14.500 €

Titan, Ozana,1 Decembrie, metrou, cf. 3 si rate

  • 1 Decembrie 1918 (M3) ...7 min.

Descriere anunt

Titan, Ozana,1 Decembrie, metrou, cf. 3 si rate

15 mp, et. 2/4, 5 min. metrou si ITB, 10 min. Auchan Titan si Ikea, g, f, t, p, se vinde mobilata si utilata, dus in camera, doar toaleta/ wc pe coridor, cu posibilitate de a se muta in camera.

Detalii suplimentare

Titan, Ozana, 1 Decembrie, metrou, proprietar, garsoniera 15 metri patrati.

5 min.metrou si ITB, 10 min Auchan Titan,g f t p , se vinde mobilata si utilata,doar toaleta/wc pe coridor

Se poate si cu avans si rate,dar pretul o sa creasca !!

Acces

Statii metrou Timp
1 Decembrie 1918 (M3) 7 min.
Nicolae Grigorescu 8 min.
1 Decembrie 1918 (M3) 10 min.