Convocator

Bucuresti, 09 apr, 09:46

Descriere anunt

Convocator

Consiliul de Administratie al SC Foisor SA convoaca in data de 13.05.2021, la sediul societatii din Bucuresti, sector 2, str. Avram Iancu nr.32, corp B, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8889/1991; CUI RO 2351580, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 10.30. In cazul in care Adunarea nu se va tine din cauza neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este ziua urmatoare, la data de 14.05.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pentru anul 2020. 2. Aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2020. 3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2020. 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2020. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021. 6. Revocarea mandatului de presedinte al consiliului de administratie al doamnei Ruxandra Gabriela Enache, ca urmare a deciziei proprii de renuntare la acest mandat. 7. Alegerea unui nou presedinte al Consiliului de administratie, dintre membrii Consiliului de administratie. 8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Foisor S.A. sa semneze hotararea A.G.O.A., sa intreprinda toate demersurile, direct sau prin imputernicit, privind inregistrarea si publicarea hotararii adoptate la O.R.C.T.B. 9. Diverse. La Adunarea Generala Ordinara pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.05.2021, care constituie data de referinta. Actionarii pot participa la adunarile generale personal, in baza actului de identitate, sau pot fi reprezentati de catre alti actionari, pe baza de procura speciala, copie a actului de identitate pentru cei pe care ii reprezinta si act de identitate al reprezentantului. Dupa completarea si semnarea procurii speciale, un exemplar al acesteia va trebui sa parvina societatii pana la data de 10.05.20210, ora 15.00, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant in adunarile generale, conform prevederilor legale. Presedinte al Consiliului de Administratie- Ruxandra Gabriela Enache;