IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1244 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
MILITARI,  Lujerului, 5 min. M. Pacii, apartament 3 camere, confort 1, spatios, balcon mare, vedere mixta, renovat partial, curat zona verde, pret negociabil, cadastru, intabulare,...
0766.491.921/ 0722.450.098
; office@casarurora.ro22 Oct 15:26
decomandat
etajul 4

B
DRUMUL TABEREI, Casa Rustic, apartament 3 camere, balcon 11 metri patrati, recent renovat, finisaje calitate, liber, pret negociabil;
0722.450.098/ 0766.491.921
; office@casarurora.ro ; www.casarurora.ro
22 Oct 15:25
suprafata 65 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 10

B
DRUMUL TABEREI,  Parc Moghioros, confort 1, fara imbunatatiri, zona verde, la 5 minute de tramvaiul 41, cadastru si intabulare,
0730.160.851
; realmediaimobiliare@yahoo.ro
22 Oct 15:21
suprafata 64 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 4 din 4
39.900 €
40.500 €
B
DRUMUL TABEREI  Valea Ialomitei, confort1, fara imbunatatiri, liber, acte,
0760.654.544/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
22 Oct 15:20
suprafata 72 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 2 din 10
49.000 €
B
SECTOR 4  Metalurgiei, bloc nou, P+6, lift, apartament predat la cheie, toate utilitatile, contorizare individuala, accept credit, comision 0%,
0724.012.905/ 0722.999.829/ 0762.976.637
22 Oct 15:16
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
56.000 €
B
SALAJ  Complex, ap. 3 camere, confort 1, 2 grupuri sanitare, multiple imbunatatiri, bucatarie utilata, pret negociabil, cadastru, intabulare;
0766.491.921/ 0722.450.098
; office@casarurora.ro ; www.casarurora.ro
22 Oct 15:12
suprafata 78 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 7 din 10

B
Brancoveanu, Luica Proprietatar vand apartament 3 camere , stradal, zona Luica, termopane, gresie si faianta, centrala,71 mp , verdeata , statie RATB in fata blocului, foarte aproape de selgross,...
0736.025.255
22 Oct 15:10
suprafata 71 mp
an constr. 1981
decomandat
45.000 €
B
1 DECEMBRIE,  Poarta 4 Faur, stradal, contorizat, zona verde, fara agentie,
0725.321.753
22 Oct 15:09
suprafata 70 mp
decomandat
etajul 3 din 4
52.000 €
B
Militari Iuliu Maniu Apt 3 cam etj 5/9 conf 1 s- 73mp finisat total gresie faianta parchet termopan Bloc curat civilizat situat pe Iuliu Maniu VAV de piata Gorjului si metrou Gorjului la 1 minut de...
0745.027.473/ 0720.448.530
; imobiliarecasabuna@yahoo.com
22 Oct 15:07
suprafata 73 mp
an constr. 1978
etajul 5 din 9
54.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA,  Haliu, comision 0 %, imobil nou, d+p+4, apartamente finisate la cheie, centrala termica, bucatarie inchisa, terasa generoasa, baie cu fereastra, loc de parcare, toate actele, se...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
22 Oct 14:51
suprafata 78 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 4
45.000 €
IF
PIPERA,  Scoala Americana, 100 mp utili superfinisat (g, faianta, baterii Grohe sanitare Vitra, ac. Fujitsu cu inverter, parchet lemn triplustratificat 12 mm) 2 bai, 2 lifturi...
0730.101.764
; valentinpana.pana@gmail.com
22 Oct 14:51
suprafata 106 mp
an constr. 2010
decomandat
parter din 8
70.000 €
IF
PIPERA,  Scoala Americana, superfinisat (gresie, faianta, baterii Grohe, sanitare Vitra, ac Fujitsu cu inverter, parchet lemn triplustratificat 12 mm) 2 bai, 2 lifturi Schindler se...
