IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (317 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
UNIRII, Octavian Goga, apartament 4 camere, vedere mixta, zona buna cu locuri de parcare, liniste. Vecinatati: Timpuri Noi, Nerva Traian. Oferim proiect design interior personalizat,...
0727.398.387
31 Jul 21:18
suprafata 110 mp
an constr. 1993
decomandat
etajul 8 din 8
120.000 €
B
BERCENI, Brancoveanu, Tatulesti, Piata Progresul, Sos. Giurgiului, imbunatatit, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon termopan, instalatii sanitare /electrice, contorizat, 2 bai,...
0730.016.224
; imobiliaretitanii@gmail.com
31 Jul 20:45
suprafata 81 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 2 din 4
59.900 €
B
CRANGASI, Parc, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, loc de parcare, bloc reabilitat termic,
0723.118.758/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
31 Jul 18:18
suprafata 90 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 4 din 8
74.000 €
B
BERCENI Piata Sudului, Secuilor, 5 min. metrou Piata Sudului, termopan Gealan, 2 x aer conditionat, dressing, baie + grup sanitar, doar 2 apartamente pe nivel, Sun Plaza, negociabil
0727.040.801
31 Jul 17:44
suprafata 85 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 4 din 4
71.000 €
B
VITAN Mall, cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, apartamentul se poate vinde mobilat, utilat, intabulare, negociabil
0747.036.687
; serban@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
31 Jul 16:19
suprafata 98 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 1 din 8
95.000 €
B
MAICA DOMNULUI, OMV, blocul Aviatorilor, cu farmacie, 4 camere, confort 1, 2 balcoane, 2 bai transformat in 3 camere, centrala proprie,
0723.378.858
31 Jul 16:00
suprafata 86 mp
decomandat
etajul 1 din 9
76.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Scoala 169, Bucla, apartament, garaj, boxa subsol, bloc reabilitat termic, apartament renovat, bucatarie mobilata si utilata, posibilitate vanzare complet mobilat, vecinatate...
0726.077.077
; office@zoomcity.ro
31 Jul 15:58
suprafata 82 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 3 din 4
74.500 €
B
TITAN, Ambrozie, 4 camere, e COD s001, parter inalt echivalent etaj 1, stradal, vedere mixta, termopan, parchet, bai renovate, este curat spatios si mare, ac+um, parcare,
0735.325.999
; beatrice@platinumimob.ro ; www.platinumimob.ro
31 Jul 15:54
suprafata 90 mp
an constr. 1986
semidecomandat
parter din 8
68.700 €
69.000 €
B
13 SEPTEMBRIE, Novaci, Nedeleanu, termopane, usa metalica, parchet, posibilitate centrala termica, partial mobilat, curat, luminos, foarte aerisit, proximitate RATB, liceu, scoala, bloc in...
0726.077.077
; office@zoomcity.ro
31 Jul 15:52
suprafata 98 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 6 din 8
76.500 €
B
LUJERULUI, Militari, Cora, 4 camere, 2 balcoane, 2 gr sanitare, situat in planul doi, etaj intermediar, pret de 3 camere, pret negociabil,
0749.045.494/ 021.312.71.71
; neocasa@neocasa.ro ; www.neocasa.ro
31 Jul 15:39
suprafata 84 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 4 din 10
75.000 €
B
COLENTINA Rau Bacila, 2 bai, 2 balcoane, centrala proprie, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, aer conditionat, cadastru, intabulare,
021.688.08.64/ 0722.614.867
31 Jul 15:21
suprafata 90 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 6 din 8
62.000 €
B
POLONA, Tunari, superb 4 camere, un singur apartament pe etaj, lift privat, living, 3 dormitoare, 3 grupuri sanitare dressing, 2 balcoane,+ terasa 120 mp. Autorizatie inchidere, potential;
0756.923.564
; i_vanzari@yahoo.com ; rezidentialcentral.blogspot.com
31 Jul 13:55
suprafata 186 mp
an constr. 1996
decomandat
etajul 4 din 4

B
STEFAN CEL MARE, 5 minute metrou parc, etaj intermediar, apartament liber 4 camere bucatarie mare 2 grupuri sanitare, balcon nemodif geam la baie termopan parchet aer conditionat, contorizare,...
0724.913.158/ 0744.163.253
31 Jul 13:05
an constr. 1981
71.900 €
B
TINERETULUI, Timpuri Noi, 4 camere, 2 grupuri sanitare, bloc stradal, vedere spate, parcare, intabulat, energetic, apropiere metrou/ parc/ piata, negociabil. Vecinatati Unirii, Vitan,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
31 Jul 12:33
suprafata 80 mp
an constr. 1987
semidecomandat
etajul 5 din 8
90.000 €
B
BERCENI - Obregia, statia Mladinovici, 4 camere, reabilitat, termopan, liber, intabulare,
0723.627.543
31 Jul 12:24
decomandat
etajul 2 din 4
61.900 €
B
LACUL HERASTRAU, zona linistita cedez contract, achitat 44 rate, 4 camere, bai moderne, toate facilitatile, pret negociabil;
0723.881.058, 021.667.78.80
31 Jul 12:07
an constr. 1983
etajul 3 din 4

B
SINCAI, Tineretului, duplex 4 camere, etajele 7 si 8/8, 3 bai, finisaje lux, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, loc parcare subteran, priveliste superba, apropiere...
0744.426.285/ 0744.426.202
; claudiu@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
31 Jul 10:30
suprafata 230 mp
an constr. 2013
decomandat
224.900 €
B
TITAN, acces parc, metrou, 4 camere, bloc tip H de 4 nivele, din caramida, etaj intermediar, suprafata generoasa, 2 grupuri sanitare, parchet, geam baie, negociabil;
0722.732.975
31 Jul 10:10
suprafata 85 mp

B
UNIRII, Octavian Goga, intrare stradala, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, contorizare, intabulat, liber,
0723.362.112/ 0724.261.323
31 Jul 07:09
suprafata 110 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 8 din 8
125.000 €
B
COLENTINA, Fundeni, Agip, bloc reab., constructie pe role, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica aer conditionat, balcon inchis, 2 grupuri sanitare, mob si utiat, acces facil mijl....
0722.998.821
; beastate@yahoo.com
31 Jul 01:14
suprafata 92 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 9 din 11
63.500 €
64.500 €
B
GIULESTI, Alizeului nr. 3, jumatate de vila tip triplex D+P+2+M, sufragerie, bucataria, 4 dormitoare, 2 bai si 1 wc, 2 locuri in garaj, comision cumparator 0%, curte, luminos, Orhideea,...
0730.177.220/ 021.410.41.00
; lucian.baciu@magnolia-imobiliare.ro ; www.magnolia-imobiliare.ro
31 Jul 00:04
suprafata 221 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 2
183.000 €
196.000 €
B
DRUMUL TABEREI langa Plaza Mall - Str. Brasov, apartament 4 camere, confort 1, 2 bai, 2 balcoane,
0720.462.763
30 Jul 22:13
suprafata 88 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 5 din 10
75.000 €
B
SEBASTIAN langa Lidl, proprietar vand apartament 4 camere etaj 5, confort 1, negociabil,
0763.565.148
30 Jul 22:08
suprafata 90 mp
decomandat
72.000 €
B
PETRE ISPIRESCU Barca, 2 bai cu cada, gresie, faianta, parchet, usa metalica renovat modern 2014, stradal, liber, particular, negociabil,
0726.717.783/ 0722.314.431
30 Jul 22:07
suprafata 98 mp
decomandat
63.900 €
B
LUICA, Baciului, apartament 4 camere, bloc monolit et 4 din 10, zona linistita, scara curata, sect 5.,
0768.787.331
; m_ema80@yahoo.com
30 Jul 19:19
suprafata 62 mp
semidecomandat
etajul 4 din 10
35.000 €
B
GRIGORESCU, Titan, imobil nou, s (parcare)+d+p+3e, 5-8 minute metrou 1 Decembrie 1918, asfalt, liniste, 112 mpc, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, se pot alege...
0758.234.495/ 0758.090.101
; office@vbi.ro ; http://www.vbi.ro
30 Jul 18:27
suprafata 112 mp
an constr. 2014
decomandat
76.000 €
B
TITAN, Grigorescu, imobil nou, S (parcare)+D+P+3E, 5-8 minute metrou 1 Decembrie 1918, asfalt, liniste, la cheie, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10 cm, se pot alege...
0758.234.495/ 0758.090.101
; office@vbi.ro ; http://www.vbi.ro
30 Jul 18:22
suprafata 96 mp
an constr. 2014
decomandat
67.900 €
B
TITAN, Piata Minis, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, instalatii noi, 2 grupuri sanitare, renovat recent, loc parcare, acte complete, 6-7 min metrou,
0743.060.800/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
30 Jul 16:44
suprafata 80 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 4 din 4
75.000 €
B
TITAN, Basarabia, metrou Costin Georgian, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, termopan partial, acte complete, apropiere piata, mijloace transport, scoli. Merita vazut, ocazie,
0743.060.800/ 021.341.08.36
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
30 Jul 16:33
suprafata 90 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 5 din 10
70.000 €
B
CRANGASI, metrou 5 min., duplex, etaj 3 si mansarda, gresie si faianta personalizate, parchet, termopan, centrala termica, loc parcare optional, 2 grupuri sanitare, 1 balcon. Proiect...
0743.060.805/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
30 Jul 16:23
suprafata 139 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 3 din 4
130.000 €
B
BERCENI, apartament 4 camere, cu suprafata utila de 96 metri patrati, suprafata totala de 101 metri patrati, situat la etajul 1/8, in bloc construit in anul 1990, in zona Sura Mare,...
0747.159.135
; imglam@me.com
30 Jul 16:07
suprafata 101 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 1 din 8
110.000 €
B
BERCENI Str. Cornetului, Oraselul Copiilor, Oltenitei, 4 cam, hol H, loc de parcare, reprezentant proprietar, particular,
0729.842.974
; office@iuvo.ro ; www.iuvo.ro
30 Jul 16:04
suprafata 100 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 7 din 8
89.000 €
B
GARA DE NORD, particular, 4 camere (2 apartament de 2 camere cu hol comun). Bd. Duca nr. 2, unde un apartament 2 camere este renovat complet, celalalt are t, p lemn. Schimb si cu 2 camere+ dif.,
0722.242.053
; liliana.bostaca@gmail.com
30 Jul 15:55
suprafata 110 mp
decomandat
etajul 1 din 7
65.500 €
B
LACUL TEI BULEVARDUL, parc, 4 camere, 2 balcoane, 2 bai, eliberabil, negociabil,
0763.070.130/ 0747.953.488
30 Jul 15:37
semidecomandat
etajul 2 din 8
78.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Biserica Ghencea, ap 2 cam, et 10+etaj tehic, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 bai, balcon, repartitoare, apometre, Mega Image, Billa, acces mijl...
0737.496.292
30 Jul 14:42
suprafata 82 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 10 din 10
55.000 €
B
MILITARI, Iuliu Maniu, Gorjului metrou, confort 1, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, termopane, gresie, faianta, vedere fata, liber, toate actele,
0728.777.132
; office@ramax.ro
30 Jul 14:08
suprafata 85 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 1 din 10
60.000 €
B
TITAN, Parc IOR, Odobesti, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 grupuri sanitare, toate actele,
0728.777.132
; office@ramax.ro
30 Jul 14:08
suprafata 80 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 3 din 4
79.500 €
B
RAHOVA stradal zona parcul Rahova despartit in jumatate 2 camere magazin 2 locuibile cu toate dependintele, magazin in stare de functionare, sau inchiriez magazinul detalii la telefon
0737.061.474
; alibaba_x2@yahoo.com
30 Jul 13:43
suprafata 120 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 8
75.000 €
B
BANU MANTA, residence, penthouse, impecabil, finisaje lux, vecini selecti, discutabil,
0744.331.527
30 Jul 13:13
suprafata 210 mp
an constr. 2013
etajul 5 din 5
350.000 €
B
BANU MANTA, residence, etaj 1, finisaje lux, vecini selecti, discutabil,
0744.331.527
30 Jul 13:12
an constr. 2013
190.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Bulevardu Ghencea, 2 grupuri sanitare, loc parcare Adp, central termica, aer conditionat, termopan, parchet, usa metalica, cadstru, intabulare, accept credit,
0766.668.893
; idealimob1@gmail.com
30 Jul 13:05
suprafata 90 mp
an constr. 1984
etajul 7 din 10
67.000 €
B
GHENCEA Stadion, planul II, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 lifturi, fara imbunatatiri, aer conditionat, usa metalica, cadastru si intabulare, nu se accepta credit, liber, Viorica,
0749.199.194/ 021.252.16.05
; viorica@confortcasanord.ro ; www.confortcasanord.ro
30 Jul 13:03
suprafata 88 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 4 din 8
65.500 €
65.900 €
B
TITAN, Circa 13 Politie, 5 camere, confort 1, reabilitat termic, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, termopan, langa Piata 1 Decembrie si aproape metrou,
0723.522.926/ 0743.060.804
; dan.stepan@yahoo.com ; www.stevimobiliare.ro
30 Jul 12:54
suprafata 115 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 6 din 10
83.500 €
85.000 €
B
RAHOVA, Sos. Alexandriei, 97 mpu, 2 bai, 2 balcoane, 2 debara, curat, bloc stradal, vedere spate ( doar 1 dormitor cu balcon fata), scara curata, vecini civilizati, mij. transport la...
0768.147.217
; florin@staffimobiliar.ro ; www.staffimobiliar.ro
30 Jul 12:52
suprafata 115 mp
an constr. 1981
semidecomandat
etajul 5 din 10
65.000 €
B
OLTENITEI stradal, metrou in apropiere, confort 1, 2 bai mari, 2 balcoane, hol mare, bucatarie mare, vedere mixta, cadastru, discutabil
0761.749.316/ 0722.824.757
30 Jul 12:26
an constr. 1983
decomandat
etajul 9 din 10
57.000 €
B
UNIRII PIATA, apartament 4 camere, confort 1 in vila construita in 1960, suprafata utila 118 metri patrati, etaj 1/2, 2 bai,1 balcon, renovat in 2013, vila solida, fara probleme, acte la zi,
0786.222.888/ 0737.521.595
; best5@bestimobiliar.ro
30 Jul 12:23
suprafata 130 mp
an constr. 1960
semidecomandat
etajul 1 din 1
136.000 €
B
BERCENI, 3 camere + living, centrala gaze, 2 aer conditionat, se vinde complet mobilat si utilat recent, instalatie electrica noua,
0726.241.492
; ace20male@gmail.com ; www.autokredit.ro
30 Jul 11:51
suprafata 70 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 1 din 11
75.000 €
B
TINERETULUI, metrou, Timpuri Noi, bloc stradal, bucatarie mare patrata, hol locuibil, living spatios, gr. sanitare, geam la baie, posibilitati modificare, contorizat, loc parcare, apropiere...
0755.080.420/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
30 Jul 11:47
suprafata 86 mp
an constr. 1985
etajul 5 din 8
92.900 €
B
TINERETULUI, ap. duplex, constructie noua, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere superba, parcare subterana, centrala termica, finisaje la alegerea clientului, 154,53 mp utili,
0722.297.332/ 0721.805.158
30 Jul 11:31
an constr. 2014
decomandat
206.000 €
B
MIHAI BRAVU, Tineretului, 4 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, suprafata cu terasa + balcoane 124 metri patrati,
0721.805.158/ 0722.297.332
30 Jul 11:29
164.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Aug 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD