IMOBILIARE VANZARI garsoniere (637 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
TITAN,  Salajan, gars. parter, confort 1, imbunatatiri, loc de parcare,
0734.493.223
09 Oct 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 1976
semidecomandat
34.000 € B
TITAN,  str. Postavarul, aproape de Billa si parc, In imobil nou p+2+m, constructie beton si caramida, se preda finisata: centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi...
0740.250.485
; revecor@yahoo.com
09 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2012
semidecomandat
36.000 € B
TITAN,  strada Prisaca Dornei, in bloc D6, langa parcul Titanii, in spatele policlinicii Titan, este foarte aproape de transport la strada Postavarului, la 7 minute de gura de metrou...
0720.219.988
; paula.filipescu70@gmail.com
09 Oct 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1968
semidecomandat
29.000 € B
TITAN,  Trapezului, 1 Decembrie 1918, imobil nou, s (parc)+d+p+2e+m, modern, direct dezv, accept credit bancar/ipotecar, predare ianuarie 2016, 10 min. metrou, finisaje la alegere,...
0758.234.495/ 0758.090.101
; rusu.c@vbi.ro ; www.vbi.ro
09 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
semidecomandat
32.200 € B
TITAN, proprietar, zona Piata Trapezului, diverse imbunatatiri, termopan, parchet, semimobilata si utilata, boxa, etc. Zona foarte linistita, civilizata, 3 min. de Metrou si Supermarket,
0786.481.200
09 Oct 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
34.900 € B
TRAPEZULUI  la doar 10 minute de mers pe jos pana la metroul 1 Decembrie si Piata Trapezului, confort 1, etajul 2, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, mobilata si utilata,
0769.076.164/ 0720.007.871
; office@petaluda.ro ; www.orfeas.ro
09 Oct 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2013
semidecomandat
32.500 € B
TRAPEZULUI RESIDENCE, demisol inalt iluminat natural, constructie caramida tencuita, finisata la cheie, gresie, faianta, parchet, tp, usa metalica centrala termica proprie, bucatarie mobilata, acte...
0760.611.687/ 0728.114.700
; constructiinoi@gmail.com
09 Oct 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
decomandat
23.000 € B
TRAPEZULUI,  Titan, imobil nou, s (parcare)+d+p+2e+m, modern, direct dezv, accept credit bancar/ipotecar, predare ianuarie 2016, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam...
0758.234.495/ 0758.090.101
; rusu.c@vbi.ro ; www.vbi.ro
09 Oct 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
semidecomandat
33.300 € B
ULTRACENTRAL, gars. confort 2, etaj 5/6 + mansarda, balcon cu vedere Armeneasca, vecini selecti, zona foarte linistita, negociabil
0763.034.668
09 Oct 11:00
17.700 € B
UNIRII BULEVARD,  stradal, intrare fata, vedere spate, usa metalica, termopan, gresie, faianta, liniste, luminoasa, libera, vizita imediat, investitie. Confort 1 sporit, oportunitate, exclus...
0723.605.520
; bogdan.tolea@executari.com ; www.executari.com
09 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 1986
decomandat
68.200 € B
UNIRII SPLAIUL  Vitan la 4 km de targ, complex Confort City 2009, gars., se vinde mobilata utilata complet, bloc mixt, 2 lifturi, impecabila, ideal investitie eventual pentru inchiriat, disc,...
0725.540.400
; vlad.trimbitasu@gmail.com
09 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2009
decomandat
36.500 € 37.000 € B
UNIRII,  central, Marasesti, vand garsoniera, parter vila, toate utilitatile, dotari, loc parcare, proprietar, negociabil,
0720.817.544
09 Oct 11:00
suprafata 33 mp
27.000 € B
UNIRII,  Octavian Goga, garsoniera impecabila, functionala, primitoare open space, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, stradala, bloc monolit reabilitat, cadastru, intabulare,...
0743.274.565/ 0756.116.070
; ofiice@acorimobiliare.ro
09 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1986
decomandat
63.000 € B
UNIRII,  Piata Alba Iulia, str. Moise Nicoara, confort 2, etaj 2/4, libera, baie, bucatarie, curent, gaze, bloc foarte curat, zona deosebita, usa metalica, cadastru, intabulare,...
0722.568.283
09 Oct 11:00
suprafata 20 mp
26.000 € B
UNIVERSITATE,  I. L. Caragiale, bloc foarte solid, fara risc, transformat in 2 camere, baia este proprie dar intrarea in baie se face de pe holul blocului. Asigurabil, poare sa fie vandut si...
0744.312.196
09 Oct 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 1937
decomandat
35.000 € 35.900 € B
UNIVERSITATE,  kilometrul 0, metrou, strada Doamnei, confort 1, libera, bloc stradal, intrare stradala, vedere spate, parchet clasic, termopane, fara alte imbunatatiri, intabulare, se accepta...
0722.568.283
09 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
37.500 € B
UVERTURII BULEVARDUL, proprietar, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, calorifere aluminiu, repartitoare, negociabil,
0726.259.482
09 Oct 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1982
semidecomandat
29.500 € 31.000 € B
VACARESTI CALEA,  Parc Tineretului, Costache Stamate, stradal, bloc mixt, spatioasa, zona de parc, aerisita, acces rapid mijloace de transport, metrou, Mall Sun Plaza, libera, pretabila cabinet,...
0723.540.507/ 0762.797.952
09 Oct 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 1990
decomandat
45.900 € B
VETERANILOR, garsoniera conf I, bloc de garsoniere, renovata complet, tencuiala, glet, lavabila, gresie, faianta in buctarie, hol, baie, blacon inchis cu termopan, usa metalica, etc. Direct...
0727.220.300
; serban_adi_mihail@yahoo.com
09 Oct 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1980
decomandat
38.000 € B
VICTORIEI PIATA, balcon, boxa15mp, luminoasa,1minut metrou, Titulescu, Ion Mihalache, Parc Kiseleff,
0752.037.000
; gloria.pascu@westmount.ro ; westmount-imobiliare.ro
09 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1996
decomandat
58.000 € B
VITAN Bloc Nou Metrou Dristor- 350 m, Mihai Bravu, Dristor, bloc finalizat, direct dezvoltator, toti peretii din caramida, lift, bucatarie inchisa, balcon, zona deosebita, ultima garsoniera, plata doar cash.
0761.067.280
09 Oct 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
decomandat
45.000 € 45.500 € comision 0% B
VITAN Bloc Nou Metrou Dristor- 350 m, Mihai Bravu, Dristor, bloc nou finalizat, direct dezvoltator, toti peretii din caramida, lift, bucatarie inchisa, balcon, zona deosebita, metrou, piata, parc, Mall,...
0761.067.280
09 Oct 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2014
decomandat
48.500 € comision 0% B
VITAN  Mall, Banu Udrea, g, faianta, termopan, usa metalica, libera, parter, cadastru, intabulare,
0723.712.883
09 Oct 11:00
suprafata 16 mp
an constr. 1970
semidecomandat
15.900 € B
VITAN Metrou Mihai Bravu ResidenceMall- 350 m, Mihai Bravu, Dristor, Tineretului, direct dezvoltator, toti peretii din caramida, 2 lifturi, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere, accept credit bancar,...
0761.309.031
; www.blocnou.com
09 Oct 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2015
decomandat
44.500 € comision 0% B
VITAN PIATA,  -vizavi Casa de Pensii, proprietar 36 m +10m balcon, termopane, gresie, faianta, aer, mobilat, utilat, usa metalica, acte facute,
031.426.68.01
09 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 1989
decomandat
49.000 € B
VITAN,  Foisorului, complet renovata, imobilul este situat la 2 minute de Vitan Mall si 5 minute de bulevardul Unirii,
0722.296.613
; office@ccimobiliare.ro
09 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1986
decomandat
45.000 € B
VITAN,  Lacramioarei, sectorul 3, semimobilata, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, aproape ratb si centre comerciale, scoli, gradinite, intretinere mica, negociabil,
0761.594.431/ 0766.536.631
09 Oct 11:00
suprafata 20 mp
an constr. 1984
semidecomandat
20.500 € B
VITAN,  Mall, Banu Udrea-Zizin, garsoniera, in imobil mixt, curata, acte ok. Vecinatati: Calea Vitan, Nerva Traian, Dudesti, Mihai Bravu, Dristor. OVA 67744,
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
09 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1990
decomandat
39.900 € B
VITAN,  Mall, Calea Vitan, stradal, mobilata modern, utilata complet, imbunatatiri, 12 min. metrou Mihai Bravu,
0748.210.364/ 0724.909.341
09 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1990
decomandat
45.500 € B
VITAN,  Mall, garsoniera foarte bine compartimentata, cu numeroase imbunatatiri: gresie, faianta, geamuri termopan, parchet, aparat aer conditionat. Vecinatati: Mihai Bravu, Timpuri...
0742.184.741
; www.cbimobiliare.ro
09 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1989
decomandat
41.500 € B
VITAN,  Mihai Bravu, 3 minute de metroul Mihai Bravu, proprietar, nu sunt dezvoltator, 4 garsoniere in acelasi bloc, suprafete de 35, 40, 44 si 54 metri patrati, centrala proprie,...
0763.596.567
09 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2013
decomandat
37.500 € B
VITAN, proprietar, nu sunt dezvoltator, 4 garsoniere in acelasi bloc, suprafete de 35, 40, 44 si 54 metri patrati,3 minute de metroul Mihai Bravu, centrala proprie, balcon, etaj...
0763.596.567
09 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2013
decomandat
45.500 € B
VITANUL NOU,  Zizin, confort sporit, termopane, parchet, curata, cadastru, intabulare, bloc civilizat, acces mijloace de transport, metrou, centre comerciale, centru,
0744.600.976/ 0736.463.258
09 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1988
decomandat
39.000 € B
VOLUNTARI  - Ilfov, vand garsoniera, etaj 5, bucatarie separata, camera baie + wc separat, debara, mobbilat nou,
0730.881.827/ 0730.882.145
09 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2005
45.000 € IF
VOLUNTARI,  Ilfov, gars., etaj 1, 300 metri patrati, deschidere 10 m,
0762.124.027/ 0727.950.402
09 Oct 11:00
suprafata 35 mp
IF
ZETARI  Luica, garsoniera confort 1, la cheie, bloc nou, discutabil,
0768.798.177
09 Oct 11:00
suprafata 42 mp
16.000 € B
ZETARI  Valtoare, bloc nou, garsoniera confort 1, la cheie, 50% avans, restul rate,
0768.798.177
09 Oct 11:00
suprafata 42 mp
22.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 dristor |  militari |  titan |  particular |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  iancului |  crangasi |  taberei |  vitan |  unirii |  tei |  rahova |  pantelimon |  vitan mall |  confort 1 |  colentina |  nerva traian |  13 septembrie |  dr taberei |  sebastian |  aviatiei |  virtutii |  pajura |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 10 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD