IMOBILIARE INCHIRIERI garsoniere (740 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
MILITARI, Gorjului, inch. garsoniera parter, pe termen lung, termopan, baie, bucatarie, urgent, +1 luna garantie, la numai,
0730.905.536/ 0726.595.335
29 Aug 23:19
suprafata 30 mp
mobilat
150 €
B
TITAN, Billa, confort 2, 8/10, aer conditionat, usa metalica gresie, faianta, termopan, fara intermediari,
0723.509.521
29 Aug 23:03
mobilat
150 €
B
PANTELIMON, particular, bloc stradal, foarte curata, zugravita, toate nou noute,
0721.258.343
29 Aug 22:58
utilat
mobilat
230 €
B
IANCULUI, 8/10, confort 1, inclus masina spalat, libera;
0760.291.733
29 Aug 22:24
suprafata 35 mp
utilat
mobilat
170 €
B
Drumul Taberei B-dul 1 Mai-Compozitorilor, 6/10, confort 1, decomandata, mobilata tineresc, utilata, masina de spalat, gfpt, usa metalica, balcon inchis in termopan, contorizata, libera, 2...
0724.084.581/ 0760.378.951
29 Aug 22:10
suprafata 37 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 L
B
MILITARI, Metro, ofer garsoniera confort 2, curata,
0729.678.600
29 Aug 22:00
mobilat
150 €
B
TITAN, inchiriez garsoniera,
0728.265.402
29 Aug 22:00
utilat
mobilat
180 €
B
PAJURA, gars., parter, confort 3, curata, sector 1, 2 luni avans,
0727.757.884/ 0723.527.076
29 Aug 21:49
suprafata 16 mp
nemobilat
150 €
luna
B
CAMIL RESSU, Dristor, inchiriez garsoniera;
0726.918.170
29 Aug 21:43

B
COSTIN GEORGIAN M garso conf 1 semidec 1 minut de metrou mobilata modern utilata complet g f p foarte curata etaj 2/9 cablu internet contorizata libera
0724.681.908/ 0767.499.959
29 Aug 21:39
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
180 €
B
UNIRII, Corneliu Coposu, Calea Calarasilor, Matei Basarab. Garsoniera are saltea de pat noua se vede in poza, are TV, internet, aragaz, frigider, masina de spalat, centrala proprie de...
0736.382.928
; buckarest.iuhas@yahoo.com
29 Aug 21:35
suprafata 34 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
libera
B
MOGHIOROS PIATA, particular inchiriez urgent garsoniera, confort 2;
0720.730.463
29 Aug 21:21

B
CAMIL RESSU, Dristor, inchiriez garsoniera;
0726.918.170
29 Aug 21:20

B
DRUMUL TABEREI, 1 Mai, Compozitorilor, et. 2, curata, liniste, termen lung, +garantie,
0732.778.546
29 Aug 21:09
mobilat
230 €
B
MILITARI, Apusului, proprietar, stradal, 4/10, parchet, usa metalica, termen lung,
0724.234.200
29 Aug 20:51
utilat
mobilat
200 €
B
UNIRII, via Chirigiu, Bd.Tudor Vladimirescu, Green Gate Office, economica, in vila, etaj 1, pat matrimonial, masina de spalat, combina frig, G, F, P, T, terasa recreere. Acces Unirea,...
0724.587.634
29 Aug 20:44
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
185 €
B
TITAN policlinica, posta, garsoniera, etaj 8;
0737.778.263/ 0726.963.060
29 Aug 20:41

B
BRANCOVEANU, Secuilor, etaj 2/ 4, suprafata 42 metri patrati, libera, gresie, faianta, termopane, apropiere metrou si parc, zona linistita, open space, usor discutabil,
0737.062.420
29 Aug 20:37
decomandat
nemobilat
180 €
B
GIURGIULUI, Luica, confort 1, etaj 3/4, curata, luminoasa, spatioasa, centrala termica, mobilata, utilata complet, libera 3 min. ratb 10 min metrou Eroii Revolutiei, cerem si oferim...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
29 Aug 20:24
suprafata 31 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
PETRE ISPIRESCU, confort 1, etaj 4/ 10, libera, mobila moderna, renovat recent, balcon, cu toate imbunatatirile, direct proprietar, 1+1 avans,
0723.596.994
; precopbogdan@gmail.com
29 Aug 20:24
suprafata 29 mp
utilat
mobilat
200 €
B
SEBASTIAN, Cobadin, confort 1, curata, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica mare, frumoasa, spatioasa, mobilata modern si utilata complet, bloc mixt, etaj 6/ 8, libera, 1+1 garantie,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
29 Aug 20:09
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
DRUMUL TABEREI, Bucla, apropiere Parc Moghioros, garsoniera renovata, mobilier nou, mobilata modern, confort 1, aragaz, masina de spalat, combina frigorifica, catv + net, foarte curata,
0762.079.095/ 0725.691.900
29 Aug 20:04
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
MAGHERU Universitate, etaj intermediar, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, modern. Apropiere metrou, Universitate,
0766.065.534
; contact@exigenthouse.ro
29 Aug 19:43
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
CISMIGIU, Brezoianu, str. Domnita Anastasia, confort 1, decomandat, etaj 7/ 10, cu imbunatatiri, mobilata clasic,
0765.400.929/ 0752.036.997
29 Aug 19:37
suprafata 42 mp
utilat
mobilat
240 €
B
ROMANA metrou, etaj intermediar, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat. Se inchiriaza complet mobilata si utilata modern,
0766.065.552
; angela.exigent@gmail.com
29 Aug 19:30
suprafata 35 mp
decomandat
299 €
B
PIPERA, OMV acum, 1/4, zona rezidentiala verde, lux, masina de spalat, masina de sp. vase, gresie, faianta, usa metalica, paza, parcare, acces metrou, avans 1+1, lux,
0768.644.971
; elkonareal@yahoo.com
29 Aug 19:02
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
luna
IF
DRUMUL TABEREI Hanul Drumetului, garsoniera mobilata modern, tineret, masina de spalat, frigider, aragaz. Libera,
0732.791.838/ 0761.528.059
; bortun_daniela@yahoo.com
29 Aug 18:35
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
NERVA TRAIAN, Alba Iulia, bl mixt stradal, 6/8, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, modern, masina spalat, frigider, LCD, aer conditionat, microunde, net, cablu, parcare,...
0755.075.910
29 Aug 18:32
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €
B
MIRCEA VODA, metrou Timpuri Noi, totul nou finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata / utilata, canapea extensibila, dressing masina spalat, frigider, lcd, aer...
0744.516.515/ 021.331.30.50
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Aug 18:22
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €
B
VITAN, Complex Rezidential, centrala proprie, menajera, etaj 2/ 11, finisaje superioare, termopan, gresie, faianta, parchet, mobilata/ utilata modern, aer conditionat, masina spalat,...
0744.516.515
29 Aug 18:18
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €
B
CISMIGIU, balcon, etaj 1/8, Kpa6557. Alexandru Ion,
0752.447.771/ 0755.050.050
; office@kpimobiliare.ro ; www.kpimobiliare.ro
29 Aug 18:17
suprafata 28 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 €
luna
B
UNIRII, Timpuri Noi garsoniera, 3/8, mobilata/utilata complet modern, libera, gresie, faianta, parchet, pvc, usa metalica ac tv, apropiere metrou, vecinatati: Octavian Goga, Alba Iulia,...
0784.135.175
29 Aug 18:16
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DECEBAL, Muncii, proprietar. Garsoniera confort 1, zona exclusivista Decebal, Muncii. Metrou, parc, piata, scoli, spitale in apropiere. Ideal familie copil sau cuplu. Urgent, seriozitate,
0734.166.923
; florin0786@gmail.com
29 Aug 18:15
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
UNIRII, Mircea Voda, metrou Timpuri Noi, totul nou 3/8, primii chiriasi, finisaje lux, termopan, gresie, faianta, parchet, mobilata/utilata modern, canapea extensibila, dressing mare,...
0744.516.515
29 Aug 18:11
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
luna
B
TIMPURI NOI, metrou 5 min., et. 3/10, curata, spatioasa, mobilata si utilata complet, libera, 1+1. Aproape de gradinita, scoala, centru. Vecinatati: Octavian Goga, Alba Iulia, Unirii, Mall...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Aug 17:49
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DRISTOR Rompetrol bloc mixt, cablu+net gratuit,
0763.339.545
29 Aug 17:45
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI Plaza - Cora Lujerului, confort 1, 2/9, mobilata frumos, complet utilata, la st. tramvai 41, cca 5-6 min metrou Lujerului. Contract la A.N.A.F., 1+1 garantie
0760.654.549
; www.conceptimobiliare.ro 29 Aug 17:41
semidecomandat
utilat
mobilat
230 €
B
TITAN, Salajan, Postavarului, particular, confort 2, etaj 7/ 10, termopane, usa metalica, recent renovata. Exclus intermediari. Libera,
0761.646.331/ 0722.652.922
29 Aug 17:35
suprafata 20 mp
utilat
mobilat
150 €
B
MILITARI Lujerului- Cora, confort1, recent renovata, moderna, acces facil., metrou, tramvai 41, 1+1garantie,
0760.654.549
29 Aug 17:34
suprafata 41 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
MILITARI Lujerului, metrou, Cora, confort 1, parter din 10, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, plata 1+1,
0761.167.220
; imobiliara_militari@yahoo.com
29 Aug 17:08
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
CISMIGIU PARCUL, Hotel Opera, confort 1, cu vedere la parc, gresie, faianta, parchet, t, etaj 4/ 7, foarte curata, cablu internet,
0724.681.908/ 0767.499.959
29 Aug 16:44
suprafata 43 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
200 €
B
NERVA TRAIAN, apropiere metrou (Timpuri Noi), 3-4 min. de Unirii, mobilat / utilat complet, balcon inchis, internet, cablu tv, vecinatati: Mall Vitan, Decebal, Alba Iulia, Octavian Goga,...
0736.382.928
29 Aug 16:39
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
MILITARI, - Quadra Place, etaj 5/11, mobilata si utilata lux, ms, aer conditionat, centrala de bloc, loc de parcare, paza, libera, avans 1 luna+1 luna garantie,
0766.721.416/ 0721.099.072
29 Aug 16:35
mobilat
250 €
B
RAHOVA, str. Pecineaga, gars., 1990, etaj 1, curata, frumoasa, armonioasa, confort 1 sporit, bloc f.curat, aproape de piata si de centru,
0741.042.640/ 0741.042.635
29 Aug 16:32
suprafata 42 mp
decomandat
210 €
B
IANCULUI metrou, Vatra Luminoasa, bloc mixt 1987, etaj 3, renovata recent, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilata modern, utilata complet, masina spalat, frigider,...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Aug 16:22
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DRUMUL TABEREI, ANL, bloc nou, mobilata nou, confort 1, (masina de spalat, aragaz, frigider), catv, net, parter din 5, grilaje la geam, imbunatatiri contorizata, parcare, RATB 168. Contract la...
0762.079.095/ 0725.691.900
29 Aug 16:13
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 €
B
DRUMUL TABEREI - Favorit, bloc stradal, etaj 6/10, confort 1, mobilata si utilata complet, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, usa metalica, loc...
0763.273.721
; imob.cristina@yahoo.com
29 Aug 16:08
suprafata 36 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 €
B
PANTELIMON, Electroaparataj, modern nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, lcd,
0737.587.999/ 0766.891.434
29 Aug 16:06
semidecomandat
utilat
mobilat
190 €
B
UNIRII chiar in Rond Alba Iulia, 10 min. metrou Muncii, 6/10, confort 1, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, mobilata si utilata...
0737.343.570
29 Aug 15:55
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
TINERETULUI, metrou, aproape parc, 3/8, spatioasa, libera, internet, masina spalat, termopan, aer conditionat, termen lung, urgent,
0753.055.677
29 Aug 15:55
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
259 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  titan |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  unirii |  iancului |  vitan |  garsoniera |  taberei |  tei |  proprietar |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Aug 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD