IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (327 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Militari Valea Lunga. Ap 4 cam, cf 1 dec,80 mp.Centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, alarma, usa metlica, usi noi,2 grupuri sanitare. Toate actele.
0768.835.410/ 0727.395.455
04 Mar 14:33
suprafata 80 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 3 din 4
75.000 €B
CHISINAU BULEVARDUL, 4 camere, 1 baie, gresie, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, alarma, vedere mixta,
0734.650.840
04 Mar 14:28
suprafata 90 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 4 din 10
76.000 €B
NERVA TRAIAN, amenajat cu usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii / usi interioare noi, izolatie, scurgeri separate, boxe subsol, loc parcare, posibilitate balcon,...
0734.073.404
04 Mar 14:06
suprafata 92 mp
an constr. 1990
decomandat
parter din 8
104.000 €B
CRANGASI,  Ceahlau, apropiere Calea Crangasi, ap 4 camere, stare foarte buna, renovari termopan, gresie, parchet, usa metal usi interior noi, balcon 11 metri patrati, beci sub balcon/ su...
0734.010.897/ 0741.198.555
; cornelia2530@yahoo.com
04 Mar 13:48
suprafata 95 mp
an constr. 1983
semidecomandat
parter din 8
71.800 €B
TITAN,  Parc, scoala 195, bloc H caramida, etaj 4, confort1, balcon, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, calorifere noi. Apartamentul se vinde...
0723.602.926/ 0741.107.824
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
04 Mar 13:48
86.000 €B
BUCUR OBOR, et.3, stradal, gresiat complet, aer conditionat, apometre,
0787.874.790
04 Mar 13:15
suprafata 115 mp
an constr. 1977
decomandat
95.000 €B
LACUL TEI,  Doamna Ghica, Lukoil, pe partea cu parcul Plumbuita, renovat complet de la beton, de 3 ani de zile, instalatii, geamuri, usi, totul nou, accept credit
04 Mar 13:12
suprafata 96 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 5 din 10
72.000 €76.000 €B
BRANCOVEANU,  metrou, Str. Pomarla, stradal, zona linistita, mai putin de 5 minute pana la metrou, RATB, Oraselul Copiilor. Doua bai, doua balcoane, incapator, bine compartimentat. Termopan,...
0784.572.615/ 0721.601.627
; pdmarvis@yahoo.com
04 Mar 13:04
suprafata 82 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 4 din 8
82.000 €B
DECEBAL,  Alba Iulia, confort 1 sporit, hol H, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare cu geam, loc parcare ADP, bucatarie mare. Cu imbunatatiri. Cadastru si intabulare. Oferta reala. Merita...
0735.360.282/ 0767.827.136
04 Mar 13:01
suprafata 105 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 4
88.000 €B
BRANCOVEANU,  Alunisului, apartament stradal, 130 metri, tip open space, sigur pe etaj, mare avantaj compartimentare la alegere, contorizat separat,
0735.627.269
04 Mar 13:00
suprafata 130 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 2 din 5
90.000 €B
BABA NOVAC, confort 1 sporit, hol H, etaj 4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare mari cu geam, loc parcare ADP, bucatarie mare 9 mp. Cu imbunatatiri. Cadastru si intabulare. Oferta reala. Merita...
0735.360.282/ 0767.827.136
04 Mar 13:00
suprafata 102 mp
an constr. 1989
decomandat
88.000 €B
TITAN,  Circa 13, metrou 1 Decembrie 5 minute, 5 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, boxa, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, acte complete, scoli, gradinite, piata, parcuri,
021.341.08.35/ 0743.060.803
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
04 Mar 12:49
suprafata 115 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 10
79.000 €B
COLENTINA-McDonald's -renovat, finisaje de lux, usi noi, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane de calitate.Teava de gaz.Vec:Fundeni, Tei
0729.422.945
04 Mar 12:47
suprafata 100 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 1 din 8
75.000 € negociabil B
MILITARI,  bucatarie open, toate imbunatatirile, aer conditionat, negociabil, particular,
0726.574.667
04 Mar 12:42
decomandat
70.000 €B
CAROL PARC,  Residence, penthouse, duplex 4 camere, 3 bai, 2 terase, se afla la etajele 4 si 5 ale complexului. Finisat si amenajat cu mult bun gust si cu materiale de cea mai buna calitate....
0744.312.196
04 Mar 12:38
suprafata 147 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 5
250.000 €B
TINERETULUI,  Vacaresti, transformat in 3 camere, renovat integral, bucatarie mobilata, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, intabulat. Vecinatati: Timpuri Noi, Sincai, parc, metrou. OVA 57600,
0737.504.516
; iulian.tanasie@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
04 Mar 12:34
suprafata 85 mp
an constr. 1986
etajul 3 din 8
101.000 €B
BUCURESTII NOI,  Chitila, Saradei, finisat complet cu materiale de cea mai buna calitate, demisol inalt din P+3, apartament luminos, zona linistita, bun pt. birouri, centrala termica, parchet...
0744.312.196
04 Mar 12:34
suprafata 200 mp
an constr. 2012
demisol din 3
100.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, etaj intermediar, centrala, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, acte liber,
0769.315.116
04 Mar 12:27
70.000 €B
MIHAI BRAVU,  Dristor, Baba Novac, vedere mixta, negociabil,
0722.765.302
; daniela_calin24@yahoo.com ; www.latineacasa.ro
04 Mar 12:14
suprafata 90 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 5 din 10
85.000 €B
NICOLAE GRIGORESCU Ilioara Residence-Ilioara Ilioara Residence, apartamente 4 camere tip duplex, pe 2 niveluri (5+m), scara interioara, centrala proprie, la cheie. Imobil cu lift, parcare subterana. Langa metrou...
0756.828.824/ 0742.317.614
; office@ilioara-residence.ro ; www.ilioara-residence.ro
04 Mar 12:13
suprafata 104 mp
an constr. 2014
decomandat
83.500 €B
DRUMUL SARII,  13 Septembrie, Bd. Ghencea, apartament in vila, parter inalt, intrare separata, curte in indiviziune, stradal, ideal locuinta sau firma, casa solida fara probleme, merita vazut,...
0722.871.755/ 0766.486.240
04 Mar 11:26
suprafata 85 mp
an constr. 1960
decomandat
parter din 2
61.950 €64.500 €B
MAGHERU,  strada Dionisie Lupu, Piata Lahovari, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, 2 garaje, podele placate cu marmura, fara imunatatiri insa cu potential foarte mare,
0752.703.232
; sorin@sorinraducu.ro ; www.sorinraducu.ro
04 Mar 11:20
suprafata 165 mp
an constr. 1946
semidecomandat
etajul 2 din 8
159.000 €169.000 €B
MARGEANULUI,  13 Septembrie, semi-mobilat, bucatarie utilata si mobilat, stradal, vedere mixta, renovat, 3 aer conditionat, parcare proprie, centrala termica proprie, pret negociabil,
0722.702.564/ 0768.046.976
; ioan.rusupfa@gmail.com
04 Mar 11:11
suprafata 86 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 2 din 8
73.900 €B
MILITARI  Gorjului, scoala 174, cf.1, 2 gr sanitare, balcon 8mp, pe sufragerie si dormitor, cu iesire dubla, T+centrala termica, bloc curat, accept credit.
0730.556.912
04 Mar 11:08
suprafata 84 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
63.500 €B
BABA NOVAC,  Dristor, imobil nou, compartimentare si finisaje la alegere, doua apartament pe nivel, vecini selecti, loc parcare dublu garaj subteran, predare la cheie
0744.505.999
; alexandru@k-imobiliare.ro ; www.k-imobiliare.ro
04 Mar 11:03
suprafata 170 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
165.000 €B
MILITARI  Gorjului- Cernisoara, 2 bai, scara curata, imbunatatiri, vedere nord- sud, parcare, credit,
0728.874.506
04 Mar 11:03
suprafata 88 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 1 din 4
72.900 €B
1 DECEMBRIE  metrou, Piata Trapezului- stradal, particular, amenajat nou 2015, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica usi noi, liber, cadastru, intabulare,
0726.865.896
04 Mar 11:00
suprafata 70 mp
etajul 4 din 10
59.900 €B
1 DECEMBRIE 1918,  Circa 13 Politie, 4 camere, bloc reabilitat, terasa refacuta, 2 grupuri sanitare, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, baie mare modificata,
0728.777.132
; office@ramax.ro
04 Mar 11:00
suprafata 82 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 4 din 4
61.000 €B
1 MAI  - Boiangiu, reabilitat, 2 balcoane, termopan, parchet, amenajat modern;
0723.627.531
04 Mar 11:00
suprafata 95 mp
etajul 1 din 10
B
1 MAI PIATA Ion Mihalache, reabilitat termic, vedere mixta, 2 balcoane, imbunatatiri, liber,
021.311.28.42/ 0723.257.648
04 Mar 11:00
suprafata 98 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 10
126.500 €B
1 Mai,  Ion Mihalache, apartament 4 camere, bloc 1982 anvelopat, scara blocului refacuta, parter, 2 grupuri sanitare, centrala proprie pe gaze, loc de parcare ADP, bucatarie mobilata,...
0770.761.503
04 Mar 11:00
suprafata 86 mp
an constr. 1982
semidecomandat
parter din 8
104.000 €B
1 MAI,  Miciurin, confort 1, modern si spatios, loc de parcare, centrala termica, tamplarie, gresie, faianta si parchet, bloc reabilitat,
0735.345.846/ 021.224.78.60
04 Mar 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1984
105.000 €B
1 MAI,  Turda, bloc Petrom, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta, decomandat, boxa. Pret negociabil. Veciantati: Domenii, 1 Mai, Turda, Ciuperca, Banu Manta, Titulescu, Clucerului, Casin,...
0733.619.385
; contact@danmirzea.ro ; www.danmirzea.ro
04 Mar 11:00
suprafata 95 mp
an constr. 1995
decomandat
etajul 5 din 8
130.000 €B
1 MAI,  Turda, confort 1, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, accepta credit,
0735.345.844/ 021.260.10.63
04 Mar 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1982
110.000 €B
1 MAI,  Turda-parc, Regina-Maria, vedere spate, gresie, faianta, parchet, t, instalatii sanitare si calorifere schimbate, 2 grupuri sanitare balcon, parcare, monitorizat video
0726.339.966
; smartone.imob@yahoo.com
04 Mar 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 7 din 10
89.000 €B
13 SEPTEMBRIE,  Str. Botorani, 4 camere, benzinaria Mol, 2 grupuri sanitare, 2 locuri parcare, termopan, usa metalica, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, zona deosebita,
0721.676.299
; papuc.gabriel@gmail.com ; www.creativimob.ro
04 Mar 11:00
suprafata 98 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 6 din 8
92.000 €B
13 SEPTEMBRIE, de vanzare apartament superb de 4 camere, ft spatios si luminos, se vinde mobilat,
0740.070.005
; alexandru_cioaba@yahoo.com
04 Mar 11:00
suprafata 110 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 4 din 4
155.000 €B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, 4 camere penthouse, bloc nou, toate utilitatile, finisaje la cerere, centrala termica, la cerere se poate si mobila de la Casa Rusu, se accepta credit, comision 0%,
0760.654.541/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
04 Mar 11:00
suprafata 102 mp
etajul 2 din 3
53.900 €B
ALEXANDRIEI,  Haliu, zona noua vile, apartament 4 camere, in vila, 2 grupuri sanitare,
0751.058.060
04 Mar 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1
49.500 €IF
ALEXANDRU OBREGIA  4 camere, se preda finisat, bransat la toate utilitatile. Comision 0%. Loc de parcare inclus in pret,
0737.500.380
; iulian@premierservice.ro
04 Mar 11:00
suprafata 105 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 6
76.000 €B
ALEXANDRU OBREGIA  4 camere, se preda finisat, bransat la toate utilitatile. Comision 0%. Loc de parcare inclus in pret,
0737.500.380
; iulian@premierservice.ro
04 Mar 11:00
suprafata 105 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 6
74.000 €76.000 €B
ALEXANDRU OBREGIA, 4 camere, se preda finisat, bransat la toate utilitatile. Comision 0%. Loc de parcare inclus in pret,
0737.500.380
; iulian@premierservice.ro
04 Mar 11:00
suprafata 105 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 6
74.000 €76.000 €B
ANTIAERIANA,  Bragadiru, superpret, penthouse imens, duplex 110 mp la pret de garsoniera, scara interioara, scoala, gradinita, after school, farmacie, sala fitness, Cora, Lidl, Penny, Mega...
0768.295.999/ 0740.468.481
; adipaga@yahoo.com ; www.pagaimobiliare.ro
04 Mar 11:00
suprafata 110 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 4
43.000 €45.000 €B
APARATORII PATRIEI  Str. Soldanului, apartament 4 camere, + etaj tehnic, gresie, faianta, parchet, termopan,
0769.601.999
04 Mar 11:00
etajul 8 din 8
80.000 €B
APARATORII PATRIEI, metrou, luminos, spatios, frumos compartimentat, 2 bai mari, 2 balcoane, renovat complet, bucatarie mare, spatii pentru depozitare, acte la zi, gaze separat,
0725.957.935
; veronica.pitigoi@zonadesud.ro
04 Mar 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 7 din 8
67.000 €B
ARENA NATIONALA, 2 etaje in vila noua cu 3 etaje cu finisaje lux utilitati proprii cu teren in curte pt. 2 masini apartament are 2 intrari vecini civilizati pretabil birouri cabinet sau locuinta...
0722.608.727
04 Mar 11:00
suprafata 200 mp
an constr. 2012
decomandat
parter
140.000 €B
ARMENEASCA, Maria Rosetti 38apartament Diamond Glamour, living cu bucatarie inclusa, doua dormitoare elegante si o camera de studiu. Zona ultracentrala Maria Rosetti, Batistei, Universitate, Magheru,...
0733.391.139
; vanzari@maria-rosetti38.ro ; www.maria-rosetti38.ro
04 Mar 11:00
suprafata 130 mp
an constr. 2013
decomandat
307.000 €comision 0%B
ARMENEASCA,  Bd. Carol I, ap. 5 camere, 3 parter + 2 demisol, 2 grupuri sanitare, bloc 4 nivele,
0721.289.833
04 Mar 11:00
suprafata 108 mp
decomandat
140.000 €B
ARMENEASCA,  Mosilor, Silvestru, 5 camere, vila, perfect structurat, luminos, complet renovat, finisaje exceptionale, un singur apartament pe nivel,...
0752.037.000
; gloria.pascu@westmount.ro ; www.westmount.ro 04 Mar 11:00
suprafata 150 mp
etajul 2 din 3
160.000 €B
ARMENEASCA, 4 cam in bloc, construit 2009, la cel mai inalt standard, apart de lux, se vinde cu bucatarie mobilata, detalii importante la telefon,
0728.330.208
; mariniacob@tentantimobiliare.ro ; www.tentantimobiliare.ro
04 Mar 11:00
suprafata 160 mp
an constr. 2009
semidecomandat
etajul 6 din 9
235.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD