IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (1979 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
IZBICENI PARC,  vis a vis, proprietar vand apartamente 1, 2, 3 camere, parcari, boxe, spatiu comercial, finisaje super lux la cererea clientului, accept orice credit, accept variante,
0722.409.422
; mihai.emil@ymail.com
04 Mar 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
1 €B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, particular inchiriez/ vand apartament 2 camere, stradal, parter, renovat lux, langa gura de metro Eroii Revolutiei, locuit/ birou, merita vazut,
0772.291.048
; m12rez@yahoo.com
04 Mar 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 8 din 7
300 €B
MOSILOR,  Eminescu, Pizza Hut, intrare si vedere stradala, imobil reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, contorizat, avans 1+1, disponibil imediat, mobilat si...
0734.050.550/ 0745.056.841
04 Mar 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 6 din 10
320 €B
THEODOR PALLADY,  metrou Grigorescu, stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, renovat recent,
0728.777.132
; office@ramax.ro
04 Mar 11:00
suprafata 53 mp
decomandat
etajul 7 din 10
500 €52.000 €B
COMUNA CHIAJNA proprietar, stradal, bloc 2014, toate utilitatile, garsoniere si apartamente 2 camere la cheie
0723.561.300
04 Mar 11:00
an constr. 2014
800 € mp B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
04 Mar 11:00
an constr. 2014
1.000 € mp B
NERVA TRAIAN,  Timpuri Noi, 7 min. metrou, Vitan Mall sau Bd. Unirii, direct dezvoltator, fara intermediari, apartamente de 2-3 camere, ultima garsoniera, contorizare individuala, clasa...
0757.575.722
; aurelburlan@gmail.com
04 Mar 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2015
decomandat
1.200 € mp.util B
GRADINA ICOANEI, 2 camere mici la demisol, toate facilitatile,
0735.799.365
04 Mar 11:00
13.000 €B
RAHOVA,  Iacob Andrei, etaj 4, termopan, gresie si faianta,
0784.276.006
04 Mar 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1977
16.500 €B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
04 Mar 12:53
suprafata 45 mp
etajul 1 din 4
17.000 €18.000 €B
RAHOVA PIATA, se vinde mobilat si utilat, vii doar cu hainele, Piata Rahova la 2 minute, nu este tiganime, politia sectia 19 este langa bloc, apartamentul are gaze, etaj 1 din 2, tramvai 32...
0768.710.456/ 0734.069.255
; dhcimobiliare@gmail.com
04 Mar 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
18.500 €B
PANTELIMON  -Lidl - Parcul Florilor, bloc reabilitat, scara curata, partial imbunatatit, gaze, contoare electrice schimbate. Vecini: Doamna Ghica, Baicului,
0729.422.945
04 Mar 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
18.500 €B
RAHOVA,  Amurgului, particular, apartament 2 camere, confort 3, liber, gresie, faianta, parchet, t, curat, bucatarie mare, cadastru si intabulare,
0767.233.000
04 Mar 11:00
semidecomandat
parter din 2
20.000 €B
VALTOAREI,  Zetari, constructie noua, imbunatatiri, centrala sut.-36 mp., cash
0726.029.688/ 0764.522.941
04 Mar 11:00
20.000 €B
RAHOVA, vand sau inchiriez, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, cad intabulare, bloc foarte curat liber, pret inc. 150 €, zona Rahova Piata,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
04 Mar 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
20.500 €B
GIURGIULUI  Baciului 2 camere confort 2 sporit, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat, discutabil,
0721.744.617
04 Mar 11:00
etajul 1 din 4
21.900 €B
GIURGIULUI,  Toporas, apartament confort 3, gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopan, usa metalica, alarma. Apartamentul este completa renovat, curat. Se afla la parter/4,
0761.607.805
04 Mar 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
22.000 €B
EROII REVOLUTIEI, 2 camere, imbunatatiri, calorifere schimbate, termopan, gresie, faianta, parchet, baie cu cada, bucatarie mobilata, zona civilizata, 5 min. metrou,
0723.389.967
04 Mar 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 3 din 4
22.000 €B
FERENTARI,  str. Valtoarei, vand apartament 2 camere, confort 2, facilitati, apa calda, rece, caldura Radet, gaze, imbunatatiri, totul nou, la cheie, acte, liber, pt. relatii telefon,...
0760.605.614
04 Mar 11:00
parter din 4
22.500 €B
MILITARI Militari Tineretului ResidenceMetro demisol, predare la cheie, finisaje la alegere. Centrala proprie, tamplarie PVC + geam tripan. Mijloc transport in fata blocului. Lift. Pereti caramida. Negociabil cash....
0784.066.800/ 0729.334.425/ 0746.487.423
; vanzari@apartamente-militari.com ; www.apartamente-militari.com
04 Mar 12:12
suprafata 33 mp
an constr. 2015
decomandat
22.700 €comision 0%B
PANTELIMON,  Cora, confort 3, centrala, totul nou, liber, acte,
0722.519.460
04 Mar 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 2014
semidecomandat
parter din 4
23.000 €B
BERCENI  la 5 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida, apartament foarte spatios, luminos, finisaje de cea mai buna calitate, loc parcare gratuit,
0721.888.400/ 0725.225.117
; catalinrockz@yahoo.fr
04 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 5
23.000 €B
BERCENI, apartament 2 camere, spatios si luminos, compartimentat ideal, posibilitatea alegerii finisajelor, gresie, faianta, parchet, centrala proprie. Accept credit prima casa,
0726.542.818/ 0728.970.820
; costidumi@gmail.com
04 Mar 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 5
23.000 €B
ZETARILOR  strada Valtoarei, posibilitate magazin alimentar, coafor, pariuri sportive, scoala, tramvai, RATB, accesul se face direct din exteriorul blocului,
0720.533.409
; laura.ciobanica1@gmail.com
04 Mar 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
parter din 4
23.000 €B
PANTELIMON,  Cora, confort3, amenajat nov. 2014, centrala, acte, liber, urgent,
0722.519.460
04 Mar 13:54
suprafata 28 mp
23.000 €B
BERCENI, de nerefuzat, apartament spatios, excelent compartimentat, finisaje la alegere, centrala de apartament. Accept credit si/sau cash Metrou D. Leonida,
0735.780.706/ 0734.092.488
; cristian.antohi@yahoo.com
04 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 5
23.500 €B
PANTELIMON,  Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0727.483.230
04 Mar 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 3
23.500 €B
PANTELIMON  Aleea Pantelimon, ap. 2 camere confort 3, imbunatatiri,
0730.393.543/ 0729.941.841
04 Mar 11:00
24.000 €B
BERCENI,  Sector 4, Metalurgiei, Grand Arena, se vinde complet finisat, racordat la toate utilitatile orasului, loc de parcare, pret pentru credit bancar 26.000 €,
0737.500.377
04 Mar 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
24.000 €B
TURNU MAGURELE  Grand Arena, finisat la cheie, in imobil nou, disponibil imediat, acte, racordat individual, canalizare, reduceri plata cash.
0722.204.952
; elena@zonadesud.ro
04 Mar 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
24.000 €B
BERCENI,  conf. 2, etaj 4, fara imbunatatiri, negociabil,
0768.172.981/ 0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880
04 Mar 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
24.500 €B
BERCENI,  5 min. metrou, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0%,...
0725.985.772
04 Mar 15:37
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
25.000 €B
BERCENI,  5 min metrou, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la...
0725.985.772
04 Mar 15:55
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
25.000 €B
OCNA MURES  4, SECTOR 1, demisol, apartament 2 camere, confort 1, centrala termica, total utilat lux, proprietar;
0736.462.149
04 Mar 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
25.500 €B
BERCENI,  Izvorul Oltului, 2 camere, confort 2, bloc stradal, liber, curat, toate actele,
0765.320.808/ 0721.759.021
04 Mar 11:00
etajul 8 din 10
25.500 €B
BRAGADIRU,  Haliu, Alexandriei, Cartier Independentei, avem 3 tipuri de apartamentcu 2 cam 41-61 metri patrati, loc parcare inclus, centrala, termopan, constructie caramida solida, toate...
0763.917.455/ 0722.275.154
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
04 Mar 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
25.500 €B
DRUMUL TABEREI,  str. Raul Doamnei, stradal, ap. 2 camere confort 2, liber fara imbunatatiri, cadastru intabulare,
0768.366.823/ 0727.267.976
04 Mar 12:52
suprafata 52 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 10 din 10
25.500 €B
BERCENI  Metalurgiei 2 camere, in complex rezidential, finisaje de calitate superioara, parcare, dezvoltator. Vecinatati: Grand Arena, Popesti, Oltenitei. Oferta pe zona,
0737.500.378
; imobilesud@gmail.com
04 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
26.000 €B
RAHOVA  -Petre Ispirescu, 2 camere, confort 2, imbunatatiri, gresie, parchet, faianta, termopan incalzire RADET, negociabil,
0764.472.592
04 Mar 11:00
suprafata 31 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
26.000 €26.500 €B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, decomandat, const.2014, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare,...
0726.276.110/ 0722.272.181
04 Mar 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0761.336.118/ 0723.528.420
04 Mar 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI  Bulevardul Metalurgiei, apartament 2 camere, in ansamblu rezidential aflat in apropierea centrelor comerciale din sudul Capitalei (Metro, Auchan etc),
0723.398.367
04 Mar 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
RAHOVA,  in zona Piata Rahova, imobil nou. Apartamente 2 camere, constructie din cadre si grinzi din beton armat, compartimentarea din caramida Porotherm. Finisaje la alegere. Comision...
0725.985.764
04 Mar 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
semidecomandat
26.000 €B
RAHOVA,  Str. Pucheni nr. 64-66, stradal, bloc nou. Se ofera spre vanzare apartamente 2 camere, confort 1, centrala proprie, finisaje moderne la alegere obiecte sanitare de lux. Comision...
0725.985.764
04 Mar 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
semidecomandat
26.000 €B
BERCENI,  Metalurgiei, bloc nou, zona linistita, predare la cheie. Contorizare individuala. Locul de parcare inclus in pret. Bonus 5% la plata cash. Dezvoltator, comision 0%,
0725.985.763
; nelu.bitica@yahoo.ro
04 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
26.000 €B
RAHOVA apropiere piata, apartamente la cheie, bloc finalizat, balcon, fara comision la cumparare, posibilitate plata in rate,
0766.091.343/ 0766.091.341
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
04 Mar 15:19
suprafata 38 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona...
0761.336.118/ 0723.528.420
04 Mar 16:34
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0726.276.110/ 0722.272.181
04 Mar 16:51
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Metalurgiei, compartimentare practica pentru spatii utile si finisaje de foarte buna calitate, cu materiale din import, la alegere, in buget consistent. Se accepta si plata cu...
0766.611.999/ 0736.772.393
04 Mar 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
26.100 €B
BERCENI, direct de la proprietar, apartament nou, deosebit, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde La Cheie, cu garantie. Accept si...
0766.611.999/ 0736.772.393
04 Mar 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
26.100 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 05 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD