35.000 €

Berceni, Obregia, capat 313

  • Suprafata 32 mp
  • An 1971
  • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 09 nov, 20:56
79 vizite

Descriere anunt

Berceni, Obregia, capat 313,

cf. 1, curat, contorizat, vedere spate, bloc reabilitat termic, balcon inchis, liber, toate actele, accept credit,