0747.092.322
; lucian.stroe@hotmail.com
22 Oct 14:50
suprafata 104 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 1 din 8
70.000 €
IF
DRUMUL TABEREI,  Prel. Ghencea, Raul Doamnei, ansamblu rezidential stradal, duplex cu scara interioara, etaj 1+2/6, foarte spatios, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, finisat, imobil cu lift,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
22 Oct 14:48
suprafata 148 mp
an constr. 2006
decomandat
etajul 1 din 6
110.000 €
B
TITAN, PARC exact langa Parc IOR, str. Odobesti, ocazie, bucatarie mare, bloc reabilitat, geam baie, balcon mare, gresie, faianta, termopan, usa metalica, acte complete, metrou 3 minute,
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
22 Oct 14:45
suprafata 70 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 10
56.000 €
B
SUDULUI PIATA,  metrou, localizat stradal, vis-a-vis de metrou Piata Sudului, spatios, renovat cu finisaje de calitate, fiind locuinta ideala pt o familie si nu numai, la cel mai mic pret de pe...
0720.221.521
; eurotimes@yahoo.com
22 Oct 14:44
suprafata 50 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 7 din 10
43.500 €
B
TITAN,  parc apartamente de 2-3 si 4 camere, cu finalizare 2014-2015, bucatarie inchisa, centrala proprie, optional parcare. Inca se pot alege finisajele. Proiect si zona deosebita ce...
0743.060.800/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
22 Oct 14:43
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3

B
APARATORII PATRIEI,  metrou, apartament deosebit, predat la cheie, finisaje de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, direct dezvoltator, comison 0%,
0722.221.688/ 0764.180.052/ 0730.320.124
22 Oct 14:41
suprafata 71 mp
an constr. 2014
decomandat
64.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  langa parc si P-ta Moghioros, parchet, 2 balcoane, fara imbunatatiri, acte complete, se accepta credit, bloc civilizat, apropiere mijloace transport, scoli, 10 minute metrou...
0743.060.805/ 021.341.08.36
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
22 Oct 14:40
suprafata 78 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 1 din 9
51.500 €
B
1 MAI PIATA, vedere stradala, imobil reabilitat termic, 1 baie, balcon pe tot apartamentul. Apartamentul este transformat in 2 camere. Vecinatati: Domenii, 1 Mai, Ion Mihalache, Banu Manta,...
0733.619.385
; contact@danmirzea.ro ; www.danmirzea.ro
22 Oct 14:34
suprafata 80 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 5 din 10
89.000 €
B
1 MAI,  Domenii, vedere mixta, acces stradal, termopan, aer conditionat, imobil reabilitat termic, intabulare. Vecinatati: Turda, Clucerului, Ion Mihalache, Banu Manta, Titulescu
0733.619.385
; contact@danmirzea.ro ; www.danmirzea.ro
22 Oct 14:33
suprafata 65 mp
decomandat
etajul 1 din 4
85.000 €
B
BRANCOVEANU  Metrou, bloc nou, finalizat, apartament, finisaje si dotari complete, de lux, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, toate utilitatile, accept credit,
0722.519.815/ 0722.221.688
22 Oct 14:25
suprafata 80 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 3
95.100 €
B
UNIRII,  Octavian Goga, rezidential, bloc nou, stradal, scara civilizata, accepta credit, bucatarie mare, balcon inchis cu termopan, baie cu geam, luminos, orientare sud, langa Mall si...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
22 Oct 14:22
suprafata 87 mp
an constr. 2011
decomandat
etajul 5 din 10
101.500 €
B
MIHAI BRAVU,  metrou, bloc nou, P+5, apartament spatios, modern, foarte bine compartimentat, finisat la cheie, toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%,
0722.519.815/ 0722.221.688
22 Oct 14:18
suprafata 83 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
95.000 €
B
UNIRII,  Nerva Traian, stradal, vedere spate, bloc monolit, aer conditionat, parcare, negociabil,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro 22 Oct 14:14
suprafata 80 mp
an constr. 1995
decomandat
etajul 4 din 7
97.900 €
B
UNIRII  finisaje de calitate, bloc monolit, 2gr. sanitare, geam la baie, intabulat. Apropiere: RATB/ Metrou. Vecinatati: N.Traian, O.Goga, Mircea Voda, Splai. Negociabil,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
22 Oct 14:13
suprafata 82 mp
an constr. 1995
decomandat
etajul 5 din 8
107.500 €
107.990 €
B
BERCENI  apropiere metrou 10 min. 3 cam, confort1, balcon, gresie, faianta, termopane, usa metalica, apropiere piata, scoala, acte la zi, liber, loc parcare,
0763.543.880/ 0737.112.522
22 Oct 14:09
suprafata 75 mp
decomandat
etajul 3 din 10
43.000 €
B
PANTELIMON,  vizavi de Liceul Lucian Blaga, confort 1, vedere spate, cu gresie, faianta, parchet, bloc reabilitat, zona linistita, liber, urgent, merita vazut si cumparat, oferta reala, urgent,
0728.879.796
22 Oct 14:05
suprafata 73 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 5 din 10
44.000 €
B
MUNCII,  Basarabia, stradal bloc constructie speciala, imbunatatiri si finisaje de calitate superioara, centrala termica, 3 aer conditionat, mobilat si utilat complet lux, 2 balcoane,...
0731.809.230
22 Oct 14:05
suprafata 80 mp
an constr. 2007
decomandat
etajul 11 din 15
125.000 €
B
IANCULUI,  metrou, bloc de caramida, spatios, 5/10, posibilitati modificari, intabulare, contorizare, scara curata, bloc civilizat, pozitie excelenta, apropiere Vatra Luminoasa, Parcul...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
22 Oct 14:04
etajul 5 din 10
48.000 €
B
MILITARI,  Cora Lujerului, confort 1, decomandat, 74 metri patrati, liber, bloc pe role pozitie excelenta- vizavi Cora, metrou Lujerului. Discutabil,
0737.061.611/ 0764.834.137
22 Oct 13:59
60.000 €
B
BASARABIA-METROU! 1 minut metrou costin georgian,2 gr.sanitare, g+f+um+p+t.cadstru si intabulare.zona verde, mijloace de transport in comun, scoala, gradinita, magazine, banci, farmacii, parcuri,...
0731.809.230
22 Oct 13:59
suprafata 79 mp
an constr. 1995
decomandat
etajul 3 din 8
71.500 €
B
BERCENI,  metrou Aparatorii Patriei, apartament confort 1, 2 grupuri sanitare, amenajat recent, termopan, parchet, gresie, faianta. Poze reale,
0733.300.779/ 0784.287.957
22 Oct 13:59
suprafata 70 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 7 din 8
57.500 €
B
DRUMUL TABEREI,  Prel. Ghencea, Raul Doamnei, ansamblu rezidential stradal, mobilat si utilat, finisaje de lux, ultramodern, jaluzele electrice, jacuzzi in dormitor, cabina de dus cu sauna,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
22 Oct 13:57
suprafata 103 mp
an constr. 2009
semidecomandat
etajul 2 din 5
105.000 €
B
DRISTOR  - Metrou Dristorului, apartament 3 camere - spatios, vedere mixta, bine intretinut, liber, intabulat, se accepta credit,
0788.505.563
22 Oct 13:55
suprafata 72 mp
decomandat
etajul 7 din 10
59.000 €
B
DOROBANTI, fara risc seismic, balcon mare, necesita renovare, orientare E-V. Pivnita, situat pe strada Ion Slatineanu, negociabil,
031.419.20.05/ 0752.862.553
; www.internationalimob.ro
22 Oct 13:51
suprafata 85 mp
an constr. 1940
etajul 2 din 3
77.500 €
B
UNIVERSITATE, bloc 1980, etaj 1, apropiere metrou, curat, 2 grupuri sanitare, pret: 109.900 €, Eminescu-Romana, bloc 2010, decomandat, posibilitate garaj, terasa superba, pret: 99.000...
0720.382.732/ 0731.414.128
; axabusinessconsulting@gmail.com
22 Oct 13:49

B
PANTELIMON,  stradal, Spital, Blaga, confort 1, balcon mare, reabilitat termic, complet renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica instalatii noi, cadastru, merita vazut,
0761.749.316/ 0722.824.757
22 Oct 13:44
etajul 4 din 10
47.000 €
B
MILITARI,  Pacii, Apusului, Happy Residence, direct Dezvoltator, finisaje superioare, 2 grupuri sanitare cu geam, 2 balcoane inchise PVC, structura caramida + beton, loc de parcare, Ratb,...
0721.522.411/ 0734.797.437
; dezvoltatorimobiliarmilitari@gmail.com ; www.happyresidencemilitari.freewb.ro
22 Oct 13:41
suprafata 83 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
64.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, Lidl, comision 0 %, penthouse superb, terasa generoasa de 45 metri patrati, balcon 8 mp finisat lux, bucatarie mobilata, centrala proprie, 2 locuri de parcare,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
22 Oct 13:36
suprafata 128 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 3 din 3
89.900 €
B
PANTELIMON,  Morarilor, confort 1, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, termopan, calorifere noi, bloc civilizat, vedere mixta, cadastru, accepta credit, apropiere parc, metrou,
0742.265.652/ 021.252.26.23
; valentina@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
22 Oct 13:34
suprafata 68 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 7 din 10
46.000 €
B
IANCULUI,  Rest. Ladrino, 3 camere, bloc 2011, bucataria open space cu livingul, mobilata si uilata cu cuptor, plita, etaj 6/11, 1 baie, gresie, faianta, parchet, centrala, 3 apartament...
0748.488.884/ 0721.208.414
; irina_crt@yahoo.com ; www.adelinvest.com
22 Oct 13:33
suprafata 60 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 6 din 11
77.000 €
B
IANCULUI,  intersectie, langa metrou, confort 1, balcon mare, liber, scara civilizata, fara restantieri, pozitionat excelent, geam la baie, cadastru, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
22 Oct 13:29
etajul 5 din 9
51.000 €
B
IANCULUI, gura de metrou, stradal, bloc monolit 1987 reabilitat termic, spatios,2grupuri sanitare,2 balcoane, amenajat termopan, gresie, faianta, parchet, boxa, intrare/vedere stradala,...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
22 Oct 13:28
suprafata 79 mp
an constr. 1987
etajul 7 din 10
73.900 €
B
OBOR,  parcul Obor, vizavi de metrou, confort 1, balcon inchis in termopane, parchet, foarte curat, vedere superba, parc, cadastru, merita vazut, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
22 Oct 13:27
decomandat
etajul 8 din 11
54.000 €
B
PANTELIMON  -Cora, et. 7, curat, balcon 11 mp inchis, calduros iarna, bloc civilizat,
0771.293.065
22 Oct 13:25
suprafata 67 mp
an constr. 1974
decomandat
57.000 €
B
OLTENITEI,  capat tramvai 11, ansamblu rezidential, P+3, apartament modern, spatios, bine compartimentat, predat la cheie, toate utilitatile, disponibil imediat,
0730.320.124/ 0724.411.696/ 0724.012.905
22 Oct 13:21
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
40.000 €
B
13 SEPTEMBRIE  Liceul Odobleja, imbunatatit, centrala termica, mobilat si utilat, ID 44733
021.317.20.92/ 0725.445.510
; liana.pintoiu@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro
22 Oct 13:14
suprafata 76 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 7 din 8
65.000 €
B
1 DECEMBRIE 1918,  Circa 13 Politie, confort 1, termopane, gresie, faianta, vedere mixta, bloc 4 etaje, foarte curat,
0728.777.132
; office@ramax.ro
22 Oct 13:08
suprafata 67 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 2 din 4
53.900 €
54.000 €
B
CRANGASI, usa metalica, baia si bucataria mobilate, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, apometre, termopan, terasa si curte 60 mpi, loc parcare, Ratb 163, apa, gaze, canalizare,
0729.099.000
22 Oct 13:08
suprafata 80 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 2
59.900 €
B
VITAN  Mall confort 1, cu imbunatatiri partiale, accept si credit, cadastru si intabulare, urgent,
0725.226.503
; mauwis101@yahoo.com
22 Oct 13:06
suprafata 80 mp
an constr. 1989
decomandat
59.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD