IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1445 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BRANCOVEANU  Obregia proprietar, urgent, negociabil, ap 3 camere, zona linistita, mijloace de transport in comun, 2 statii metrou, disponibil imediat, necesita renovare
0726.218.481
19 Apr 00:28
suprafata 63 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 4 din 4
61.000 € B
TITAN  Auchan proprietar, urgent, negociabil, ap 3 camere renovat, Auchan Titan, zona linistita, mijloace de transport in comun, 2 statii metrou. Disponibil imediat
0726.218.481
19 Apr 00:24
suprafata 70 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 8 din 8
63.000 € B
STEFAN CEL MARE   Lizeanu, 2 grupuri sanitare, termopan, aer conditionat, pozitie deosebita, balcon, adiacent Obor, Mosilor, 77 mp suprafata utila,
0724.392.058/ 0722.304.223
; doinailiescu@aim.com
18 Apr 20:07
suprafata 85 mp
an constr. 1981
semidecomandat
etajul 7 din 10
82.500 € B
CAMERA DE COMERT  Mircea Voda, 3 camere, conf. 1, intrare stradala, 2 grupuri sanitare, liber, aer conditionat, balcon, gresie, faianta, termopan, intabulare,
0722.568.283
18 Apr 18:24
suprafata 80 mp
an constr. 1996
decomandat
etajul 7 din 8
110.000 € B
DRUMUL TABEREI  Favorit, Sibiu, Compozitorilor, bloc tip Z, renovat total, impecabil, liber, baia mobilata, utilata, finisaje de foarte buna calitate. Accept credit, proprietar,
0740.940.083
; vanzariapartamentelux@yahoo.com
18 Apr 18:09
suprafata 60 mp
an constr. 1972
58.500 € B
Oltenitei, Berceni Dezvoltator!!! Finisat la cheie g-f-p-t, usa metalica, centrala proprie, bransat la toate utilitatile, accept credit!!! Proprietar!!!!
0737.811.000
18 Apr 14:16
suprafata 63 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
48.500 € B
TITULESCU  - Primarie, 3 camere, 2 bai, balcon, fara imbunatatiri, intrare stradala, bloc reabilitat, pozitie excelenta,
0722.676.652
18 Apr 13:36
suprafata 76 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 2 din 8
89.000 € B
DAMAROAIA  Bucurestii Noi, proprietar, ap 3 camere lux,160mpc, zona Bucurestii noi-Damaroaia, finisari de cea mai buna calitate, perete decorativ, curte proprie, interfon, P/3, acc credit,...
0765.533.403
; gheorgheionatan@yahoo.com
18 Apr 13:34
suprafata 160 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
108.000 € B
ZETARI  Baciului 3 camere, confort 2 sporit, liber, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica geam la baie,
0736.897.571
18 Apr 13:28
suprafata 52 mp
etajul 3 din 4
24.500 € B
13 SEPTEMBRIE, 3 camere, etajul 5/10, confort 1, 2 bai, renovat complet 2013, balcon inchis, mobila bucatarie, 3x aer conditionat, usi interior noi, parchet, gresie, faianta, termopan,...
0768.711.966
18 Apr 13:27
suprafata 72 mp
an constr. 1988
semidecomandat
etajul 5 din 10
68.000 € B
BACIULUI 3 camere, confort 2, gresie, faianta, termopan, gaze separate, geam la baie,
0721.744.617
18 Apr 13:19
semidecomandat
etajul 3 din 4
24.500 € B
CAMPIA LIBERTATII  la 3 min de intrarea in parcul IOR - 10 min de metroul Dristor sau Titan apartamentul are parchet , termopan, usa metalica , aer conditionat 2 balcoane, toate actele sunt...
0742.694.125
; belea_george@yahoo.com
18 Apr 13:12
suprafata 62 mp
an constr. 1971
semidecomandat
etajul 9 din 11
60.000 € B
Metalurgiei, Berceni Dezvoltator!!!, finisat la cheie g-f-p-t, usa metalica, centrala proprie, bransat la toate utilitatile, accept credit!
0737.811.000
18 Apr 13:10
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
44.000 € B
DRUMUL TABEREI  vizavi parc Moghioros instalatii electrice si sanitare noi, 2 grupuri sanitare, balcon 7 metri patrati, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica....
0720.748.601
18 Apr 13:00
suprafata 70 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 7 din 10
64.000 € B
MOSILOR  Carol, apartament 3 camere, etaj1, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, un gr. sanitar, terasa, 80mp, lift, stradal, centrala termica, gresie, faianta,...
0720.748.601
18 Apr 12:54
suprafata 80 mp
an constr. 1936
decomandat
etajul 1 din 3
61.000 € B
SEBASTIAN,  Parc, confort 1, modificat, se vinde mobilat, bucatarie open space complet mobilata si utilata, echipata cu plita+ cuptor electric, toate imbunatatirile (p, gresie, faianta, t,...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
18 Apr 12:53
suprafata 70 mp
decomandat
etajul 7 din 8
72.000 € B
BERCENI  - Metalurgiei, Aurel Persu, 3 camere, 68- 105 metri patrati, loc parcare,
0730.600.619
18 Apr 12:45
an constr. 2015
70.000 € B
DRUMUL TABEREI  Prel. Ghencea, ap. 3 camere, confort 1, fara imbunatatiri, geam la baie, pret de 2 camere,
0735.051.778
18 Apr 12:41
suprafata 72 mp
decomandat
etajul 7 din 10
43.500 € B
DRUMUL TABEREI  zona Bdul. Timisoara, ap. 3 camere, curat si ingrijit, parchet, gresie si faianta, geamuri termopan, balcon inchis in termopan, loc ADP. Merita vazut,
0737.384.356
18 Apr 12:39
suprafata 67 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 2 din 4
58.000 € B
BABA NOVAC,  3 camere 2 balcoane, termopan, usa metalica,
0765.049.323
; ddoimobiliare@gmail.com
18 Apr 12:38
suprafata 69 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
63.500 € B
DRISTOR  Obor, 3 camere, 2 gr sanitare, gresie, faianta,
0765.049.323
; ddoimobiliare@gmail.com 18 Apr 12:37
suprafata 80 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 1 din 10
75.000 € B
MILITARI  Iuliu Maniu, OMV, dezvoltator, bloc nou, structura beton, caramida, d+p+6, lift, finisaje moderne, 100 de m pana la statia de Ratb, preturi intre 52.000- 67.000 €,...
0765.124.026
; robert.raduinea@climaroca.ro
18 Apr 12:30
suprafata 75 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 4 din 6
64.900 € B
Berceni Grand Arena Mega Residence Sector 4Particular, decomandat, RATB in fata blocului, Metrou, et 5+pod,73mp, finisaje lux, decomandat, termopane Salamander, centrala Immergas, lift,2 grupiri sanitare, disponibil imediat
0722.769.191
; office@megaresidence.ro ; www.megaresidence.ro
18 Apr 12:26
suprafata 73 mp
an constr. 2014
decomandat
69.500 € B
DRUMUL TABEREI  Compozitorilor 3 camere, apropiere restaurant Drumetul, bloc tip Z, scara civilizata;
0757.610.217/ 0730.152.354
18 Apr 12:23
B
TITAN  1 Decembrie 1918 (Auchan), vand apartament 3 camere, geam la baie, amenajat (termopan, faianta, gresie, usa metallica), acte efectuate,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
18 Apr 12:14
suprafata 62 mp
decomandat
etajul 7 din 8
51.800 € B
CHIBRIT,  Sos. Chitilei, dezvoltator, apartament 3 camere 2 bai, 3 balcoane finisaje de lux (centrala Vaillant marmura, parchet clasa 33) documentatie completa, se accepta credit, loc...
0761.201.999
; zap_mihaela@yahoo.com
18 Apr 11:53
suprafata 105 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
B
DRUMUL SARII  - Razoare, 3 camere, bloc rusesc de 3 nivele, din caramida, gresie, faianta, parchet masiv, termopane, centrala termica, geam baie, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
18 Apr 11:53
suprafata 63 mp
an constr. 1960
60.000 € B
PANTELIMON,  Spitalul Pantelimon, vand apartament 3 camere, stradal, confort 1, balcon inchis, amenajat (termopan, faianta, gresie, parchet, um), bucatarie mobilata,
0728.868.748
; office@dinamicimobiliare.ro
18 Apr 11:52
suprafata 71 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 7 din 10
59.000 € B
BERCENI  - acces 5 min. metrou Aparatorii Patriei, ap. 3 camere, zona linistita, bloc 4 nivele, etaj 2, fara imbunatatiri, negociabil
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
18 Apr 11:50
suprafata 65 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
55.000 € B
COLENTINA  -Obor, Kaufland, ap. 3 camere, curte 50 metri patrati, bucatarie, baie, garaj, constructie buna, centrala termica, aer conditionat,
0728.717.762
18 Apr 11:38
suprafata 74 mp
an constr. 1964
70.000 € B
CALINESTI  sector 4, 3 camere confort 1 sporit, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, multiple imbunatatiri, negociabil,
0762.146.702/ 0737.216.782
18 Apr 11:33
suprafata 62 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 4
55.000 € B
LUICA  sector 5, 3 camere conf. 1, etaj 1/10, zona curata, linistita, liber, ocazie,
0762.146.702/ 0737.216.782
18 Apr 11:32
suprafata 62 mp
35.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Piata Valea Ialomitei, confort 1, bloc de 4 nivele, 1 grup sanitar, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica bucatarie mobilata. Apartamentul are la parterul...
