IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1142 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
PIPERA - Baneasa, Jolie Ville, lux, constructie caramida, terasa 32 metri patrati, curte interioara, izolatie exterioara cu polistiren de 10 cm, aer conditionat, centrala, parcare...
0769.076.170/ 0769.076.169
; george.marinica@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
04 Aug 20:24
suprafata 80 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 5
95.000 € 96.500 € B
DRUMUL TABEREI,  Romtelecom, biserica Catolica, patinoar, confort 1, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geam la baie, vedere vest, intabulat, spatios, izolat subsol, bloc 1978,
0728.934.654/ 0724.855.121
; matei.minel@gmail.com
04 Aug 20:20
suprafata 61 mp
an constr. 1978
decomandat
parter din 10
59.900 € B
CISMIGIU Kogalniceanu nr.49, Facultatea de Drept, stradal, vedere spre Splai, luminos, elegant, comision cumparator 0%, curat, 2 dormitoare, risc seismic grad 1, camera de serviciu,...
0730.177.220/ 021.410.41.00
; lucian.baciu@magnolia-imobiliare.ro ; www.magnolia-imobiliare.ro
04 Aug 20:15
suprafata 113 mp
an constr. 1938
semidecomandat
etajul 6 din 7
49.000 € B
NERVA TRAIAN,  Timpuri Noi, Mircea Voda, 2 minute pana la metrou, etaj 2/8 , 2 grupuri sanitare, suprafata utila 85mp, orientare S-V, centrala termica,
0755.200.044/ 0755.200.043
; internationalimob@gmail.com ; www.internationalimob.ro
04 Aug 20:07
suprafata 90 mp
an constr. 2000
decomandat
etajul 2 din 8
117.500 € B
UNIRII,  Bd. Octavian Goga, bloc stradal, apartament confort 1 sporit, dec, vedere mixta, situat la etajul 1, ideal birou sau locuit, 2 gr sanitare, spatios, liber,
0733.300.779/ 021.330.79.50
; www.liderimobiliare.ro
04 Aug 19:24
suprafata 84 mp
an constr. 1999
decomandat
etajul 1 din 8
110.000 € B
BRANCOVEANU,  metrou, Secuilor, apartament confort 1 sporit, hol H, living 20 metri patrati, dormitoare 14 si 12 metri patrati, bucatarie 12 metri patrati, 2 grupuri sanitare, parter, bloc 4...
0771.350.631/ 0733.300.779
; www.liderimobiliare.ro
04 Aug 19:14
suprafata 80 mp
an constr. 1987
decomandat
parter din 4
71.800 € B
CHIBRIT,  Sos. Chitila, super oferta, proprietar apartament 3 camere, 2 bai, balcon, dressing, finisat, centrala proprie, lift, parcare in curte, zona linistita, metrou, scoala,...
0761.201.999
04 Aug 19:00
suprafata 103 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 5 din 5
68.000 € B
CHIBRIT,  Sos. Chitila, super oferta dezvoltator, apartament 3camere 2 bai, balcon, terasa, finisaje de lux (centrala Vaillant, marmura) documentatie completa, se accepta credit, rog...
0761.201.999
; zap_mihaela@yahoo.com
04 Aug 19:00
suprafata 110 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 3 din 3
75.000 € B
PANTELIMON,  sectia 9, proprietar, ocazie, confort 1, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, contorizat, semimobilat, stradal, vedere spt., utilitati in...
0721.207.227/ 0755.106.132
04 Aug 18:58
suprafata 70 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 9 din 10
59.900 € B
PIATA PRESEI LIBERE,  in hotelul Monte Carlo Palace, Nord, aproape de Kiseleff si Parcul Herastrau, lux, exclusivitate Elogy Grup imobiliare, spatios, 2 bai, aer conditionat, loc parcare, boxa paza,...
0721.601.526
; catalin.simion@elogy.ro ; www.elogy.ro
04 Aug 18:26
suprafata 109 mp
an constr. 2008
decomandat
145.000 € B
MIHAI BRAVU  metrou 5 min. Iancului, Vatra Luminoasa, vedere mixta, camere luminoase, bloc monolit - reabilitat, liber, scara curata - civilizata, lift modernizat,
0784.276.667
; alex_prezident@yahoo.com
04 Aug 18:21
suprafata 68 mp
etajul 6 din 8
59.900 € B
DOMENII, comision 0%, 3 camere decomandat, foarte spatios si confortabil. Blocul este rebilitat, pozitionat chiar langa Pta Domenii, zona plina linistita si plina de verdeata. Apt. se...
0723.127.594
; dragos.enachioaie@imobilo.ro ; www.imobilo.ro
04 Aug 18:19
suprafata 65 mp
an constr. 1971
decomandat
etajul 3 din 4
81.000 € B
BERCENI PIATA  3 min. metrou Sudului, renovat total (instalatii sanitare + electrice, usi noi, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan), scara curata - civilizata,
0784.276.667
; alex_prezident@yahoo.com
04 Aug 18:19
suprafata 68 mp
an constr. 1986
etajul 6 din 8
65.500 € B
BERCENI,  5 minute de statia de metrou, bloc nou, complet finisat, gresie, faianta, parchet, usi interior, obiecte sanitare (toate la alegere). Accerpt credit Prima Casa, Ipotecar, etc,
0736.772.394
; rmrdana@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
04 Aug 17:58
suprafata 64 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 5
43.500 € B
DRUMUL TABEREI,  Frigocom, decomandat, etaj 10, termopan, usa metalica, parchet, bucatarie mare, geam la baie, liber, acte, aproape de piata, scoala, gradinita, RATB, Lidl, Profi,
0722.336.927/ 0769.390.868
; oarfamarius@yahoo.com
04 Aug 17:45
suprafata 70 mp
47.900 € 48.000 € B
DOAMNA GHICA,  stradal, confort 1, cu 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre, vedere mixta, hol H, liber, constructie 1990, oferta exclusiva,
0769.076.164
; mihaela.floreav@gmail.com ; www.orfeas.ro
04 Aug 17:36
suprafata 80 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 7 din 8
76.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, etaj 3/ 4, bloc 1978, bucatarie mare, loc parcare ADP, aer conditionat, termopan, parchet, calorifere noi, liber, acte, aproape de scoala, gradinita, Ratb,
0722.336.927/ 0769.390.868
; oarfamarius@yahoo.com
04 Aug 17:32
suprafata 67 mp
60.500 € B
BERCENI,  Monaco Towers, 200 m metrou, vedere superba asupra orasului, 77 mp utili, finisaje de exceptie, contorizare individuala, complex comercial la parter, paza, TVA 5%...
0732.535.415
04 Aug 16:56
suprafata 116 mp
an constr. 2009
decomandat
68.800 € B
TITAN,  Liviu Rebreanu, 3 camere nerenovat, termopan, centrala, a/c, parchet, balcon inchis, vedere pe spate,
0752.447.776/ 0755.050.050
04 Aug 16:56
suprafata 70 mp
an constr. 1968
decomandat
etajul 4 din 10
58.000 € B
BUCUR OBOR,  sectia 7, apropiere de metrou, spatios, confort 1, renovat recent, nou, instalatii sanitare schimbate, bloc linistit, civilizat, zona verde, negociabil,
0740.683.725
04 Aug 16:48
suprafata 70 mp
semidecomandat
etajul 10 din 10
54.000 € B
STEFAN CEL MARE,  stradal, confort 1, spatios, este renovat recent (3 luni), modern, vis-a-vis de metrou, blocul lipit de IGP, foarte aproape de Parcul Circului, piata, scoala. Negociabil,
0740.683.725
04 Aug 16:48
suprafata 66 mp
semidecomandat
etajul 5 din 8
65.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEAUA apartament 3 camere, centrala termica, la cheie, foarte spatios si frumos, strada asfaltata, RATB, Leroy Merlin, Penny, zona rezidentiala, 2015, nou,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
04 Aug 16:42
suprafata 68 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
39.000 € B
GIURGIULUI,  Drumul Gazarului, confort 1, fara imbunatatiri, curat, cadastru, intabulare, bloc civilizat, acces mijloace de transport, Lidl, Piata Progresul,
0744.600.976/ 0736.463.258
04 Aug 16:13
suprafata 65 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
45.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei apartament 3-4 camere cu gradina 100 metri patrati, teren proprietate exclusiva a apartamentului, etaj 1, la cheie, centrala termica, accepta credit,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
04 Aug 16:06
suprafata 100 mp
an constr. 2014
decomandat
52.900 € B
VITAN,  Auchan apartamente elegante si situate intr-o zona foarte buna. La cheie, centrala termica, 2 bai, duplex, RATB, Mall Vitan, Real, aproape de centrul Capitalei, balcon,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
04 Aug 15:58
suprafata 80 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
55.063 € 61.762 € B
BABA NOVAC, 3 camere, terasa mare, spatios, metrou, pozitie, magazine;
0767.774.900
04 Aug 15:55
an constr. 2012
B
MOSILOR, 3 camere, pozitie unica, etaj 1, 2, 5, pretabil locuinta, firma, terasa, boxa, 2 grupuri sanitare, 2 geamuri la baie, garaj;
0760.197.097
04 Aug 15:55
an constr. 2014
B
PANTELIMON ap. 3 camere, stradal, fara imbunatatiri, geam baie, Policlinica, scoala, Piata Delfinului, Parc Florilor, Spital Pantelimon, acte, liber, 7 min. metrou C. Georgian, negociabil
0722.520.983/ 0762.820.161
; madalina.visoiu@fpcimobiliare.ro ; www.wiki-imobiliare.ro
04 Aug 15:51
suprafata 63 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 9 din 10
50.000 € B
TIMPURI NOI,  8-10 min. metrou Timpuri Noi, comision 0%, ideal pentru birou notarial, apartamentul se preda la cheie complet finisat si cu baile utilate, usi de interior + curte 49 metri...
0736.380.185/ 0736.380.187
04 Aug 15:46
suprafata 174 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
173.500 € B
UNIRII  Bd. Octavian Goga nr. 23, Bl. M106, fara imbunatari, liber, pozitie excelenta, 2 bai, 2 balcoane, id 101. Exclus agentii imobiliare, +TVA,
0723.605.520
; bogdan.tolea@gmail.com ; www.executari.com
04 Aug 15:41
suprafata 82 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 6 din 10
76.900 € B
TITAN  Circa 13 Auchan 5 min, particular, bloc deosebit, lift, contorizare separata, termopan, usa metalica videointerfon, 2 gr sanit, centrala, balcon logie, parcare + boxa subsol,...
0727.261.510
; apartamentepostasului@yahoo.com
04 Aug 15:30
suprafata 67 mp
an constr. 2013
etajul 1 din 5
60.900 € B
MARRIOTT,  Casa Poporului, comision 0, situat ultracentral, proiect intim, reunind doar 12 apartamente, cu termen de finalizare in noiembrie 2015, lift si boxe, centrala de apartament,...
0747.112.465
04 Aug 15:20
suprafata 53 mp
an constr. 2015
semidecomandat
mansarda din 4
83.000 € B
TITAN,  Circa 13, Auchan 5 min., particular, bloc deosebit, lift, termopan, usa metalica, videointerfon, 2 grupuri sanitare, centrala, balcon logie, optional parcare + boxa subsol,...
0727.261.510
04 Aug 15:19
suprafata 67 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 4 din 5
57.000 € B
MIHAI BRAVU  Baba Novac - apropiere metrou Dristor, confort1, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, gresie, faianta, termopan, cadastru, intabulare, negociabil,
0769.076.167/ 021.324.77.00
; adriana.petre@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
04 Aug 15:16
suprafata 68 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 1 din 8
74.000 € B
MILITARI Pacii Residence IIApusului, Canalului 46, Pacii Residence II, dezvoltator, 3 balcoane, 2 bai, debara, caramida, izolat termic, utilitati, finisaje la alegere, contorizat, loc parcare, mij....
0732.272.113/ 0768.147.217
; pacii_residence@yahoo.ro
04 Aug 15:08
suprafata 98 mp
an constr. 2015
decomandat
67.000 € comision 0% B
MILITARI,  Apusului, Canalului 46, Pacii Residence II, dezvoltator, 91 mpu, 3 balcoane, 2 bai, caramida, contorizat, canalizare, finisaje la alegere, loc parcare, metrou, mij. transport,...
0732.272.113/ 0768.147.217
; pacii_residence@yahoo.ro
04 Aug 15:08
suprafata 100 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 6
65.000 € B
MILITARI, Pacii Residence IIApusului, Canalului 46, Pacii Residence II, dezvoltator, D+P+6+M, lift, 3 balcoane, 2 bai, caramida interior / exterior, contorizare, canalizare, centrala, finisaje la alegere,...
0732.272.113/ 0768.147.217
; pacii_residence@yahoo.ro
04 Aug 15:07
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
65.000 € comision 0% B
MILITARI,  Apusului, Canalului 46, Pacii Residence II, dezvoltator, 75 mp util, 2 bai, 2 balcoane, demisol inalt, luminos, utilitati, contorizat, finisaje la alegere, parcare, metrou,...
0732.272.113/ 0768.147.217
; pacii_residence@yahoo.ro
04 Aug 15:06
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 6
47.000 € B
GHENCEA,  capatul lui 41, 2 lifturi, bloc retras de la bulevard, fara probleme cu terasa, 2 bai, balcon, toate actele, boxa 5 mp+ 1/2 din uscatorie, se accepta credit, vecinatati Drumul...
0730.941.521
04 Aug 14:59
suprafata 66 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 8 din 8
55.900 € B
BANEASA, Nord Sisesti ResidenceSisesti, cartier exclusivist, apartamente cu spatii generoase, direct proprietar, S+P+4E+5R arhitectura si finisaje de calitate, toate utilitatile,
0765.722.047
; vanzari@nord-sisesti-residence.ro ; www.nord-sisesti-residence.ro
04 Aug 14:57
suprafata 84 mp
an constr. 2015
decomandat
105.000 € comision 0% B
CHIBRIT,  Sos. Chitila, super oferta dezvoltator, apartament 3camere 2 bai, balcon, terasa, finisaje de lux (centrala Vaillant, marmura) documentatie completa, se accepta credit, rog...
0761.201.999
; zap_mihaela@yahoo.com
04 Aug 14:51
suprafata 110 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 3 din 3
75.000 € 76.000 € B
CHIBRIT,  Sos. Chitila, super oferta, proprietar, 2 bai, balcon, dressing, finisat, centrala proprie, lift, parcare in curte, zona linistita, metrou, scoala, supermarket, plata cash,
0761.201.999
04 Aug 14:51
suprafata 103 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 5 din 5
68.000 € 69.000 € B
RAHOVA  Sebastian BRD, Ispirescu, lavabil, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aproape mijloace de transport, scara curata, bloc civilizat, cadastru, intabulare, urgent,
0729.017.724/ 0764.743.391
04 Aug 14:46
suprafata 72 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 8
54.500 € B
13 SEPTEMBRIE,  Sebastian, scara curata, fara restantieri, gresie, faianta, parchet, termopan, hol H, usa metalica, cadastru, intabulare,
0729.017.724/ 0764.743.391
04 Aug 14:44
suprafata 84 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 3 din 8
67.000 € B
DOROBANTI  -Parc Floreasca, ap. 3 camere, complet renovat, bucatarie mobilata si utilata, bloc reabilitat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopan, vedere...
0726.786.309/ 0763.042.831
04 Aug 14:42
suprafata 65 mp
semidecomandat
etajul 1 din 11
93.000 € B
VICTORIEI  -Titulescu, ap. 3 camere, particular, urgent, bloc reabilitat, vedere zona linistita, exclus comisionari, sau schimb cu 2 camere zona linistita,
0720.001.503
04 Aug 14:42
suprafata 74 mp
88.000 € B
MILITARI,  Orsova, 75 mp utili si 80 mp totali, 2 bai, renovat, instalatia sanitara si electrica schimbate. Zona linistita, tot ce aveti nevoie in directa vecinatate,
0745.935.476
; iuliamarialazar@yahoo.com
04 Aug 14:38
suprafata 80 mp
an constr. 1994
decomandat
etajul 3 din 4
88.500 € B
TITAN, Citadella TitanAuchan, 3 camere, bloc nou, balcon 10 metri patrati, finisat la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, 2 bai cu geam, contorizare individuala, parcare, ansamblul...
0733.969.588
; gabriel.taras@citadella-titan.ro ; www.citadella-titan.ro
04 Aug 14:37
suprafata 70 mp
an constr. 2010
semidecomandat
65.000 € comision 0% B
TITAN  I.O.R., Odobesti, confort 1, cu termopan, cu balcon logie, loc parcare ADP,
0725.171.146
04 Aug 14:36
suprafata 66 mp
decomandat
parter din 4
63.000 € B
AVIATIEI, Metropolitan Residence Aviatieidezvoltator, bloc nou apropiere metrou, 3 camere, bucatarie inchisa, compartimentare din caramida, finisaje moderne la alegere,
0736.362.110
; ramona@metropolitanresidence.ro ; www.metropolitanresidence.ro
04 Aug 14:29
suprafata 100 mp
an constr. 2015
decomandat
141.000 € comision 0% B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Aug 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD