
B
DRUMUL TABEREI Ap. cf.1, hol mare, 2 dresinguri, bucatarie spatioasa , balcon , termopane , gresie , faianta , parchet , usi interior, usa metalica , geam la baie . Apometre si repartitoare...
0766.263.990
21 Oct 17:44
suprafata 52 mp
decomandat
parter din 10
46.000 €
B
MILITARI, Lujerului  (5 min de st. metrou), renovat, termopane, balcon inchis, usa metalica, aer conditionat, instalatie electrica noua, centrala termica. Se poate vinde mobilat si utilat. Comision...
0762.222.234/ 0736.655.525
; office@goldimob.ro ; www.goldimob.ro
21 Oct 17:43
suprafata 40 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 6 din 10
38.500 €
B
MINIS,  Alba, 2 camere, confort 1, bloc caramida, curat si civilizat, zona verde, mijloace de transport, liber, apometre si repartitoare, cad+intab, certif. energetic, necesita renovat,...
0724.420.480/ 0735.832.524
21 Oct 17:42
suprafata 50 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 1 din 10
41.000 €
42.000 €
B
BERCENI,  Metalurgiei, ansamblu rezidential nou, pe cadre de beton si caramida porotherm, termoizolat cu polistiren de 10 cm, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea...
0737.811.000
21 Oct 17:37
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
31.000 €
B
BERCENI,  Metalurgiei Bulevardul, direct proprietar, ap 2 camere, finisat la alegere, centrala termica, bonus balcon inchis cu tamplarie PVC. Loc de parcare inclus. Transport in comun...
0737.500.375/ 0737.500.375
21 Oct 17:37
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
31.000 €
B
UNIRII  Cantemir bloc stradal, bloc reabilitat, balcon 10 m, cu imb: gresie, faianta, parchet, usa metalica t, pret discutabil;
0721.607.265
21 Oct 17:20
suprafata 55 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 1 din 9

B
BERCENI  Str. Pridvorului, Parc Vacaresti/Tineretului, 10 min. de M. P-ta Sudului, foarte aproape de parc Brancoveanu, finisaje lux, calitate superioara, instalatii noi,
0729.842.974
21 Oct 17:05
suprafata 57 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 2 din 4
73.000 €
B
APARATORII PATRIEI,  Residential Berceni Aparatorii Patriei, apartamente si garsoniere incepand cu 28.500 €. Pozitionat la 10 min de metrou (in sectorul 4), va puteti alege finisajele, tel,...
0767.442.626/ 0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
21 Oct 16:50
suprafata 47 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4

B
MILITARI,  Metro, bloc nou, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces Ratb (138,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
21 Oct 16:47
suprafata 51 mp
46.062 €
B
SALAJ SOSEAUA,  sectorul 5, bloc realizat la standarde, cu cele mai mici preturi, fara rabat la calitate, situate in strada Salaj sector 5, garsoniera de la 21.500 €, si 2 camere la 10 min...
0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
21 Oct 16:46
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
32.500 €
B
UNIRII  bloc Loto, Nerva Traian, 2 camere, vedere spate, mobilat si utilat, paza, parcare,
0747.777.767/ 021.323.00.10/ 0720.002.206
; office@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
21 Oct 16:45
suprafata 57 mp
an constr. 2002
decomandat
etajul 2 din 8
84.000 €
B
UNIRII PIATA,  stradal, bloc monolit, apartament 2 camere, vedere stradala, terasa 19 metri patrati,
0747.777.767/ 021.323.00.10/ 0720.002.206
; office@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
21 Oct 16:44
suprafata 80 mp
an constr. 1997
decomandat
etajul 2 din 7
98.000 €
B
DECEBAL  Matei Basarab, 2 camere, bloc monolit, renovat, situat la intersectia cu Delea Noua,
0747.777.767/ 021.323.00.10/ 0720.002.206
; office@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
21 Oct 16:43
suprafata 64 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 2 din 4
83.500 €
B
Floreasca ap decomandat fara imbunatatiri balcon, boxa, contor gaze individual. Vec: Dorobanti, Aviatiei, Herastrau, Stefan cel Mare, Primaverii
0744.484.641
21 Oct 16:42
suprafata 45 mp
decomandat
etajul 2 din 2
45.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Lasermed, cf .1, circular, cu balcon, bloc monolit-beton turnat la fata locului, de tip Z, geam la baie, fara imbunatatiri, acte in regula, merita,
0721.566.725/ 0762.039.796
; violetagheorghe.creativimob@gmail.com
21 Oct 16:42
suprafata 52 mp
an constr. 1973
decomandat
parter din 10
41.000 €
B
AVIATIEI, Metropolitan Residence AviatieiDirect Dezvoltator bloc nou apropiere metrou pozitie excelenta. 2camere decomandate bucatarie inchisa compartimentare din caramida, finisaje moderne la alegere, parcare.
0736.362.110
; ramona@metropolitanresidence.ro ; www.metropolitanresidence.ro
21 Oct 16:36
suprafata 67 mp
an constr. 2015
decomandat
97.000 €

comision 0%
B
DRUMUL TABEREI,  sector 6, stradal, Prelungirea Ghencea, complex nou 4 blocuri, caramida, clasa energetica A, finisaje complete, centrala, lift, parcare subterana, fara mentenanta, Prima Casa,...
0720.533.421
; novum@premiumimobiliare.ro ; www.novumresidence.ro
21 Oct 16:36
39.990 €
B
TITAN,  Auchan, Liviu Rebreanu, foarte curat, termopan, gresie, parchet, balcon, contorizat bloc curat, cadastru, intabulare, certificat energetic, se accepta credit, 3 min, Auchan...
0721.130.152
; redimobiliare@gmail.com
21 Oct 16:32
suprafata 38 mp
decomandat
33.000 €
B
Unirii  propietar. situat pe bd. Unirea, langa mag Unirii, nr 31, et 3/6, hol mare, patrat, 3 balc, vedere mixta lateral spate
0722.188.288
; radu_haines@yahoo.com
21 Oct 16:28
suprafata 70 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 3 din 6
125.000 €
B
GIURGIULUI  cimitirul evreiesc ap 2 cam cf 2 sporit 48mp balcon, gresie faianta, parchet, um.cadastru, intabulare, pret neg
0722.450.098/ 0766.491.921
; office@casarurora.ro ; www.casarurora.ro
21 Oct 16:28
suprafata 48 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 4
32.000 €
B
VACARESTI,  Costache Stamate, apartament amenajat lux, situat pe strada Pridvorului, liber, totul nou, de foarte buna calitate,
0722.300.698/ 0784.287.957
21 Oct 16:25
suprafata 56 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 2 din 4
73.000 €
B
BASARABIA 3/4, confort1, bloc reabilitat, liber, termopane, izolat termic, parchet, usa metalica, balcon inchis cu termopan, zugravit 2014, gol, cadastru, intabulare, ocazie,
0734.536.795
; www.ibg-imobiliare.ro
21 Oct 16:22
etajul 3 din 4
44.500 €
B
FERDINAND, confort1, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, bucataria mobilata si utilata complet si modern, aragaz, frigider, hota,...
0734.536.795
; www.ibg-imobiliare.ro
21 Oct 16:19
an constr. 1970
decomandat
etajul 2 din 4
47.500 €
B
BRANCOVEANU,  Mega Image, bloc stradal, confort 2, sporit, imbunatatiri, mobilat, utilat, preferabil cash, acte la zi, acces rapid metrou, piata, scoli, gradinite, centre comerciale,
0784.287.957/ 0733.300.779
; liderimobiliare@gmail.com
21 Oct 16:18
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 8 din 10
30.000 €
B
BERCENI,  1 minut metrou Leonida, complet finisat, bransat la toate utilitatile zonei, parcare inclusa in pret, interfon, lift, finisaje la alegere, dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
21 Oct 16:18
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
39.999 €
B
Sector 6 Compozitorilor, Hanul Drumetului, conf.1, dec., etaj 2/8, liber, balcon mare, 1980, 57mp., Rog seriozitate
0722.836.119
21 Oct 16:14
44.500 €
B
TITULESCU /Veronica Micle, bloc 1976, bloc reabilitat, garantie terasa, etaj 10, semidecomandat,40 mp., balcon, fara imbunatatiri,2 lifturi, acte, ideal investitie.
0728.330.206
; celmaimiccomision@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
21 Oct 16:13
suprafata 42 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 10 din 10
36.000 €
B
MOSILOR,  Metrou Obor, stradal, bucatarie mare patrata, hol locuibil, amenajat gresie, faianta, termopan, usa metalica, intrare stradala, vedere laterala, intabulare, apropiere Stefan cel...
0744.314.315/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
21 Oct 16:12
suprafata 68 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 3 din 8
69.900 €
B
Petre Ispirescu zona verde linistita, liber, P/4, curat, 1979, gaze separat, linie directa 117,32, Unirii, 10 minute acte
0722.836.119
21 Oct 16:09
20.500 €
B
Giurgiului Ghimpati, cf.1, dec., zona de verdeata, 6/8, liber, curat, G+F, 50mp., piata, gradinita, acte si cu credit
0785.366.307
21 Oct 16:08
36.000 €
B
TITAN,  parc, Cozla, su= 51,89 metri patrati, balcon logie, liber, tamplarie exterioara termopan, usa metalica intrare, lift, interfon, negociabil,
0728.037.006
; office@consultingimob.ro ; http://www.consultingimob.ro
21 Oct 16:08
suprafata 55 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 10 din 10
41.000 €
B
Sector 5 Salaj Peco, conf.1 caramida, bloc mixt, etaj 1/5, la cheie, centrala , linie directa Unirii 117, 32 7 minute , si cu credit
0722.836.119
21 Oct 16:04
35.000 €
B
MILITARI,  Lujerului, (5 min de st. metrou), renovat, termopane, balcon inchis, usa metalica, aer conditionat, instalatie electrica noua, centrala termica. Se poate vinde mobilat si...
0762.222.234/ 0736.655.525
; office@goldimob.ro ; www.goldimob.ro
21 Oct 16:02
suprafata 40 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 6 din 10
38.500 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Agip, ap. 2 camere, confort 1, bloc in curs de reabilitare, usa metalica gresie, faianta, pret negociabil, cadastru, intabulare, accept credit,
0722.450.098
; office@casarurora.ro ; www.casarurora.ro
21 Oct 15:59
suprafata 54 mp
an constr. 1988
semidecomandat
etajul 5 din 10
50.000 €
B
VITAN,  Mall, dezvoltator, mai sunt 2 apartamente nerezervate intr-un imobil modern p+4e, finisaje moderne si de calitate, lift, finalizare martie 2015. Acces facil din Calea Vitan si...
0769.076.163/ 0769.076.169
; ovidiu.frasina@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
21 Oct 15:57
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
76.500 €
B
IANCULUI,  Dimitrov, Avrig, ap 2 cam, renovat lux: gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, inst el si sanitare noi, aer conditionat Mobilat ultramodern, Metrou Iancului/ Obor, piata,...
0754.622.618/ 0757.602.338
; yellow.touch@yahoo.com
21 Oct 15:56
suprafata 49 mp
decomandat
etajul 6 din 10
47.000 €
B
MILITARI,  Metro, bloc nou, 11 m de piscina, caramida, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcon inchis, loc parcare gratuit, marmura. Finisaje la alegere....
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
21 Oct 15:56
suprafata 66 mp
59.652 €
B
TITAN,  metrou, Mega-Image, 2 camere, confort1, 3 lifturi, stradal, curat,
021.794.48.60/ 0726.155.804
; mihaela_actual@yahoo.com
21 Oct 15:53
suprafata 50 mp
an constr. 1968
decomandat
etajul 10 din 10
36.500 €
B
TITAN,  Auchan, direct Dezvoltator, ap 2 camere, imobil nou, D+P+4, beton+caramida, gresie, faianta, parchet, usi interioare la alegere, usa metalica, centrala proprie, lift, metrou,...
0747.272.193/ 0768.426.242
; estrezidential@gmail.com
21 Oct 15:50
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
44.500 €
B
TINERETULUI,  parc, renovat recent, cu multiple imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Dormitorul si bucataria se vand mobilate si utilate. Cadastru si intabulare....
0731.009.846
; n.cherciu@dionimobiliare.ro
21 Oct 15:46
suprafata 52 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 5 din 10
66.500 €
B
SEBASTIAN,  sector 5, super oferta, apartament 2 camere, confort 1, ultracentral, cu toate facilitatile, usor discutabil;
0767.634.010/ 0768.002.911
21 Oct 15:41
suprafata 65 mp
an constr. 1990
decomandat

B
BRANCOVEANU, 2 camere confort 2 sporit, multiple imbunatatiri, zona foarte buna, merita vazut,
0762.146.702/ 0737.216.782
21 Oct 15:41
decomandat
etajul 8 din 10
28.500 €
B
TITAN,  Auchan, direct dezvoltator, ap 2 camere, imobil nou, D+P+4, beton+ caramida, gresie, faianta, parchet, usi interioare la alegere, usa metalica, centrala proprie, lift, metrou,...
0747.272.193/ 0768.426.242
; estrezidential@gmail.com
21 Oct 15:41
suprafata 53 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
46.000 €
B
Vitan Mall Vand apartament 2 camere 2 balcoane sup=68mp, an 1989, cu imbunatatiri, gresie faianta parchet, usa metalica AER Conditionat, 1 gr-sanitar,12 minute de metrou dristor, accept...
0725.226.503
; mauwis101@yahoo.com
21 Oct 15:41
suprafata 68 mp
an constr. 1989
decomandat
58.000 €
B
IANCULUI,  metrou, Vatra Luminoasa, bloc reabilitat termic, monolit, geam la baie, balcon mare, amenajat gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior noi, posibilitati modificari, zona...
0744.314.315/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
21 Oct 15:40
suprafata 58 mp
etajul 5 din 9
49.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 21 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD