Convocare NR.1/ 05.04.2021

Bucuresti, 05 apr, 12:26

Descriere anunt

Convocare NR.1/ 05.04.2021

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. AGROINDCOM CHITILA S.A. cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Otopeni, Sos. Odaii Nr. 22, Cladirea 48, J23/925/2002, CUI 10532340. Consiliul de Administratie al AGROINDCOM Chitila SA, conform art.117 din Legea nr.31/1990 si art.14 alin.(1) din Actul Constitutiv, a hotararii acestuia din 03.04.2021, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AGROINDCOM Chitila SA pentru data de 07.05.2021, ora 11:00, la sediul social al societatii din Sos. Odaii Nr.22, Cladirea 48, Oras Otopeni, Judet Ilfov. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este valabil constituita si poate lua hotarari cu prezenta sau reprezentarea a cel putin ½ din detinatorii capitalului social. In situatia neindeplinirii conditiilor privind cvorumul, se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor AGROINDCOM Chitila SA pentru data de 08.05.2021, ora 11:00, la sediul social al societatii din Sos. Odaii Nr.22, Cladirea 48, Oras Otopeni, Judet Ilfov, care este valabil constituita si poate lua hotarari cu majoritatea voturilor exprimate, art.112 alin.(2) din Legea nr.31/1990, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in Adunarea Generala. Ordinea de zi: 1) Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2020. 2) Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2020. 3) Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2020. 4) Aprobarea de principiu a distribuirii profitului contabil sub forma de dividende, din exercitiul financiar la 30 iunie si 30 septembrie 2021, distribuirea acestuia pe actionari, data la care se va incepe plata dividendelor, modalitatea de plata a acestora. 5) Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021. 6) Alegerea noilor membrii al Consiliului de Administratie, conform art.17 din Actul Constitutiv, art 117, 1171, 137, 1371 din Legea nr.31/1990, avand in vedere expirarea mandatului actualilor membrii ai Consiliului de Administratie. Lista propunerilor pentru noul Consiliu de Administratie se afla afisata la sediul social al societatii, unde poate fi consultata si face propuneri de catre actionarii societatii, in conditiile art 1171 din Legea nr. 31/1990. 7) Alegerea unei noi comisii de cenzori conform art.19 din Actul Constitutiv si art.159, 1601, 161 alin.(3) din Legea nr.31/1990, avand in vedere ca mandatul actualei comisii de cenzori a expirat. 8) Diverse. COnsiliul de administratie, prin Presedinte, Ec. Agr. Mirea Gheorghe