0723.118.758/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
18 Apr 11:27
suprafata 64 mp
an constr. 1975
semidecomandat
50.000 € B
MOSILOR  - Eminescu, ap. 3 camere, spatios, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii schimbate, mijloace de transport in comun, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
18 Apr 10:56
suprafata 76 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 3 din 8
B
TITAN  - Nicolae Grigorescu, acces 4 minute metrou, 3 camere, spatios, parchet, termopane, instalatii schimbate, geam baie, boxa, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
18 Apr 10:55
suprafata 73 mp
an constr. 1980
etajul 2 din 8
B
OLTENITEI  Piata Sudului - Big Berceni, vand apartament 3 camere, 2 bai, balcon inchis, langa metrou, fara amenajari interioare, 2 lifturi, actele efectuate,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
18 Apr 10:53
suprafata 70 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 7 din 8
56.000 € B
MIRCEA VULCANESCU  - Plevnei, Spitalul Militar, ap. 3 camere in vila, etaj 1/p+1+m, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, 2 grupuri sanitare, centrala, intrare separata;
0762.000.067/ 0722.728.630
18 Apr 10:50
suprafata 164 mp
decomandat
B
DRUMUL TABEREI,  Eliezer-Residence, Valea Oltului, comision 0 %, proiect nou, s+p+3, terasa 40 mp si gradina 40 metri patrati, parchet lemn masiv, aer conditionat, usi Prum Germania, rulouri...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.eliezer-residence.ro
18 Apr 10:46
suprafata 98 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 3
114.500 € B
UNIRII,  Splaiul, 5 min. metrou Mihai Bravu, direct dezvoltator, bloc nou, apartament 3 camere, predare la cheie, finisaje superioare la alegere, bucatarie inchisa, geam baie, 2...
0725.985.766
18 Apr 10:44
suprafata 87 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
93.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Eliezer Residence, Valea Danului, direct dezvoltator, comision 0 %, proiect nou, pozitie excelenta, s+p+3, finisaje de exceptie, parchet din lemn masiv, usi Germania, bai...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.eliezer-residence.ro
18 Apr 10:44
suprafata 85 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
85.000 € B
MILITARI,  Gorjului Residence, Rosiorii de Vede nr. 14, comision 0 %, finisate complet, centrala Buderus, tamplarie Salamander, usi Bella Casa, lift hidraulic, supraveghere video,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
18 Apr 10:43
suprafata 88 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
79.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Raul Doamnei, Prel. Ghencea, comision 0 %, duplex cu scara interioara, se vinde mobilat si utilat, 2 bai, terasa 12 m, centrala proprie, loc parcare in proprietate, semineu,...
0723.325.257/ 0722.222.667
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
18 Apr 10:43
suprafata 113 mp
an constr. 2006
decomandat
etajul 3 din 6
99.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Prelungirea Ghencea, Sunrise Residence, comision 0%, Apartament cu parcare subterana, mobilat si utilat complet, centrala proprie, finisat modern, terasa 25 metri patrati,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
18 Apr 10:42
suprafata 86 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 5 din 5
74.900 € B
MOSILOR CALEA,  stradal, Bucur Obor metrou, magazinul Tata si Fiul, vedere spate, confort 1, gresie, faianta, 2 grupuri sanitare, suprafata totala 80 metri patrati, toate actele,
0728.777.132
; office@ramax.ro
18 Apr 10:41
suprafata 80 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 10
72.500 € 75.000 € B
UNIRII SPLAIUL, 3 camere 84mp utili + 32 mp terasa, zona vile, predare la cheie, obiecte sanitare baie, finisaje la alegere, bucatarie inchisa, geam baie, contorizare individuala, direct...
0725.985.766
18 Apr 10:40
suprafata 78 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 5
117.000 € B
Militari Residence Bloc finalizat si predat 03.2015, mansarda (+pod),2 lifturi, finisat lux, contorizat complet, toate utilitatile (ApaNova, GDF Suez, Enel), reducere plata cash
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
18 Apr 10:40
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 7 din 7
45.500 € B
DRISTOR  Camil Ressu (langa metrou+piata), vand apartament 3 camere, confort 1, liber, 2 bai, 2 balcoane, actele ok, acces 6 minute metrou,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
18 Apr 10:39
suprafata 70 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 3 din 4
59.000 € B
VITANUL NOU,  Mall Vitan, vand apartament 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, amenajat (2 a/c, termopan, faianta, gresie, parchet), loc parcare, acte ok,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
18 Apr 10:35
suprafata 72 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 3 din 4
89.800 € B
TINERETULUI  Sincai - acces 5 min metrou, parc, 3 camere, etaj intermediar, living 19 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopane, calorifere noi, geam baie, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
18 Apr 10:26
suprafata 70 mp
an constr. 1986
decomandat
B
DOAMNA GHICA,  stradal, bloc nou, bucatarie open, loc de parcare inclus, mobilat si utilat, este contorizat individual, are centrala proprie, bloc foarte curat si linistit, direct proprietar,...
0733.229.966/ 0769.305.070
18 Apr 10:17
suprafata 60 mp
an constr. 2012
60.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 19 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD