IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1346 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
MILITARI  PACII, confort 1, decomandat, fara imbunatatiri majore, curat, instalatie pentru centrala termica, usa metalica, balcon inchis
0723.351.895
; www.agcorporation.ro
30 Oct 21:12
suprafata 70 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 3 din 4
54.999 €
B
BRANCOVEANU huiedin center 4 camere confort etaj 3/4 cu imbunatatiri zona verde civilizata
0732.864.809/ 0766.603.401
30 Oct 19:43
36.000 €
B
Universitate Renovat total, 2 gs, gresie, faianta, parchet masiv, usi interioare lemn, a/c, termopan, garaj in subsolul blocului, liniste, priveliste neopturata
0722.458.071/ 0728.183.188
30 Oct 19:09
suprafata 80 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 1 din 7
100.000 €
B
Rosetti Fara risc seismic, parter faianta inalt, boxa subsol + camera mansarda, centrala termica, parchet, pretabil firma/cabinet cat si locuinta
0722.458.071/ 0728.183.188
30 Oct 19:03
suprafata 80 mp
semidecomandat
etajul 1 din 8
68.000 €
B
TIMPURI NOI,  Unirii, direct proprietar, comision 0% Bd. Mircea Voda langa Camera de Comert, apropiere metrou Timpuri Noi, Piata Unirii, bloc nou, curat, linistit, necesita renovare...
0761.277.793
; dsjkkcxkn@yahoo.com
30 Oct 18:53
suprafata 75 mp
an constr. 1994
decomandat
etajul 6 din 8
97.000 €
B
IANCULUI,  Pantelimon, Delfinului, Chisinau, 3 camere, 70 metri patrati, 1978, 6/12, 2 balcoane, renovat complet 2014, bloc reabilitat termic, magazine, piata, ratb 1 minut, metrou 10...
0763.656.867
; albu_ovidiu_mihai@yahoo.com
30 Oct 18:38
decomandat
62.000 €
B
RAHOVA,  Sublocotenent Popa,3/8, confort 1/semidecomandat, constructie 1982, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile, loc parcare, accept credit, negociabil.
0722.370.702/ 0722.459.956
; smercinschiconstantin@yahoo.com
30 Oct 17:44
suprafata 70 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 3 din 8
53.000 €
B
TINERETULUI,  Piscului, apartament amenajat, confort 1, termopan, parchet, gresie, faianta, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, loc de parcare platit,
0733.300.779/ 0722.300.698
30 Oct 17:27
suprafata 75 mp
an constr. 1985
etajul 1 din 8
81.000 €
B
TITAN,  Bd. 1 Decembrie 1918, Circa 13, str. Ciucea, cateva minute metrou, bloc reabilitat termic, termopane, inclusiv balconul, scara foarte civilizata, impecabila, apartament fara...
0721.471.702/ 0748.211.403
; adrian@sincronimobiliare.ro ; www.sincronimobiliare.ro
30 Oct 17:20
suprafata 66 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 1 din 4
50.000 €
B
MILITARI,  Cora Lujerului, ap. 3 camere confort 1, liber, gresie, faianta, termopan, usa metalica bloc civilizat pe bile dupa 1977, 3 lifturi, zona pozitie excelenta-vis a vis Cora,...
0737.061.611/ 0764.834.137
30 Oct 17:05
suprafata 76 mp
decomandat
etajul 12 din 16
59.500 €
B
TRAFIC GREU,  Nasaud, 3 camere, 2 bai, termopan, parchet, bloc cu locatari civilizati, cadastru, intabulare, apropiere Penny Market, 10 min. Unirii, bloc cu un singur lift,
0723.389.967/ 0763.575.682
30 Oct 16:53
suprafata 74 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 6
55.000 €
B
TITAN,  Bd. 1 Decembrie 1918, vis-a-vis Penny Market, Auchan, 2 min statii RATB, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, 4/4 cu pod, fara imbunatatiri, vedere mixta, zona linistita, parcare....
0743.555.848/ 0721.130.152
; redimobiliare@gmail.com
30 Oct 16:51
suprafata 64 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 4 din 4
48.500 €
B
BERCENI,  Cultural, L`Incontro, spatios, 68 metri patrati, 2 bai cu cada, termopan cu storuri, balcon inchis in termopan, bucatarie mare, 2 debarale, 2 boxe subsol, 2 locuri parcare,...
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
30 Oct 16:49
suprafata 68 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 5 din 8
61.900 €
B
GHENCEA,  Alexandriei, constructie beton+ caramida, centrala, canalizare, RATB, parc privat, Penny Market, locuri de joaca, teren sport, loc de parcare in proprietate, Prima Casa, spatii...
0720.533.409
; wrp@premiumimobiliare.ro ; www.wrp.ro
30 Oct 16:23
suprafata 91 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 5
59.900 €
B
MILITARI-  (Gorjului- Moinesti, Scoala 309), confort 2, etaj 4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, credit,
0724.553.132/ 0730.131.213
; aurelian.andrei@falc-imobiliare.ro
30 Oct 16:08
suprafata 44 mp
semidecomandat
36.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, 3 camere, cadastru, bloc tip Z, merita vazut, pret atractiv, negociabil,
0767.636.466/ 0730.152.354/ 0757.610.217
30 Oct 15:59
etajul 10 din 10
41.500 €
B
MOSILOR, 3 camere, parcare, garaj, boxa, terasa, pozitie buna, spatios;
0761.963.969
30 Oct 15:55
an constr. 2014

B
BABA NOVAC, 3 camere, la cheie, acte, metrou, terasa mare, vedere superba;
0761.963.969
30 Oct 15:51
an constr. 2012

B
MILITARI,  Iuliu Maniu cu Apusului, stradal, 2 grupuri sanitare, permite modernizare pe propriile idei, facilitati apropiere centre comerciale, mijloace de transport, statie de metrou...
0758.098.917
; georgian.draghia@galaxyimob.ro
30 Oct 15:49
suprafata 76 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 6 din 10
57.000 €
B
BRAGADIRU,  apropiere primarie, 3 camere, stadiu la gri, gaze, electricitate, apa, canalizare, termopane, particular,
0722.252.995
30 Oct 15:43
suprafata 119 mp
etajul 4 din 6
35.500 €
IF
1 DECEMBRIE 1918, apartament 3 camere confort 1, mobilat, utilat, parcare, discutabil,
0736.916.881/ 0769.661.087
30 Oct 15:39
suprafata 70 mp
an constr. 1968
semidecomandat
parter din 4
55.000 €
B
STEFAN CEL MARE,  gura de metrou, vav Dinamo, spatios, etajul 1, 2 gupuri sanitare, amenajat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, intabulare, apropiere Parcul...
0744.314.315/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
30 Oct 15:35
suprafata 70 mp
an constr. 1981
etajul 1 din 10
83.900 €
B
UNIRII,  Corneliu Coposu, 3 camere, amenajat, gresie, faianta, parchet, 2 bai, 2 balcoane 3 mp 6 metri patrati, acte la zi, merita vazut, intrare strada,
0746.709.988/ 0727.412.986
; rushhourimobiliare@yahoo.ro
30 Oct 15:12
suprafata 90 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 2 din 8
125.000 €
B
BERCENI,  Piata Sudului, 3 camere, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri multiple, loc parcare,
0727.483.230
30 Oct 15:01
suprafata 75 mp
an constr. 1986
etajul 1 din 8
70.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Valea Ialomitei, 3 camere, reabilitat, stradal, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica liber,
0728.934.654
30 Oct 14:57
suprafata 66 mp
decomandat
parter din 4
54.000 €
B
DRISTOR,  Camil Ressu, Fizicienilor, Lidl, 3 camere, amenajat, 2 bai, foarte curat, 2 lifturi, interfon, semimobilat, merita vazut, usor negociabil,
0746.709.988/ 0727.412.986
; rushhourimobiliare@yahoo.ro
30 Oct 14:54
suprafata 73 mp
decomandat
etajul 7 din 8
63.500 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA,  Haliu, comision 0 %, imobil nou, D+P+4, apartamente finisate la cheie, centrala termica, bucatarie inchisa, terasa generoasa, baie cu fereastra, loc de parcare, toate actele, se...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
30 Oct 14:52
suprafata 78 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 4
45.000 €
IF
GIURGIULUI, ocazie, apartament 3 camere, recent renovat. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Vecinatati: Giurgiului, Zetarilor, Luica, OVA 50632
0737.504.516
; angel.dinu@catalog-rezidential.ro
30 Oct 14:52
suprafata 70 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 7 din 10
45.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, Petrom, etaj 5 din 10, confort 1, doua balcoane, bloc caramida, geam la baie, fara imbunatatiri, curat, negociabil,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
30 Oct 14:45
49.400 €
B
IANCULUI,  gura de metrou, stradal, bloc monolit, 2 grupuri sanitare, amenajat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, intrare stradala, vedere mixta,...
0745.541.761/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
30 Oct 14:20
an constr. 1985
decomandat
etajul 8 din 10
76.000 €
B
MILITARI-Virtutii militari -virtutii, stradal, etajul4/8, decomandat,2gr sanitare, g, faianta, p, t, usa metal, vedere mixta,, s-79mp, la 5 min de metrou si piata lujerului.pret negociabil
0733.289.916/ 0768.964.211
30 Oct 14:01
suprafata 79 mp
an constr. 1996
decomandat
76.500 €
B
VITAN,  Mall, hol in H, cu imbunatatiri multiple, bloc linistit, discutabil,
031.806.20.37/ 0733.835.836
30 Oct 14:00
suprafata 78 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 2 din 10
90.000 €
B
MILITARI,  Mega Image, ap. 3 camere, confort 1 dec, 72 metri patrati, 9/11, multiple imbunatatiri, loc parcare adp, bloc civilizat supraveghere video, vis a vis metrou Lujerului, P-ta...
0737.061.611/ 0764.834.137
30 Oct 13:58
52.000 €
B
TITAN,  metrou, imobil finalizat si locuit, confort sporit, finisaje lux, 2 bai, predare la cheie, centrala proprie, balcon, lift, loc parcare inclus, promotie: voucher 1.000 €...
0744.438.289/ 021.252.26.23
; contact@sararesidence.net ; www.sararesidence.net
30 Oct 13:51
suprafata 84 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5
73.999 €
B
DRUMUL TABEREI,  Prelungirea Ghencea, Raul Doamnei, ansamblu rezidential stradal, mobilat si utilat, finisaje de lux, ultramodern, jaluzele electrice, jacuzzi in dormitor, cabina de dus cu...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
30 Oct 13:49
suprafata 103 mp
an constr. 2009
semidecomandat
etajul 2 din 5
98.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, Lidl, comision 0 %, penthouse superb, terasa generoasa de 45 metri patrati, balcon 8 mp finisat lux, bucatarie mobilata, centrala proprie, 2 locuri de parcare,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
30 Oct 13:48
suprafata 128 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 3 din 3
89.900 €
B
DRUMUL TABEREI,  Prel. Ghencea, Raul Doamnei, ansamblu rezidential stradal, duplex cu scara interioara, etaj 1+2/6, foarte spatios, 2 grupurisanitare, 2 balcoane, finisat, imobil cu lift,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
30 Oct 13:48
suprafata 148 mp
an constr. 2006
decomandat
etajul 1 din 6
110.000 €
B
BUCURESTII NOI  langa metrou, piata, parc, ap. 2 modele, bucatarie inchisa, balcon, direct dezvoltator, preturi incepand de la
0744.166.883
30 Oct 13:41
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
62.000 €
B
DECEBAL, renovat, termopan, instalatii electrice, sanitare schimbate, loc parcare, cadastru intabulare,
0747.036.687
; serban@centralimobiliare.ro
30 Oct 13:31
suprafata 80 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 5 din 8
105.000 €
B
BASARABIA,  Diham, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala termica, instalatii sanitare noi, instalatii electrice noi, bloc reabilitat termic, balcon in...
0731.809.230
30 Oct 13:30
suprafata 70 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 5 din 8
74.000 €
B
VITAN  Mall, bloc reabilitat, loc parcare, renovat, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, cadastru intaculare,
0747.036.687
; serban@centralimobiliare.ro
30 Oct 13:29
suprafata 80 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 1 din 8
81.000 €
B
MARGEANULUI,  Barca, 3 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, t, renovat in totalitate, mobilat, utilat calitate, merita vazut,
0762.000.067
30 Oct 13:24
suprafata 72 mp
an constr. 1985
etajul 4 din 8
59.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, Lidl, 3 camere, gresie, faianta,, parchet, t, balcon f. mare, contorizat, mobilat, utilat,
0762.000.068/ 0720.209.250
30 Oct 13:22
suprafata 72 mp
decomandat
etajul 1 din 10
55.000 €
B
BALTA ALBA,  Gura Ialomitei, 3 camere, confort1, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, termopan, aprobare pt. centrala, urgent, negociabil,
0722.728.630/ 0762.000.067
30 Oct 13:20
suprafata 74 mp
decomandat
etajul 1 din 10
52.000 €
B
STEFAN CEL MARE, stradal, pozitie excelenta, scara ingrijita, ideal investitie, aproape de parc si metrou, balcon pe toate camerele. Vecinatati: Floreasca, Parcul Circului, Lacul Tei, Obor,...
021.659.60.48/ 0736.371.738
; office@bonanzaimobiliare.ro ; www.bonanzaimobiliare.ro
30 Oct 13:17
suprafata 78 mp
an constr. 1981
semidecomandat
etajul 1 din 10
78.500 €
B
BRANCOVEANU 3 camere, bloc de 4 nivele, un balcon, acte in regula, simple imbunatatiri, apropiere metrou, scoala, mijloace de transport, bloc civilizat, se accepta credit, urgent,
0761.938.277
30 Oct 13:14
suprafata 67 mp
an constr. 1975
decomandat
46.500 €
B
BERCENI,  -Covasna, parter cu balcon, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica , aer conditionat, parcare,
0758.089.600/ 0758.089.601
30 Oct 13:12
suprafata 68 mp
57.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Timisoara, Plaza, 5/10, confort 1, 2 balcoane, fara imbunatatiri, liber, acte facute, accept credit,
0723.173.783/ 0769.088.535
30 Oct 12:59
suprafata 70 mp
semidecomandat
etajul 5 din 10
46.800 €
B
UNIRII  -Mircea Voda, 3 camere, Nerva, hol H, renovat, termopan, A/C, 2 grupurisan., parchet, vedere mixta, balcon spatios, repartitoare, apometre, liber, cadastru, parcare ADP,
0735.883.452
; daniel.enache@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
30 Oct 12:58
suprafata 80 mp
an constr. 1994
decomandat
etajul 5 din 8
98.000 €
B
DRISTOR  -Grigorescu- metrou, Fizicienilor, 3 camere, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri, loc parcare, cadastru, intabulare, certificat energetic, accept credit,
0722.554.900/ 0767.789.578
30 Oct 12:54
suprafata 70 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 2 din 8
68.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD