IMOBILIARE VANZARI garsoniere (799 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BERCENI,  Giurgiului, confort 1, finisaje de lux, centrala termica, finalizare in mai 2015. Direct de la proprietar,
0771.293.811/ 0762.222.234
; office@complexgiurgiului.ro ; www.complexgiurgiului.ro
28 Apr 01:09
suprafata 40 mp
an constr. 2015
34.200 € B
MILITARI, Iuliu Maniu ResidencePacii, la 10 min. de statia de metrou Pacii, singura garsoniera, bucatarie inchisa, balcon inchis cu termopan, loc parcare exterior 1.500 ?, imobil nou P+6E, finalizare...
0723.168.213/ 0733.976.712
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
27 Apr 23:58
suprafata 30 mp
an constr. 2015
decomandat
30.000 € 33.000 € comision 0% B
GIURGIULUI  - Jilava, g, faianta, t, parchet, usa metalica bloc mixt, exclus intermediari, loc parcare, zona verde,
021.242.02.43/ 0721.859.395
27 Apr 23:53
suprafata 42 mp
etajul 1 din 2
17.500 € B
13 SEPTEMBRIE  -Prosper, g, faianta, t, parchet, usa metalica instalatii sanitare noi, instalatii electrice noi, scara renovata, bloc mixt, exclus intermediari,
021.242.02.43/ 0721.859.480
27 Apr 23:52
suprafata 42 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 1 din 8
30.500 € B
Piata Resita garsoniera confort 2 , bloc cu gaze , etaj 1/4 , suprafata totala 16 mp , usa metalica , fara imbunatatiri ,
0727.267.976/ 0768.366.823
27 Apr 23:30
suprafata 16 mp
etajul 1 din 4
13.700 € B
UNIRII,  Camera de Comert, Mircea Voda, adiacent, bloc de garsoniere, monolit, aproape de: Nerva Traian, O. Goga, Tineretului, Decebal, Calea Calarasilor, Universitate, Romana,...
0723.479.707
; besthomesconsulting@gmail.com
27 Apr 23:30
suprafata 40 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 5 din 8
45.000 € ocazie! B
LACUL TEI,  vav de parcul liceului, Casa de Pensii, bloc mixt, complet renovata, modern, totul nou, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, libera, zona de exceptie, c+i, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
27 Apr 23:17
an constr. 1986
etajul 3 din 9
35.000 € B
COLENTINA,  stradal, vav de parcul Tei, Facultate, confort 1, bloc mixt, termopan, usa metalica, libera, zona foarte civilizata, cadastru, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
27 Apr 23:16
suprafata 30 mp
an constr. 1980
decomandat
29.000 € B
RAHOVA,  Penny, Lidl, parter, confort 1, sporit, usa metalica gresie, faianta, t, parchet, libera,
0724.224.333
27 Apr 23:12
suprafata 42 mp
an constr. 1989
decomandat
33.900 € B
RAHOVEI CALEA,  Petre Ispirescu, t, gresie, faianta vechi,
0724.224.333
27 Apr 23:12
suprafata 34 mp
an constr. 1980
etajul 9 din 10
28.999 € B
SECTOR 5,  gars. confort 3, bloc civilizat, gaze, caldura, Radet, zona linistita, acte la zi,
0762.146.702/ 0737.216.782
27 Apr 23:10
suprafata 17 mp
8.500 € B
BRANCOVEANU,  stradal, gars. confort 2 sporit, bloc reabilitat, st- 24,60 m, curata, locuibila, bloc mixt,
0762.146.702/ 0737.216.782
27 Apr 23:05
etajul 3 din 10
21.000 € B
TITAN,  bd. 1 Decembrie 1918, vand garsoniera duplex confort 3, etaj 1,
0724.039.102
27 Apr 22:52
suprafata 35 mp
27.000 € B
COLENTINA,  Teiul Doamnei, Facultate, confort 2 sporit, bloc mixt, cu imbunatatiri, totul nou, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica libera, cadastru, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
27 Apr 22:50
etajul 4 din 10
23.800 € B
PANTELIMON  Delfinului, mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, liber, cadastru,
0723.712.883
27 Apr 22:48
suprafata 34 mp
an constr. 1977
decomandat
parter din 10
34.500 € B
ROMANA,  Bulevardul Magheru, bloc fara bulina, renovata complet, ideal investitie sau locuit, centrala termica noua, discutabil,
0729.695.061
27 Apr 22:44
etajul 1 din 6
20.000 € B
BERCENI  Alexandru Obregia, Lidl, Carrefour, bloc reabilitat, izolat, balcon,
0744.386.712/ 0766.394.771
27 Apr 22:39
suprafata 32 mp
etajul 8 din 10
25.500 € B
AGATHA BARSESCU, confort 1, toate imbunatatiri, exclus intermediari,
021.322.52.13
27 Apr 22:35
suprafata 40 mp
an constr. 1989
decomandat
parter din 4
43.500 € B
PANTELIMON  Obor, particular, confort 1, doua lifturi, termopan, gresie, faianta, balcon inchis, toate actele la zi, negociabil,
0729.574.200
27 Apr 22:34
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 3 din 10
35.500 € B
GARA OBOR,  Ferdinand, particular, stradal la bulevard, termopan, parchet, gresie, faianta, usi noi, renovata nou, libera, pretabil birou sau locuit, acte la zi, negociabil
029.574.200
27 Apr 22:33
parter din 4
35.000 € B
BRANCOVEANU,  in zona, vand garsoniera zona linistita, negociabil,
0721.876.020
27 Apr 22:31
suprafata 17 mp
etajul 3 din 4
16.000 € B
BANEASA,  Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 71, langa Academia de Politie, vand garsoniera, mobilata - utilata complet;
0757.145.607
27 Apr 22:29
B
MILITARI,  Valea Cascadelor, et. P+4, cu imbunatatiri, balcon,
0720.028.125
27 Apr 22:28
suprafata 25 mp
18.500 € B
FERDINAND BULEVARD, stradal, vedere bulevard, toate imbunatatirile, bucatarie utilata, libera, pretabila afacere sau locuit, toate actele la zi, usor negociabil,
0766.360.676/ 0722.612.915
27 Apr 22:25
parter din 4
34.500 € B
TITAN,  statia metrou, gars. multiple imbunatatiri;
0723.259.499
27 Apr 22:20
suprafata 36 mp
decomandat
etajul 9 din 10
B
TUNSU PETRE  Zetari, vand garsoniera confort 3, toate utilitatile, gresie, faianta, parchet, centrala, usa fier, bloc interfon, discutabil,
0762.408.896/ 0767.048.885
27 Apr 22:20
11.000 € B
GIURGIULUI  - Anghel Moldoveanu, proprietar, liber, confort 1, spatios, ferestre pvc, usa metalica baia necesita imbunatatiri, curat, parchet,
0760.140.630/ 0725.022.089
27 Apr 22:20
suprafata 28 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 2 din 4
21.000 € B
1 DECEMBRIE 1918, gars. confort 2, gresie, faianta, parchet, dupa ora 16,00,
0724.635.436
27 Apr 22:09
suprafata 21 mp
an constr. 1978
etajul 3 din 4
24.000 € B
FLORILOR STRADA,  2 minute metrou 1 Mai, gars., boxa la subsol, zona linistita,
0761.641.209
27 Apr 22:02
suprafata 16 mp
an constr. 1970
etajul 1 din 4
16.800 € B
IULIU MANIU  nr. 65, Gorjului, gars. etaj 7,
0764.200.071
27 Apr 21:42
suprafata 37 mp
an constr. 1977
semidecomandat
35.000 € B
ULTRACENTRAL, particular, exclus agentii, etaj 6/ p+6, cu pod, boema, cocheta,
0765.175.999
27 Apr 21:40
suprafata 42 mp
an constr. 1940
36.000 € B
FIZICIENILOR,  in zona, vand garsoniera p+4, parter;
0723.010.374
27 Apr 21:25
suprafata 30 mp
decomandat
B
MILITARI,  Rosu, P+3, 43 mp utili+32 mp pod, langa padure, zona deosebita, canalizare, geam tripan + glaf, pereti zidarie, geam baie, loc parcare gratuit, interfon, asfalt, autobuz, taxe...
0753.021.710/ 0747.298.009
; fam.suditu@gmail.com ; www.nuferilor.ro
27 Apr 21:06
suprafata 43 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 3
26.900 € IF
BERCENI,  Piata Resita, confort 3, cadastru, intabulare, libera,
0760.291.733
27 Apr 20:57
suprafata 18 mp
parter din 4
12.500 € B
CALARASILOR,  Piata Muncii, zona de vile garsoniera decomandata etaj 1 in vila foarte civilizata garsoniera are gresie, faianta, parchet, termopan, renovata recent,
0732.864.809/ 0766.603.401
27 Apr 20:54
suprafata 30 mp
an constr. 1970
23.000 € B
BERCENI,  Oltenitei, confort 1, faianta, gresie, parchet, usa metalica termopan, bloc mixt, cadastru, intabulare, negociabil,
0746.188.866/ 0723.128.270
27 Apr 20:43
suprafata 38 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 2 din 4
38.500 € B
OBOR,  Masina de Paine, Sectia 7 de Politie, confort 1, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, nemobilata, libera, o statie de Ratb pana la metrou Obor,
0760.663.199/ 0723.306.006
; diamon.imobiliare@gmail.com
27 Apr 20:05
suprafata 33 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 8 din 10
32.000 € B
BUCURESTII NOI,  langa metrou Jiului, garsoniera stradala, faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica,
0722.295.546/ 0762.285.797
27 Apr 19:27
suprafata 32 mp
an constr. 2013
28.000 € B
BRANCOVEANU,  Budimex, stradal, confort 1, fara imbunatatiri, 5 minute metrou, parc, mijloace de transport in comun, spatii verzi, cadastru, intabulare,
0785.225.855/ 0765.658.737
; www.imobiliare-marvis.ro
27 Apr 18:59
suprafata 32 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 9 din 10
23.500 € B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, confort 1, parchet, termopan, usa metalica, curata, contorizata, balcon. Zona linistita, acces imediat RATB, linia 41 la 5 minute, Drumetul, Kaufland, Favorit in...
0726.004.932
27 Apr 18:56
suprafata 32 mp
semidecomandat
parter din 9
30.000 € B
TITAN,  Ozana, Auchan, garsoniera decomandata, situata la etajul 2/10, intr-un bloc mixt construit in anul 1980 zona Titan-Ozana - Auchan, garsoniera curata, gresie, faianta,...
0763.473.258
; office@smartexclusiv.ro ; smartexclusiv.ro
27 Apr 18:42
suprafata 30 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 2 din 8
32.000 € B
TITAN, terasa refacuta, imbunatatiri, bloc linistit,
0766.569.391
27 Apr 18:41
etajul 10 din 10
B
TITAN Ansamblul ConfortAuchan, metrou si piata aproape, direct dezvoltator, p+4, termopan Veka, finisaje lux, centrala proprie, contorizare individuala, pereti de comp. din caramida, accept credit,...
0721.302.778/ 0767.946.358
; www.ansamblulconfort.ro
27 Apr 18:35
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
33.900 € comision 0% B
TITAN Ansamblul ConfortTh. Pallady, metrou si piata aproape, direct dezvoltator, p+4, termopan Veka, finisaje lux, centrala proprie, contorizare individuala, pereti de comp. din caramida, accept...
0721.302.778/ 0767.946.358
; www.ansamblulconfort.ro
27 Apr 18:33
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
29.900 € comision 0% B
LACUL TEI,  Inginerilor, langa Facultatea de Constructii, totul nou, bucataria mobilata de comanda cu aragaz incorporat, baia mobilata, apropiere de multiple mijloace de transport, intabulata,
0721.593.744/ 0786.458.152
; hermes_servicii@yahoo.com 27 Apr 18:17
suprafata 40 mp
an constr. 1987
parter din 8
38.500 € B
TITAN, Ideal Residence Grigorescupromotie silver, oferta limitata 27 april-4 mai, va propunem spre achizitie garsoniera mobilata in ansamblul nostru: mobila bucatarie. Living: canapea. Blocul prezinta o...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
27 Apr 17:58
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
34.300 € comision 0% B
TITAN  Trapezului imobil nou, finaliz. sept. 2015, metrou 1 Decembrie 1918, constr beton + caramida, lift, finisaje alegere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala proprie,...
0768.388.298/ 0746.542.773/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
27 Apr 17:57
suprafata 30 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
29.500 € B
TITAN, Ideal Residence Grigorescupromotie. Etaj 3/6 in bloc nou arhitectura deosebita, lifturi panoramice sticla, receptia placata cu marmura, balustrade inox, monitorizare video, finisaje lux, localizat...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
27 Apr 17:51
suprafata 27 mp
an constr. 2014
decomandat
31.500 € comision 0% B
SALAJAN PIATA, garsoniera dubla, confort 1, toate imbunatatirile (gresie, faianta, parchet, termopane, glasvant PVC despartitor), aer conditionat, bucatarie, dresing hol, usa metalica, 1...
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
27 Apr 16:40
suprafata 32 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 4 din 10
32.000 € B
DRISTOR,  Iosif Ion, se vinde mobilata, totul nou, centrala termica, bloc nou, balcon, mobila bucatarie, apometre, contor gaz, urgent,
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
27 Apr 16:39
suprafata 34 mp
an constr. 2013
semidecomandat
parter din 4
39.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 dristor |  militari |  titan |  particular |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  iancului |  crangasi |  taberei |  vitan |  unirii |  tei |  rahova |  pantelimon |  vitan mall |  confort 1 |  colentina |  nerva traian |  13 septembrie |  dr taberei |  sebastian |  aviatiei |  virtutii |  pajura |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD