IMOBILIARE INCHIRIERI imobile diverse, camere cu chirie (183 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
CASA. Ofer cazare gratuit intr-o casa pentru o tanara dominanta. Manager 30 ani locuiesc singur caut colega. Rog email cu poza si eventual cv la primul contact.
0723.491.297
; cristivoinea34@yahoo.com
23 May 14:26
B
COLENTINA, capat tramvai 21, inch. cam. la curte in vila, mob., utilata, contorizata, cu baie+ bucatarii proprii;
0762.452.055/ 0764.949.454
23 May 13:26
B
MILITARI,  Residence, o camera libera in ap. cu 2 cam., s. 56 mp, pentru o persoana, cf. 1, dec., termopan, g, f, p, centrala, bloc 2014, 1 luna garantie, caut colega de ap., urgent,...
0765.122.676
23 May 12:34
100 € B
CHITILA,  magazinul Lidl, camere mob./ nemob., in vila, fara proprietar, intrare separata, bucatarie utilata, piscina, iesire lac, fara copii,
0760.575.124/ 0732.019.416
23 May 11:57
450 L IF
ANDRONACHE, Avion, camera la curte;
0720.938.156
23 May 11:46
B
CRANGASI, metrou, camera pentru o fata in ap. de 3 cam. mobilat si utilat, conditii bune cu tot confortul, 10 min. metrou si tramvai, (o fata in camera), persoana:
0723.362.112/ 0724.261.323
23 May 09:24
100 € B
SEBASTIAN langa Penny, inchiriez 1 camera in ap. cu 3 camere la 2 fete, dec., moc. cu proprietarii, detalii la tel.;
0723.784.477
23 May 00:42
B
DIHAM zona - inchiriez o camera si regim hotelier zona Cernica;
0740.693.117
23 May 00:19
B
CENTRAL, camera bloc, mobilata, separata, internet, fara avans,
0734.536.360
23 May 00:10
300 L B
GARA DE NORD metrou, camera mob. in ap. 2 baieti angajati, taxe incluse,
0737.801.950
22 May 23:26
620 L B
SECTOR  5, cap. 117, Humulesti, inchiriez 1 camera, bucatarie, hol, baie;
0745.861.487/ 0764.277.767
22 May 23:13
B
DRUMUL TABEREI inchiriez camera in ap. 3 camere, constr. 1985, 90 mp, et. 6, semidec., mobilata, pentru o fata sau un cuplu, preferabil tineri, proprietarul nu locuieste acolo, utilitati mici,
0761.029.135
22 May 22:50
300 L B
TITULESCU inchiriez camera mob., constr. 1993, cf. 1, 20 mp, tv, frigider, acces baie, bucatarie, unei persoane serioase, linistite, casa la curte,
0768.355.145
22 May 22:43
450 L B
IANCULUI SOSEAUA ap. semidec., 1/10, particular, mob., stradal, cf. 1,
0768.844.329
22 May 22:14
325 € B
RAHOVA, 1 cam., baie, bucatarie, gaze, apa calda 500 L, 2 cam., baie, bucatarie, gaze, gresie, faianta, 700 L, cheltuieli incluse;
0768.748.492
22 May 22:14
B
SECTOR 5, str. Cobadin, inchiriez camera in ap. cu 4 camere, toate conditiile, cu toate cheltuielile,
0732.102.634
22 May 22:10
600 L B
GIURGIULUI SOSEAUA langa piata Progresu inchiriez o camera intr-un ap. cu 2 camere fara proprietar, chiria este
0731.804.592
22 May 21:59
125 € luna B
CAMERA ofer in ap. modernizat, la 1-2 persoane;
0734.847.505
22 May 21:48
B
CAMERA de inchiriat, utilata, la curte, bucatarie, cu apa curenta, baie, chiuveta si wc (fara baie),
0760.064.223
22 May 21:25
450 L B
NICOLAE GRIGORESCU, Salajan, inchiriez o camera in apartament cu 2 camere, 1980, decomandat, et. 7, utilat, mobilat complet,
0729.810.233
22 May 21:14
450 L B
SECTOR 4,  Aleea Izvorul Oltului, Brancoveanu, inchiriez unei studente sau eleve o camera in ap. 2 camere, negociabil, Stela;
031.416.53.43
22 May 21:10
B
GARA DE EST, inchiriez o camera in apartament unei fete serioase, salariata sau studenta, toate utilitatile din dotare, plus internet;
0767.068.975
22 May 21:03
B
CAMERA in apartament, decent mobilata cart. Berceni, in apropiere de metrou, Bdul. Emil Racovita;
0727.523.297/ 021.684.54.26
22 May 19:07
B
DRUMUL TABEREI, o camera mobilata acces tv si internet. Pret fara utilitati. Doar fete. Proprietar,
0724.847.825
22 May 17:39
400 L B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, Calea Serban Voda, ofer cam. in vila, un pat in cam. cu alt baiat, cu acces la baie si bucatarie, incalzire centrala, accept un baiat tanar 20-35 ani, pret f....
0769.350.184/ 0742.350.553/ 0735.343.011
22 May 16:55
300 L luna B
BUCURESTI, cam. mobilata in ap. bloc, persoanelor venite ocazional in capitala,
0721.902.002
22 May 16:14
50 L zi B
TITAN, caut colega de gars. zona linistita, pret avantajos,
0720.728.556
22 May 15:13
300 L B
PETRE ISPIRESCU, zona, camera parchetata, mobilata cu tv, internet, masina spalat cu acces dependinte la o fata salariata sau studenta,
0760.727.708
22 May 14:53
350 L B
EROII REVOLUTIEI, camera vila, cu baie proprie, fara proprietar, mobilata cu frigider propriu, renovata, acces dependinte,
0765.458.039
22 May 14:52
400 L B
CISMIGIU parc, camera vila, intrare separata, mobilata complet, curata, centrala termica,
0726.451.222
22 May 14:51
350 L B
EROII REVOLUTIEI, camera bloc tv, internet, mobilata modern, curata, eleganta, lunar,
0726.451.222
22 May 14:51
350 L B
TITAN, aproape de metrou, camera bloc mobilata modern, foarte curata, eleganta, acces dependinte, pt. o pers.,
0726.451.221
22 May 14:50
350 L B
13 SEPTEMBRIE, Prosper, camera bloc, fara proprietar, intr-un ap. decomandat, renovat, mobilat, utilat,
0764.458.039
22 May 14:49
400 L B
RAHOVA piata, camera bloc intr-un ap. decomandat, acces dependinte, camera este mobilata, lunar,
0726.451.221
22 May 14:48
250 L B
BRANCOVEANU, camera bloc, mobilata complet, curata, tv, internet, acces dependinte, pentru o pers.,
0765.458.401
22 May 14:47
300 L B
UNIRII PIATA, primesc in gazda un baiat, cam. vila, toate conditiile. tv, internet,
0765.939.579
22 May 12:24
250 L B
TITAN, Trapezului. Inchiriez camera in apartament fara proprietar la o fata nefumatoare,
0746.104.970
22 May 12:23
350 L B
CAROL parcul, particular inchiriez camera mobilata curte, intrare separata, dependinte, la un baiat,
0724.497.253/ 0763.150.288
22 May 12:15
400 L B
CAROL parcul, particular inchiriez camera mobilata curte, intrare separata, dependinte, la un baiat,
0724.497.253/ 0763.150.288
22 May 12:15
600 L B
1 DECEMBRIE 1918 BULEVARDUL, Complex Alba, 5 minute metrou Titan, camera mobilata elegant, conditii bune, pentru baiat, fara garantie,
0761.600.234
22 May 11:00
400 L luna B
13 SEPTEMBRIE, camera bloc fara proprietar, mobilata complet, curata, eleganta, internet, tv, apartament renovat,
0726.451.222
22 May 11:00
400 L lunar B
ANDRONACHE, Colentina, cam. curte, mobilata, curata, separata, toate utilitatile, 500 L + 500 L garantie;
0727.499.546/ 0723.829.016
22 May 11:00
B
APARATORII PATRIEI,  metrou, ofer spre inchiriere casa la curte, 2 camere, hol, baie, bucatarie, pentru formatie muncitori;
0763.683.710/ 0737.913.109
22 May 11:00
B
APARATORII PATRIEI, metrou, ofer spre inchiriere casa curte pentru cazare muncitori (barbati);
0763.821.667/ 0726.523.399
22 May 11:00
B
APARATORII PATRIEI, metrou, proprietar, camera in vila, bucatarie proprie, zugravita, parchet, faianta. Utilitati incluse indiferent una/doua persoane. Sunati acum, merita,
0723.918.010
22 May 11:00
B
APARATORII PATRIEI, ofer doua camere mobilate, curte, metrou Aparatori;
0744.804.209
22 May 11:00
B
APARATORII PATRIEI, primesc in gazda la curte, 2 baieti, toate facilitatile;
0767.845.617
22 May 11:00
B
APARATORII PATRIEI, singur camera intrare separata intr-un apartament, etaj vila, baie, bucatarie comun, cheltuieli incluse,
0737.773.901
22 May 11:00
700 L B
APUSULUI, str. sector 6, inchiriez camera in Hotel, mobilata, frigider, TV, cablu, internet, masina de cusut, pret lunar 1 pers, cheltuieli incluse, Hotel Mira,
0744.913.427
22 May 11:00
600 L B
AUCHAN  Titan, 5 minute, particular, camera in vila, 35 mp, baie bucatarie proprie, mobilata, utilata, contorizata, cheltuieli intretinere+
0724.336.741
22 May 11:00
700 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 camera |  camera cuplu sau familie |  camera in apartament |  mansarda |  militari |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD