Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.)

Academia de Stiinte Agricole ai Silvice (A.S.A.S.)

ACADEMIA ASTAZI

         

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (A.S.A.S.) este o instituţie publică specializată, de consacrare academică şi coordonare ştiinţifică, are personalitate juridică şi funcţionează după statut propriu în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (M.A.PD.R) şi în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării M.Ed.C).          

 

Pentru realizarea obiectivelor de cercetare-dezvoltare ce decurg din Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, A.S.A.S. are în subordine un număr de 17 Institute şi Centre de cercetare-dezvoltare agricolă şi 51 de Staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă amplasate pe teritoriul ţării.         

 

Unităţile de cercetare-dezvoltare sunt finanţate din venituri extrabugetare obţinute prin contracte de cercetare-dezvoltare, redevenţe din creaţii biologice, servicii precum şi din valorificarea produselor agricole (seminţe, material săditor din categorii biologice superioare şi animale de rasă) obţinute în sectoarele de dezvoltare.         

 

În realizarea obiectivelor sale, A.S.A.S. colaborează cu Universităţile de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (U.S.A.M.V.), amplasate în principalele oraşe ale ţării, unde are organizate Filiale regionale. De asemenea colaborează cu Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) pentru transferul informaţiilor din cercetare la utilizatorii acestora.         

 

A.S.A.S. reprezintă statul român în relaţiile ştiinţifice internaţionale în domeniile sale de activitate şi participă în nume propriu la programele de cooperare tehnico-ştiinţifică internaţională.         

A.S.A.S. împreună cu reţeaua de unităţi de cercetare-dezvoltare reprezintă un ansamblu de structuri care permit o abordare sistemică din punct de vedere organizatoric, ştiinţific, tehnic şi socio-economic prin care se asigură integrarea cercetării în realizarea strategiei de dezvoltare a economiei naţionale. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din unităţile A.S.A.S. este realizată de peste 800 specialişti cu studii superioare din care 700 sunt cercetători atestaţi.

 

Unităţile de cercetare-dezvoltare deţin o bază logistică formată din laboratoare de analiză, de investigaţii complexe de tip fitotron, zootron, apitron, sere şi camere de vegetaţie, parcele de scurgere şi eroziune, bănci de resurse genetice şi de date, câmpuri experimentale de lungă durată şi de alte facilităţi . Pentru activitatea de cercetare, precum şi pentru producerea de seminţe şi material săditor şi de animale de reproducţie, unităţile dispun de un bogat patrimoniu constând din 58.000 ha suprafeţe de teren agricol şi efective de animale.         

 

O atenţie aparte este acordată şi transferului rezultatelor activităţii de cercetare în practica producătorilor agricoli, prin furnizarea unor importante cantităţi de seminţe din soiurile recent createşi numeroase acţiuni specifice de consultanţă.

OBIECTIVE ale activităţii A.S.A.S.

  • Creşterea contribuţiei cercetării la dezvoltarea complexă, armonioasă şi durabilă a agriculturii, silviculturii şi ruralului românesc.
  • Sprijinirea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
  • Creşterea competitivităţii şi aportului ştiinţei agricole româneşti la fondul internaţional de valori.
  • Dezvoltarea de relaţii de cooperare şi colaborare cu partenerii străini în susţinerea progresului cercetării agricole.
  • Asigurarea genofondului pentru sporirea producţiilor vegetale şi animale.
  • Elaborarea de tehnologii avansate pentru protecţia sănătăţii plantelor, animalelor şi a mediului înconjurător, precum şi pentru sporirea producţiilor şi obţinerea de produse cu calităţi superioare.
  • Elaborarea de strategii de scurtă şi lungă durată privind dezvoltarea ştiinţei şi a producţiei agricole şi de sprijinire a organelor administrative în realizarea politicilor agricole.
  • Activităţi de extensie, consultanţă şi transfer tehnologic şi de informaţii la utilizatorii din agricultură şi industria alimentară.