32.500 €

Petre Ispirescu Malcoci

  • Suprafata 32 mp
  • An 1975
  • Decomandat
  • Etaj 2 din 4

Descriere anunt

Petre Ispirescu Malcoci

Ap. 2 cam., cf. 2, et. 2/4, decomandat, bucatarie inchisa, imbunatatiri, zona civilizata 32.500 euro, pret fix, cadastru, intabulare, cash.

Detalii suplimentare

2 camere confort 2 bloc situat in spatele liceului Dimitrie Bolintineanu la 200 m statia travai 32 , 7 minute Unirii , zona civilizata bloc curat fara restantieri , apa calda caldura RADET pret fix 32500euro tel 0723489967