Rezultate căutare la imob. vanzari (5000 anunțuri) în BUCURESTI
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI  Prelungirea Ghencea, proiect, finisat la cheie, utilitatile orasului, R.A.T.B., comision 0%,
0732.272.632
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 3
31.000 €B
MILITARI  (1 min. Lujerului metrou) confort 1, 2 balcoane mari, vedere mixta, stradal pe Iuliu Maniu, renovat total oct. 2014, toate imbunatatirile, liber, bloc impecabil, acte, accept...
021.434.30.18/ 0731.322.851
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 3 camere
24 Nov 11:00
suprafata 70 mp
etajul 1 din 9
59.000 €B
MILITARI  Moinesti, 1/3+M, comp. pe caramida, finisat la cheie, CT, toate utilitatile, RATB si metrou, credit, comision 0%,
0732.272.632
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
54.000 €B
MILITARI  (1 min. Apusului - Aragonitului) bloc tip "N", izolat termic exterior, toate imbunatatirile, mobilier pe comanda, geam aerisire baie, zona impecabila, bloc monitorizat video,...
021.434.30.18/ 0731.322.851
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 3 camere
24 Nov 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 1 din 4
57.500 €B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, confort 1, aer conditionat, rulouri exterioare, curat, liber, stradal,
021.413.66.93/ 0721.245.343
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
semidecomandat
etajul 5 din 9
45.000 €47.000 €B
TITAN  -Baba Novac, 2 camere, boxa, liber, fara imbunatatiri,
021.413.66.93/ 0721.245.343
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 53 mp
decomandat
etajul 3 din 3
42.000 €43.000 €B
PANTELIMON, confort 1, semidecomandata, 34 metri patrati, curata, constructie 1981, bloc mixt, cadastru, intabulare,
0737.587.999/ 0766.891.434
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
25.500 €B
COLENTINA,  Doamna Ghica, Baicului aproape Gara Obor, langa Lidl, garsoniera, imb, gresie, faianta, parchet, um termopan, cadastru, intabulare, accept credit, eliberabil;
021.688.08.67/ 0722.614.867
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 1 din 4
32.500 €B
MILITARI  (1 min. Apusului Complex) confort 1, 2 balcoane mari, vedere mixta, curat, fara imbunatatiri, aer conditionat, usa metalica, zona si bloc impecabil, doar cash, ocazie,
021.434.30.18/ 0731.322.851
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 3 camere
24 Nov 11:00
suprafata 70 mp
semidecomandat
etajul 5 din 9
45.000 €B
COLENTINA,  Doamna Ghica, gars. bloc mixt, bucatarie mare, curata, cadastru, intabulare, eliberabila rapid;
021.688.08.67/ 0722.614.867
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 5 din 8
33.000 €B
MILITARI  (1 min. de Cora - Lujerului) stradal, renovat octombrie 2014, toate imbunatatirile, zona ultracivilizata, liber, toate actele, accept credit,
021.434.30.18/ 0731.322.851
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 4 din 10
52.000 €B
APARATORII PATRIEI spatioasa, finisaje la alegere, bine compartimentata, izolata, balcon, acces usor la mijloacele de transport. Negociabil la cash. Comision 0,
0766.611.896
; 85mioara@gmail.com  IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
30.000 €B
MILITARI,   (adiacent de Gorjului), la 5 minute de metrou, apartament confort 1, avand 2 grupuri sanitare cu geam de aerisire, loc parcare, bine intretinut, acte,
0722.529.095
 IMOB. VANZARI 3 camere
24 Nov 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 3 din 8
58.000 €B
BARBU VACARESCU,  Floreasca, imbunatatiri, apropiere metrou, vecinatati: Floreasca, Dorobanti, Barbu Vacarescu, Promenada, Parcul Circului, Stefan cel Mare,
0733.913.202
; i.nicolaidis@lonimob.ro ; www.lonimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 1 din 7
60.000 €B
MILITARI  (1 minut de Gorjului- Politie, Piata, Scoala), apartament confort 1, se vinde mobilat, cu balcon, centrala proprie, cu toate imbunatatirile- modern,
0722.529.095
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 5 din 8
54.000 €B
COLENTINA,  Doamna Ghica, gars. bloc mixt, balcon, imbunatatiri noi, gresie, faianta, um termopan, usi noi, aer conditionat, cadastru, intabulare, accept credit;
021.688.08.67/ 0722.614.867
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 10
30.500 €B
PANTELIMON,  Cora, gars. confort 3, cu imbunatatiri, gaze, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
etajul 1 din 4
12.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Sibiu, confort 1, 3/9, faianta, parchet, termopan, libera, bloc curat, doua lifturi,
0770.438.713/ 0769.088.539
; liana.ghenciu@gmail.com  IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 32 mp
etajul 3 din 9
28.000 €B
MILITARI  (1 min. Gorjului metrou) confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interior noi, izolatie, toate actele, doar cash,
021.434.30.18/ 0731.322.851
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
semidecomandat
parter din 10
32.000 €B
TINERETULUI,  la 10 m distanta de parc, apartament 2 camere, amenajat, renovat recent, etaj ideal, zona verde, zona linistita,
031.419.20.05/ 0755.200.043
; internationalimob@gmail.com ; www.internationalimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 2 din 4
73.000 €B
BRANCOVEANU, gars. confort 3, cu imbunatatiri, Radet, apa calda, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
parter din 4
14.500 €B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, vav parc, confort 2, fara imbunatatiri, necesita renovare, scara civilizata, fara restantieri, apropiere Ratb, viitoare statie metrou, parc, Plaza Mall, 5 min....
0768.469.465
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1973
semidecomandat
etajul 5 din 10
29.900 €B
MILITARI  (3 min. Pacii metrou) confort 1, stradal Iuliu Maniu, balcon 4 m, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, geam aerisire baie, liber, bloc impecabil, acte, ocazie,
021.434.30.18/ 0731.322.854
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 54 mp
etajul 1 din 9
43.000 €B
PANTELIMON, gars. confort 2, toate imbunatatirile, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 26 mp
parter din 10
23.000 €B
VACARESTI  -Parc, apartament 2 camere, decomandat, confort 1, etaj 2/4, finisaje de lux, impecabil, izolat termic, utilat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica zona buna, verdeata,...
0768.736.088
; mia@markimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 4
71.000 €B
RAHOVA  -Calea Ferentari 155, stradal, 460 mp teren, 250 mp amprenta, 60 mp sp com, dubla deschidere, 4 bai, beci, put, CT, gaze, birou/ vulcanizare/ magazin/ locuit, id:450126,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro  IMOB. VANZARI case
24 Nov 11:00
an 2000
12 camere
85.000 €B
VITAN,  Mall, gars. confort .3, cu imbunatatiri, centrala, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
etajul 3 din 4
15.000 €B
MILITARI  (1min. Pacii metrou) confort 1, balcon 3 m, fara imbunatatiri, liber, toate actele, bloc impecabil, doar cash, ocazie,
021.434.30.18/ 0731.322.854
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
an constr. 1981
decomandat
parter din 10
38.500 €B
BAICULUI  Lidl, gars. confort 3, curata, imbunatatiri, gaze- usa, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
etajul 1 din 4
12.000 €B
MILITARI,  Gorjului, Cernisoara, renovat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, Ratb la 2 minute, metrou la 8-10 minute. Vec.: Crangasi, Drumul Taberei,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
an constr. 1984
decomandat
etajul 8
40.000 €B
COLENTINA,  Rascoala 1907, gars., imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, renovata 2010, cadastru, intabulare, certificat energetic;
021.688.08.67/ 0722.614.867
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1986
decomandat
parter din 8
30.900 €B
COSTIN GEORGIAN,  metrou, garsoniera, bloc de garsoniere, reabilitat, vedere stradala, renovata, instalatii electrice/ sanitare noi, mobilata, utilata,
0760.236.574
; office.csjimob@yahoo.com  IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 5 din 9
31.000 €B
MIHAI BRAVU,  1 minut de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala, balcon, lift, intabulare, disponibil imediat, accept credit, Tva...
0728.804.876/ 0766.919.022
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 66 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
62.000 €63.000 €B
SALAJ,  Humulesti, casa caramida, 170 mp, 2 camere, hol, baie, bucatarie, garaj, centrala- gaze, termopan, gresie,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI case
24 Nov 11:00
2 camere
39.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, usa metalica, termopan la balcon, fara imbunatatiri, zona linistita, aproape de mijloacele de transport in comun, scoala, gradinita;
0728.874.504
; iulianfaciu.khc@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 2 din 10
45.000 €B
MILITARI  (1 min. Pacii metrou) confort 1, curat, fara imbunatatiri, bloc impecabil, toate actele, eliberabil, doar cash, ocazie,
021.434.30.18/ 0731.322.851
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1990
semidecomandat
etajul 2 din 7
42.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, P/9, se vinde mobilata si utilata, ideala investitie, renovata 2013, imbunatatiri: T, usa metalica, P, G, F, mobilier modern, electrocasnice, acte, bloc civilizat,...
0768.469.465
 IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1972
semidecomandat
parter din 9
31.500 €31.900 €B
MILITARI  (1 min. Lujerului metrou) confort 1, 2 lifturi, 2 garsoniere apropiate, ambele renovate oct. 2014, toate imbunatatirile, langa Piata Veteranilor si 2 scoli, libere, accept credit,
021.434.30.18/ 0731.322.851
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI garsoniere24 Nov 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
etajul 2 din 10
34.000 €B
1 MAI,  stradal, 2 camere, fara risc seismic sau urgenta, necesita renovare. Vecinatati: Turda, 1 Mai, Grivitei, Domenii, Mihalache,
0733.913.202
; i.nicolaidis@lonimob.ro ; www.lonimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1967
semidecomandat
etajul 6 din 10
43.000 €B
BRANCOVEANU, ap. 2 camere, confort 2, fara imbunatatiri, balcon, liber, toate actele, cash,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
etajul 8 din 10
25.000 €B
BRANCOVEANU  -Orasel, teren in zona de case vile, foarte aproape de metrou C-tin Brancoveanu si Oraselul Copiilor,
0728.330.208
; tentantimobiliare@yahoo.com ; wwwtentantimobiliare.ro  IMOB. VANZARI terenuri
24 Nov 11:00
suprafata teren 200 mp
intravilan
deschidere 10 ml
84.000 €B
UNIVERSITATE  -Batiste, la 2 min. de metrou Universitate si Hotel Intercontinental, garsoniera este renovata recent, cu posibilitatea de a se cumpara mobilata,
0728.330.208
; tentantimobiliare@yahoo.com ; wwwtentantimobiliare.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1938
semidecomandat
etajul 4 din 8
30.000 €B
MILITARI  (1-2 min. Gorjului) bloc mixt, parter inalt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte, accept credit,
021.434.30.18/ 0731.322.854
; bestimobiliaremilitari@gmail.com  IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1981
decomandat
parter din 10
32.500 €B
PIEPTANARI, ap. 2 camere, confort 3, cu imbunatatiri, gaze, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 30 mp
etajul 2 din 4
18.000 €B
1 MAI, 2 camere, bloc fara risc seismic sau urgenta, totul nou, mobilat-utilat modern, se accepta credit. Vecinatati: 1 Mai, Turda, Domenii, Chibrit, metrou Grivita, zona de Nord,
0733.913.202
; i.nicolaidis@lonimob.ro ; www.lonimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 1962
decomandat
etajul 6 din 7
48.900 €B
IANCULUI  metrou, complet renovata, totul nou, bucatarie mobilata, balcon, contorizata, scara curata, apropiere metrou Iancului, toate actele, libera,
0758.230.770/ 021.252.16.05
; claudia@confortcasanord.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
24 Nov 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 10
38.500 €B
MIRCEA VODA,  Camera de Comert, ap. 2 camere, etaj 6, mobilat si utilat complet modern, vedere Dambovita, pentru familie, cuplu, etc.,
0723.542.224
 IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1997
360 €B
CISMIGIU, apartament in vila, la parter, fara imbunatatiri, zona exceptionala, pretabil birou, orice activitate sau locuit,
0728.330.208
; tentantimobiliare@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1938
semidecomandat
parter din 2
46.000 €B
MILITARI   (Bd. Iuliu Maniu), la 5-6 minute de metrou, apartament confort 1 sporit, cu 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, total termopane, liber, acte,
0785.520.620
 IMOB. VANZARI 4+ camere
24 Nov 11:00
suprafata 105 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 9 din 10
59.200 €B
DRUMUL TABEREI,  Valea Calugareasca, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, rulouri exterioare, terasa refacuta, accepta credit;
0728.874.504
; iulianfaciu.khc@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
24 Nov 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 4 din 4
39.000 €B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD