IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2240 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
PRELUNGIREA GHENCEA, apartament cu rate la dezvoltator, doar cu buletinului, avans 10.000 €, 144 rate lunare a 300 €, 33.500 € pentru plata numerar. Pret total+avans 53.200 €/ 12...
0760.019.991
; imobiliaregrand@gmail.com ; www.apartamentenoighenceainrate.webgarden.ro
22 Apr 00:06
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 2
33.500 € IF
GIURGIULUI,  Soseaua, Piata Progresu, confort 1, bloc stradal, vedere spate, spatiu verde, apartamentul are gresie, faianta, termopan, parchet, usi schimbate, curat, liber, acte, apropiere...
0723.389.967/ 0763.575.682
21 Apr 22:10
suprafata 50 mp
semidecomandat
parter din 8
35.000 € B
DRUMUL TABEREI, ap. compus din 2 camere, complet renovat cu geam tremopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica. Blocul este situat langa mijloace de transport, se accepta credit,
0722.962.653/ 0765.260.696
; gologan_nela@yahoo.com
21 Apr 21:59
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 3 din 10
39.000 € B
BERCENI BRANCOVEANU Secuilor, aproape metrou si Piata Sudului, liber, parchet, ingrijit, bloc curat, necesita zugraveala, gresie, faianta, se poate mari bucataria, acc credit, disc
0725.540.400
; vlad.trimbitasu@gmail.com ; www.vladtrimbitasu.ro
21 Apr 21:59
suprafata 41 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 6 din 10
38.900 € 39.700 € B
MILITARI,  Rosu, str. Intr. Razorului, ap. 2 camere, constructie 2014, din caramida, centrala proprie, curent, gaze, canalizare, loc parcare, izolatie polestiren 10 cm, 2 balcoane, 1 km de...
0722.474.624
; florinmarioara@gmail.com
21 Apr 21:54
suprafata 61 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 2
41.000 € IF
SALAJAN,  Piata Salajan, confort 1. Parter cu balcon, 2 debarale. Apropiere metrou, scoala, complex comercial, loc de joaca pentru copii. Foarte curat. Toate actele. Accept credit. Neg.,
0727.395.455/ 0763.575.682
21 Apr 21:38
suprafata 54 mp
an constr. 1979
decomandat
parter din 10
45.500 € 46.500 € B
TITAN,  Potcoava, parc Titan, strada Constantin Brancusi, confort 1, liber, vedere parc, balcon mare, parchet, statie metrou la 200 m, curat, bloc civilizat, intabulare, aer conditionat,
0722.568.283
21 Apr 21:27
suprafata 54 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
54.000 € B
BASARABIA,  Campia Libertatii, intersectie cu Baba Novac, confort 1, vedere sud, bloc reabilitat termic, termopane, parchet laminat, intabulare, 150 m fata de Parcul IOR, se accepta credit,
0722.568.283
21 Apr 21:26
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 9 din 10
55.000 € B
PANTELIMON,  Vergului, ap. 2 camere, confort 1 sporit, complet renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica finisaje de calitate. 5 min de metrou Republica si Cora Pantelimon, 10 min...
0756.673.722
21 Apr 20:46
suprafata 68 mp
an constr. 1979
49.500 € B
DRISTOR,  3 min. de metrou, piata, 5 min.de Parc IOR, Mega Image, zona verde, bloc facut pt M.A.P.N., reabilitat termic, lift modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer...
0723.438.988
; office@topasset.ro
21 Apr 20:16
suprafata 53 mp
decomandat
etajul 5 din 10
58.500 € B
TITAN,  Grigorescu metrou 3-5 min., la bulevard, piata, Mega Image, parc IOR(10min), farmacie, banci, mobil. si utilat modern, luminoasa, renovata recent, plasma, usi interior noi,...
0723.438.988
; office@topasset.ro
21 Apr 20:14
suprafata 36 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 7 din 10
220 € B
IANCULUI  Vatra Luminoasa, renovat, imbunatatiri, parchet laminat, instalatii electrice, sanitare noi, cabina dus cu hidromasaj, bucatarie mobilata, utilata.
0747.080.813/ 0724.590.266
; steluta.sterpu@eurocityestate.ro
21 Apr 19:54
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 3 din 8
48.000 € B
DRISTOR,  Mega Image, la 2 minute de metrou, are toate imbunatatririle, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica renovat recent, instalatii electrice, sanitare schimbate, usi interior...
0720.616.529
21 Apr 19:51
suprafata 54 mp
an constr. 1983
semidecomandat
parter din 8
54.500 € B
Berceni Alexandru Obregia, Vecinatati: Cultural, Covasna,2 cam, semidecomandat, et 1/9, fara imbunatatiri, an constr 1969, reprezentant proprietar, particular.
0729.842.974
21 Apr 19:34
suprafata 55 mp
an constr. 1969
semidecomandat
etajul 1 din 9
42.000 € B
BASARABIA,  Chisinau, confort 1, cu gresie, faianta, parchet, termopan izolat pe interior, acte la zi, zona linistita, la 10 min de metrou, merita vazut,
0728.879.796
21 Apr 19:31
suprafata 57 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 9 din 10
49.500 € B
MILITARI,  Politehnica (Lidl-Parcul Politehnicii), confort 1, etaj intermediar, renovat integral 2015 (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica), acte, credit,
0724.864.090
21 Apr 19:29
suprafata 55 mp
an constr. 1980
48.000 € B
CAMPIA LIBERTATII,  adiacent, aproape de parc, confort 1, amenajat complet cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat utilat modern, acte la zi, se aacepta credit, merita,
0728.879.796
21 Apr 19:27
suprafata 54 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 7 din 10
60.000 € B
BERCENI,  metrou, apartement spatios in bloc nou. Finisaje din import montate de echipe de experti. Totul nou. Totul cu garantie. Accept orice tip de plata (cash, credit ipotecar, prima...
0736.772.395/ 0723.536.642
; bogdan.dezvoltator@gmail.com
21 Apr 19:03
suprafata 42 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
32.500 € B
DRUMUL TABEREI,  Billa, Moghioros, 8/10, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte facute, eliberabil, accept credit, zona excelenta, merita vazut,
0724.370.636/ 0724.262.436
; mfirut@yahoo.com
21 Apr 19:02
suprafata 54 mp
an constr. 1980
decomandat
54.500 € B
BERCENI,  5 min. metrou Aparatorii Patriei, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/ 5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala...
0725.985.772
21 Apr 18:57
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
15.000 € 25.500 € B
TINERETULUI, bloc stradal, vedere bulevard, apartament confort 1, fara amenajari, bucatarie mare, hol locuibil, acte la zi, ideal birou / locuit,
0771.350.631/ 0733.300.779
21 Apr 18:55
suprafata 53 mp
an constr. 1983
semidecomandat
parter din 8
60.500 € B
BRANCOVEANU,  Secuilor, stradal, apartament 2 camere, confort 1, intretinut, fara amenajari recente, bucatarie spatioasa, geam la baie, balcon mare, bine pozitionat, apropiere metrou, Piata...
0771.350.631/ 0733.300.779
21 Apr 18:54
suprafata 54 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 4 din 8
43.000 € B
BERCENI  -7 minute metrou, etaj 3/4, spatios, g + f + parchet, cadastru si intabulare, loc parcare, se accepta credit, negociabil,
0788.509.437
21 Apr 18:41
suprafata 52 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 3 din 4
49.000 € B
TITAN,  Policlinica, langa parcul Titanii, zona aerisita cu multe parcuri, in curs de reabilitare, balc. mare, imb: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica scoli, piata, metrou...
0737.436.400
21 Apr 18:40
suprafata 54 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 9 din 10
49.000 € B
BERCENI - metrou apartament de 2 camere situat la parter, ideal firma, cabinet, salon, magazin, fara imbunatatiri, bloc civilizat, cadastru + intabulare, se acc credit
0788.509.437
21 Apr 18:36
suprafata 50 mp
an constr. 1982
parter
43.000 € 45.999 € B
BERCENI  Aparatorii Patriei, curat, parchet, aer conditionat, termopane, usa metalica, boxa, bloc deosebit de curat, reabilitat termic, zona linistita, vecinatati: gradinita, scoala,...
0722.121.842
21 Apr 18:34
suprafata 52 mp
etajul 4
44.900 € B
TITAN,  Iris Mall, complex Rasarit de Soare, apartament mobilat/ utilat modern, orientare sud-est, 2 balcoane, 2 aer conditionat, usa metalica, termopan, loc de parcare proprietate,...
0769.639.419
; alin.stavarache@kriterionimobiliare.ro ; www.kriterionimobiliare.ro
21 Apr 18:34
suprafata 51 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 6 din 11
52.500 € B
BERCENI,  5 min. metrou, apartament 2 camere, bloc nou, stradal, la asfalt. Finisat la cheie, bonus: bucatarie mobilata si utilata. Totul nou. Accept credit bancar. Dezvoltator,
0722.123.963
; m.ciocea@gmail.com
21 Apr 18:31
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
40.500 € B
BERCENI,  50 m metrou, apartament 2 camere, bucatarie inchisa: 8 metri patrati, bloc nou, stradal, la asfalt. La cheie: centrala, parchet, gresie, faianta, etc. Totul nou. Accept credit....
0722.123.963
; m.ciocea@gmail.com
21 Apr 18:30
suprafata 54 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
43.350 € B
BERCENI,  Metalurgiei, apartamentul este in bloc nou si finalizat se vinde complet finisat la cheie, bransat la utilitati, contorizari individuale, parcare inclusa in pret RATB: 125, 220,...
0737.945.463
21 Apr 18:30
suprafata 46 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
35.500 € B
BERCENI,  metrou Dimitrie Leonida, modern compartimentat, finisaje de exceptie, se vinde complet finisat, bransat la toate utilitatile orasului, contorizare separata, accept credit...
0737.945.463
21 Apr 18:27
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
42.000 € B
BERCENI,  in apropiere de statia de metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere. Se preda la cheie, cu finisaje moderne, centrala proprie, loc de parcare inclus. Se accepta orice tip de...
0787.525.636
21 Apr 18:26
suprafata 51 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
40.000 € B
BERCENI, Samoila Dumitru, 4/4, decomandat, fara imbunatatiri
031.806.20.37/ 0745.156.644
21 Apr 18:20
suprafata 54 mp
an constr. 1983
40.500 € B
BERCENI,  Metalurgiei, 7 minute pe jos-linii RATB, imobil nou, spatios, luminos, contorizat individual, obiecte sanitare baie, finisaje la alegere, se preda la cheie. Zona linistita,...
0727.162.816/ 0755.025.353
21 Apr 18:20
suprafata 42 mp
an constr. 2015
decomandat
25.650 € 27.500 € B
MOSILOR CALEA, apartament cochet, total enovat, mobilat si utilat 2014. Bloc foarte linistit, vedere pe spate, balcon inchis, curte interioara foarte curata. Bucataria este inchisa, utilata...
0740.457.659
; alina@eticgroup.ro
21 Apr 18:19
suprafata 50 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 1 din 10
66.000 € B
DOROBANTI, Braziliei, et. 2/3, decomandat, renovat, centrala termica
031.806.20.37/ 0724.960.711
21 Apr 18:16
suprafata 55 mp
72.000 € B
AVIATIEI,  Promenada Mall, confort 1, revovat integral, pachet, gresie, faianta, termopane, aer conditionat, usa metalica mobililat si utilat complet, acte la zi. Vec.: Baneasa, Herastrau,...
0725.600.060/ 0755.600.060
; sorin.ion@reian.ro ; www.reian-imobiliare.ro
21 Apr 18:10
suprafata 52 mp
an constr. 1985
decomandat
parter din 4
77.000 € 79.000 € B
TITAN Ansamblul ConfortAuchan, apartament in bloc bloc nou, finisajele de calitate superioara se pot alege de viitorul proprietar, tamplarie Veka, usa intrare antiefractie, centrala proprie, balcon...
0721.302.778/ 0767.946.358
; www.ansamblulconfort.ro
21 Apr 18:01
suprafata 58 mp
an constr. 2015
decomandat
51.000 € comision 0% B
TITAN Ansamblul ConfortPallady, apartament in bloc bloc nou, finisajele de calitate superioara se pot alege de viitorul proprietar, tamplarie Veka, usa intrare antiefractie, centrala proprie, balcon...
0721.302.778/ 0767.946.358
; ansambluconfort_a@yahoo.com ; www.ansamblulconfort.ro
21 Apr 18:00
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
46.900 € comision 0% B
TITAN, Ansamblul ConfortOzana, apartament in bloc bloc nou, finisajele de calitate superioara se pot alege de viitorul proprietar, tamplarie Veka, usa intrare antiefractie, centrala proprie, balcon...
0721302778 0767946358
; ansambluconfort_a@yahoo.com ; www.ansamblulconfort.ro
21 Apr 18:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
42.900 € comision 0% B
VITAN, apartament ce ofera un confort maxim, cu balcon la living, bucatarie inchisa si spatii de depozitare, amplasat intr-o zona linistita, cu acces rapid la mijloace de transport....
0742.184.741
21 Apr 17:50
suprafata 56 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 5 din 8
63.000 € B
LACUL TEI,  Parcul Circului, str. Judetului, vedere Parcul Circului, geam la baie, acces rapid: Floreasca, Stefan cel Mare, Barbu Vacarescu, Dorobanti, Teiul Doamnei, Colentina, Bucur...
0723.840.830
; costin@ibg-imobiliare.ro ; www.ibg-imobiliare.ro
21 Apr 17:49
suprafata 49 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 2 din 7
53.000 € B
SUDULUI PIATA,  metrou, Soseaua Oltenitei, 2 minute metrou, stradal, gresie, faianta, termopan, centrala termica, curat, pozitie excelenta, cadastru, intabulare, 2 minute Oraselul Copiilor, Sun...
0765.658.737
; valentinmarvis@yahoo.com
21 Apr 17:48
suprafata 56 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 5 din 10
53.500 € 54.000 € B
MIHAI BRAVU,  Rond Baba Novac, stradal, 2 camere, vedere stradala deosebita, mobilat si utilat partial, liber, acte ok, metrou Piata Muncii la 4 minute. Vecinatati: Dristor.OVA 60154,
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
21 Apr 17:48
suprafata 60 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 10 din 11
52.000 € B
DRISTOR, apartament foarte bine impartit, camere generoase, luminoase, camera zi 21 metri patrati, dormitor 17 mp. Apartamentul beneficiaza de boxa si este foarte bine amplasat....
0742.184.741
21 Apr 17:48
suprafata 57 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 7 din 10
57.000 € B
CAMPIA LIBERTATII,  Baba Novac, 2 camere, liber, mobilat/ utilat, in bloc reabilitat, la 3 minute distanta de Parcul IOR, in vecinatate se afla Parcul Gheorghe Patrascu, Parcul National. OVA 60180,
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
21 Apr 17:41
suprafata 60 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 7 din 10
62.000 € B
TITAN,  Cf I, decomandat, etaj 7/10, an constr: 1973, 50 mp, gresie, faianta, parchet, tamplarie pvc, aer conditionat, usa metalica, liber, apropiere metrou, parc, plan secund.
0758.230.771/ 021.252.16.05
; filip@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
21 Apr 17:38
suprafata 50 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 7 din 10
53.000 € B
BERCENI,  50 m metrou, apartament 2 camere, bloc nou, bucatarie inchisa: 8 metri patrati, etaj 1/3, bloc nou, stradal, la asfalt. La cheie: centrala, parchet, gresie, faianta, etc. Accept...
0787.525.604
21 Apr 17:32
suprafata 54 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
43.350 € B
TITAN,  Parc, Dristor, Piata Rm. Sarat, stradal, apartament 2 camere, vedere pe fata, fara imbunatatiri, acte ok, liber. Acces metrou Dristor 1 in 3 minute, Ratb. OVA 59574,
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
21 Apr 17:29
suprafata 53 mp
semidecomandat
etajul 9 din 10
47.400 € 48.500 € B
BERCENI,  1 min. metrou, ocazie unica, disponibil imediat. Complet finisat, bucatarie inchisa, parcare. Accept credit, reducere cash. Merita vazut,
0787.525.604
21 Apr 17:28
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 5
42.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD