Vanzari apartamente 3 camere Colentina - Obor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Colentina-Obor
...
67.900 €

et. 5/5+mansarda, tip duplex, deosebit, cf. 1, dec., 72 mp, centrala termica, bucatarie open, balcon, 1 baie, bloc 1986, vedere placuta, orientat pe Sud, luminos, scara interioara, usi int noi, liber,...

Suprafata 72 mp An 1986 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 16 Mai 13:29
...
115.000 €

bloc 1991, situat pe str. D-na Ghica langa Penny Market, avand vederea mixta, p/8, dec., hol in h, 2 bai, 74 mp, Centrala proprie, renovat integral recent, g, f, p, um, t, pretul include tot mobilierul.

Suprafata 75 mp An 1991 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 Mai 11:50
...
74.900 €

8/8, terasa ok, cf 1, semidec, 67 mp, 2 bai, geam de aerisire, bl 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, vedere mixta, luminos, orientat pe sud si vest, g, f, t, usa metal, partial parchet, zona linistita,...

Suprafata 67 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 Mai 13:27
...
73.000 €

Colentina, D-na Ghica, langa parcul Pumbuita, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vav de Parcul Plumbuita, Mc Donalds, dec., 70 mp, curat, eliberabil imediat, baie cu fereastra, se accepta credit,

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, 16 Mai 11:49
...
185.000 €

apartament cu 3 camere modelul mare avand 2 terase, 2 bai, situat in complexul Rose Garden, intrun bloc nou, 2010, in plan secund, beneficiind de liniste, spatii verzi, avand 2 locuri de parcare si 1...

Suprafata 88 mp An 2010 Decomandat Etaj 8 din 9
Bucuresti, 16 Mai 11:54
...
62.500 €

10/10, cf1, dec, 70mp, bloc reabilitat termic, 2lifturi, vedere laterala, balcon spatios,geam la baie, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, pret bun,ideal investitie.

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 10 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 16 Mai 13:28
...
87.500 €

3 camere decomandate, etaj 8/11, stradal, Doamna Ghica, mobilat, utilat, stradal, bloc reabilitat, curat, luminos, finisaje premium, foarte curat, modern, se accepta credit

An 1976 Decomandat Etaj 8 din 11
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
120.000 €

str. Pancota, 15 min. piata Obor, etaj 1/8, cf.1 sporit dec., 77 mp, centrala termica, hol H, bloc 1990, 2 bai, vedere mixta, orientare E-V, baie mare cu fereastra, imb., termopan, um, g, f, p, cadastru,...

Suprafata 77 mp An 1990 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 11:18
...
67.500 €

et. 10/10, terasa ok, cf. 1, dec. 67 mp, 2 balcoane, vedere mixta, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, lift modernizat, geam la baie, fara imb., doar termopan, acte ok, liber, zona linistita, acc...

Suprafata 67 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 Mai 13:28
...
89.999 €

langa Dristor Kebab, aproape Kaufland, Veranda, Parc Plumbuita, etaj 7/10, cf. 1 semidec., 65 mp, bloc 1970 reabilitat termic, baie cu fereastra, vedere mixta, orientare E-V, imb., g, f, p, t, um, cadastru,...

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 16 Mai 11:59
...
87.500 €

Parc Plumbuita, multiple imbunatatiri,mobilat si utilat, intrare si vedere stradala, balcon pe toata suprafata, acces rapid mijloace de transport, acte la zi, Comision Agentie 2%,vecinatati: Obor,Tei,Pipera

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 Mai 00:38
...
73.000 €

Str. Sinaia, plan 2, vedere deschisa, parc plumbuita 5 min, scoala 30 aproape, metrou obor 12 min., orientare sud-est, et 10/10, fara probleme cu terasa, renovat recent, mobilat si utilat, liber.

Suprafata 70 mp An 1977 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 Mai 12:01
...
90.000 €

et. 4/10, cf. 1, dec., 73 mp, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, scara si vedere stradala, geam la baie, gresie, faianta, parchet din lemn masiv, termopan, usa metal, acte O.K, liber,...

Suprafata 73 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 16 Mai 13:27
...
95.000 €

aproape Parc Motodrom/Spitalul Fundeni, Scoala 32, bloc 2011, centrala termica, cf.1 dec., 87 mp, 2 bai, 2 lifturi, vedere mixta, orientare vest, vedere deschisa, loc parcare subteran, cadastru, intabulare,

Suprafata 87 mp An 2011 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, 16 Mai 12:54
...
120.000 €

Va prezentam un apartament cu 3 camere, decomandat, spatios (76,64 mp cu tot cu balcon) situat pe strada Pancota, la parterul unui bloc construit in perioada anilor 88-89. Este format din 2 dormitoare,...

Suprafata 77 mp An 1989 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 Mai 10:57
...
79.900 €

vav Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 3/10, cf. 1 circular 64 mp, bloc 1977 fara risc seismic, vedere mixta, orientare S-E, baie cu fereastra, fara imb., recente, cadastru, intabulare,

Suprafata 64 mp An 1977 Circular Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:38
...
80.000 €

stradal, vedere mixta, 2/10, balcon, 71 mp, decomandat, bl. reabilitat termic, aproape parc, scoala, gradinita, spati comerciale, mijloace transport, cadastru intabulare disc

Suprafata 71 mp Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 09 Mai 08:01
...
90.000 €

Colentina vav de Parcul Plumbuita, bloc 1976, reabilitat fara risc seismic, acceptat pt. credit, dec., 74 mp, 3 balcoane, baie cu fereastra, camara, debara, cadastru-intabulare, accesibil imediat,

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 16 Mai 12:01
...
89.000 €

langa Dristor Kebap, 3 camere, confort de tip 1 semidecomandat, etaj 8/10, suprafata 69 mp, bloc reabilitat termic, constructie 1969, vedere mixta, necesita amenajari, liber. Comision 0 de la client!

Suprafata 67 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 13 Mai 12:40
...
88.000 €

Ion Berindei, vedere spate, baie cu geam, balcon, scara curata si civilizata, liber, total contorizat, acte la zi, cash/ credit, comision agentie 2%, vecinatati: Pipera, Lacul Tei, Obor, Stefan cel Mare,

Suprafata 69 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 17 Mai 00:39
...
79.500 €

Agentia Imobiliara Nelbo vinde in exclusivitate apartament

Suprafata 68 mp An 1986 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 18 Mai 18:33
...
78.000 €

Colentina stradal, aproape scoala 39, parc plumbuita la 5 min. metrou obor la 12 min, et 9/10, bloc reabilitat termic, an 1977, fara risc seismic, semi-dec, acte pregatite, liber imediat.

Suprafata 75 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 Mai 12:01
...
115.000 €

str Pancota, aproape piata/ metrou Obor, etaj 4/8,cf.1 sporit dec., 76mp., bloc 1990, hol H, vedere mixta, orientare E-V,2 bai, sufragerie 20mp., dormitoare 14mp si 12mp., bucatarie 8mp., necesita renovare

Suprafata 76 mp An 1990 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 16 Mai 12:54
...
73.000 €

Colentina, D-na Ghica, p/10, liber , bloc reabilitat, decomandat, zn 75, 65 mp, 73000 €,

Bucuresti, azi, 11:35
...
73.000 €

Colentina, str. Sinaia, 3 cam. decomandat, 1 grup sanitar, an constructie 1975, 66 mp, fara imbunatatiri, negociabil,

Suprafata 62 mp An 1975 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 07 Mai 14:41
...
89.000 €

Colentina, Obor, Kaufland, confort 1 semidecomandat, etaj 7/10, fara imbunatatiri, balcon inchis, suprafata 65 mp, vedere mixta, bloc construit in 1972, reabilitat termic

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 09 Mai 11:53
...
77.500 €

Colentina, Doamna Ghica, confort 1 decomandat, etaj 1/10, fara imbunatatiri, balcon foarte mare, suprafata 76 mp, bloc construit in 1976, reabilitat termic, vedere stradala,

Suprafata 76 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 09 Mai 12:16
...
65.000 €

aproape Scoala 39, etaj 10/10, cf. 1 semidec., 71 mp, bloc 1977, reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, vedere mixta, orientare est-vest, 2 balcoane, imb., termopan, cadastru, intabulare,

Suprafata 71 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 Mai 12:54
...
97.900 €

Apt 3 camere semidecomandat cu bucatarie spatioasa hol patratos amenajat 2 bai cu cada , usi interior schimbate mobilat si utilat ca in imagini. Bloc nestradal reabilitat scara civilizata Zona verde

An 1983 Semidecomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, 16 Mai 15:38
...
79.900 €

pozitie buna, 3/10, cf. 1, semidec., 65 mp, vedere mixta, preponderent pe spate, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, scara stradala, fara imb., doar termopan si aer conditionat, acte ok, liber,...

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 17 Mai 19:52
...
83.000 €

Colentina Langa Kaufland, Sectia 7 Politie, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta, imbunatatiri g, f, p, um, t, eliberabil rapid, cadastru-intabulare-energetic, se accepta credit,

Suprafata 63 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 14 Mai 10:54
...
83.000 €

Et. 6/10, mobilat, utilat complet, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, usa metal, geam baie, bl. reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, vedere mixta, preponderent pe spate, bl. civilizat, cadastru,...

Suprafata 74 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 16 Mai 13:28
...
63.000 €

Colentina, Masina de Paine, 3 camere cf. 1, etaj 9/10, liber, c-tie 1970, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, 63000 e,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 13 Mai 13:12
...
95.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Colentina, reper Ion Berindei, confort 1 decomandat, avand suprafata de 74 mp, cu 1 baie si 1 balcon. Locuinta este situata la etajul 7, intr-un...

Suprafata 74 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 19 min.
Bucuresti, 22 Apr 13:28
...
129.000 €

apartament 3 camere complet mobilat Colentina - Maior Bacila, et. 2/4 + loc parcare demisol cu 129000 Euro. Imobil 2012 P+3+M , prevazut cu lift, curte interioara securizata cu spatiu de joaca pentru...

Suprafata 71 mp An 2012 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 15 Mai 08:10
...
94.000 €

10 min metrou Obor 3 cam cu 2 balcoane, etaj 1, bloc 1977, reabilitat. Are g, f, t, um, intabulare, accept credit. Zona aflata semicentral aproape de Mosilor, Stefan Cel Mare, Lizeanu, Maica, Tei parc...

Suprafata 75 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mai 11:02
...
64.500 €

Parc Plumbuita, stradal, 10/10, ocazie, terasa ok, cf. 1, sdec, 71mp, 2 balcoane, vedere mixta, bl fara risc seismic, reabilitat termic, scara stradala, fara imbunat, doar termopan, acte ok, liber, pret...

Suprafata 71 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 17 Mai 19:49
...
114.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Doamna Ghica, reper Pancota, confort 1 decomandat, avand suprafata utila de 72.5, cu un balcon de 3.7 mp rezultand o suprafata totala de 76, 2...

Suprafata 77 mp An 1992 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 11 Mai 11:22
...
115.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Doamna Ghica, reper Pancota, confort 1 decomandat, avand suprafata de 78 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 4, intr-un...

Suprafata 78 mp An 1991 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 01 Mai 11:20
...
97.900 €

etaj 3/8, semidecomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok, liber. Este spatios cu imbunatatiri ca in foto. Are 2 gr. sanitare. Bloc linistit, scara curata. In imediata apropiere se afla magazine, scoala,

Suprafata 68 mp An 1986 Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 15:04
...
85.000 €

vand apartament 3 camere 66,19 mp, etaj 8, termopane. Pentru detalii la tel.

An 1977
Bucuresti, 17 Mai 16:44
...
110.000 €

cu 2 vederi si stradal si pe spate la liniste, renovat, utilat cu 2 bai,

Suprafata 75 mp An 1992 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 18 Mai 16:03
...
99.500 €

proprietar vand apartament cu 3 camere, situat in sos. Stefan cel Mare. Apartamentul se afla la etajul 7 al unui imobil cu 9 nivele, construit in anul 1961. Imobil expertizat, neincadrat in risc seismic...

Suprafata 58 mp An 1961 Semidecomandat Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 22:17
...
79.500 €

3 camere, decomandat, etajul 10, stradal cu vedere pe spate. Geam la baie, balcon mare, 2 AC. Aproape de piata,scoala, gradinita, centre comerciale. Acces usor la transportul in comun.Liber. Poze reale.

Suprafata 76 mp An 1975 Decomandat Etaj 10 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:08
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.019
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.118
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.402