IMOBILIARE INCHIRIERI imobile diverse, camere cu chirie (191 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
SEBASTIAN -Rahova si Titan, cam. mob. in apartament 1 fata;
0763.070.130/ 0747.953.488
22 Oct 15:16

B
TINERETULUI si Obregia- capat, camera mobilata in ap. 1 fata;
0763.070.130/ 0747.953.488
22 Oct 15:14

B
APARATORII PATRIEI -metrou, camera mobilata in apartament, 1 baiat,
0763.070.130/ 0747.953.488
22 Oct 15:14
350 L
B
BASARABIEI  Campia Libertatii, 1 camera din 3, mobilata, baie separat, parchet, foarte civilizat, 7 min metrou,
021.253.01.13/ 0748.908.724
22 Oct 13:58
400 L
B
TITAN, cartier, langa Circa 13, primesc in gazda o fata;
0722.763.461
22 Oct 13:55

B
VERGULUI SOSEAUA, ap. 2 camere inchiriez numai 1 camera, caldura non-stop, 1 luna garantie,
0735.299.190
22 Oct 12:43
450 L
B
BASARABIA,  Diham, fara proprietar, ap. 3 camere mobilat si utilat, 2 camere sunt ocupate de 2 salariati, mai e 1 camera libera, si garsoniera Metroul Pacii;
0726.207.647
22 Oct 12:22

B
COLENTINA, Doamna Ghica, o camera in apartament de 4 camere, decomandat, mobilat, utilat, 2 gr. sanitare,
0721.256.700
22 Oct 12:04
100 €
B
COLENTINA, camera la curte, conditii bloc;
0765.353.938/ 0762.654.464
22 Oct 12:00

B
MATACHE Piata, 1 camera mobilata tv, baie, bucatarie separat, la curte la 1 baiat, Gara de Nord;
0734.825.205
22 Oct 11:46

B
VICTORIEI CALEA, apartament 150 mp occidental, dotat, particular, mobilat, pret discutabil;
0729.205.010
22 Oct 11:45

B
BUCURESTII NOI, camera curte unei tinere singure, exclus cuplu, agentii. Preferabil din provincie;
0767.540.478
22 Oct 11:15
400 L
B
1 DECEMBRIE  metrou ofer 1 camera pentru o fata, apartament 3 camere, izolat termic, parchet, termopane, tv, internet, acces la toate utilitatile,
0745.750.690
; luciaknj@gmail.com
22 Oct 11:00
380 L
B
1 DECEMBRIE 1918 inchiriez una camera la curte, mobilata, utilata, conditii bloc;
0731.571.998/ 0735.496.169
22 Oct 11:00

B
1 DECEMBRIE 1918, Bulevard (metrou) camera mobilata bloc, pt. o fata, pret lunar inclusiv intretinerea,
021.639.37.36/ 0769.871.895
22 Oct 11:00
450 L
B
1 MAI, apropiere metrou, ofer camera in apartament, et. 1, unie fete, sector 1,
0763.930.224/ 021.665.47.95
22 Oct 11:00
300 L
luna
B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, proprietara, ofer 1 camera din 2, semidec., parter/4, bloc nou cu demisol, pentru persoana feminina. Urgent, (cheltuieli incluse),
0735.237.208
22 Oct 11:00
500 L
B
13 SEPTEMBRIE, camera la bloc mobilata, eleganta, tv, internet, acces dependinte la comun,
0728.494.660
22 Oct 11:00
350 L
luna
B
23 AUGUST  Republica, locuri de cazare la curte in vila in regim de camin, mobilat complet , utilat, tv, net conditii deosebite, particular, pret cu cheltuieli incluse, pat persoana
0743.105.955
22 Oct 11:00
400 L
B
23 AUGUST CARTIERUL, o camera, toate utilitatile,
0784.703.886/ 0728.658.838
22 Oct 11:00
450 L
B
AFI  Cotroceni stradal, inchiriez ap. p/4, viz. Afi Palace - Vasile Milea, neg., lux,
0762.511.791
22 Oct 11:00
480 €
B
APARATORII PATRIEI metrou, ofer spre inchiriere casa curte pentru cazare muncitori (barbati);
0763.821.667/ 0726.510.936
22 Oct 11:00

B
APARATORII PATRIEI, camera la curte, cu baie, bucatarie, pentru o familie fara copii;
0751.508.794
22 Oct 11:00

B
APARATORII PATRIEI, camera mobilata incalzire centrala, lumina, apa, caldura incluse in pretul chiriei, loc parcare,
0735.130.209
22 Oct 11:00
800 L
B
APARATORII PATRIEI, inchiriez ap., gars. si case in toate sectoarele, urgent. Ofer pretul pietei;
0720.746.737/ 0765.017.765
22 Oct 11:00

B
APARATORII PATRIEI, langa metrou, inchiriez camere la vila;
0726.950.664
22 Oct 11:00

B
APARATORII PATRIEI, metrou, proprietar, ofer camera in vila, bucatarie proprie, zugravita, parchet, faianta. Vizitati urgent. Sunati acum, merita;
0732.918.010
22 Oct 11:00

B
APARATORII PATRIEI, sector 4, inch. 5 cam., pentru muncitori, toate conditiile, la curte, an c-tie 2000, curte 300 mp, s- 150 mp, disc.;
0736.865.351/ 0720.262.206
22 Oct 11:00

B
BASARAB, inchiriez camera in apartament, utilitati+
0733.458.514
22 Oct 11:00
150 €
B
BASARABIA  5 minute metrou Muncii, camera bloc, conditii bune, pentru baiat, incluse toate cheltuielile
0761.600.234
22 Oct 11:00
450 L
luna
B
BASARABIA, Diham, camera mobilata in apartament bloc, acces baie, bucatarie, exclus cupluri, cheltuieli intretinere+
0720.582.786
22 Oct 11:00
400 L
B
BASARABIEI BULEVARDUL zona Stadion National, doamna serioasa ofer spre inchiriere camera mobilata in apart., unei salariate nefumatoare;
0726.399.921/ 0765.663.100
22 Oct 11:00

B
BERCENI, 5 min. Metrou Piata Sudului, cam. mob., dec., unei tinere,
0722.695.530
22 Oct 11:00
350 L
B
BERCENI, camin, 1 camera cu 2 paturi, conditii excelente, baie in camera, acces bucatarie, internet, tv cablu, liniste, zona foarte buna, utilitati incluse, pret de persoana + 1 luna...
0768.981.179/ 0722.487.148
; jony_baros@yahoo.com.br
22 Oct 11:00
400 L
B
BERCENI, inch. o camera intr-un ap. la o persoana nefumatoare, chiria anticipat pe 1 luna,
031.415.41.01
22 Oct 11:00
450 L
B
BERCENI, inchiriez 1 camera in ap. 3 camere unei fete, zona Berceni, dec., 2 bai,
0763.399.945/ 0720.779.271
22 Oct 11:00
350 L
B
BERCENI, inchiriez camera in apartament, mobilata, masina de spalat, frigider,
0724.523.693/ 0766.484.472/ 0726.691.421/ 0765.901.347
22 Oct 11:00
100 €
B
BERCENI, inchiriez camera unui baiat, in ap. cu 2 camere, curat, mobilat, utilat, 450 lei + 250 garantie,
0752.364.271
22 Oct 11:00

B
BERCENI, Luica, o camera de inchiriat in apartament cu 2 camere decomandat, cu 1 proprietar in casa o doamna care sta ocazional) ap. este mobilat si utilat complet, 400 L/luna, fara...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
22 Oct 11:00

B
BERCENI, Metrou, particular, camera libera separata, mobilata, utilata, frigider, masina spalat, intretinere mica,
0727.487.681
22 Oct 11:00
450 L
B
BRANCOVEANU, metrou, camera modesta, curata, la curte, intrare separata, toate conditiile;
021.636.06.70/ 0727.025.285
22 Oct 11:00

B
BRATARII, inchiriez camera mobilata la curte,
0761.622.223/ 0771.103.060/ 0761.746.335
22 Oct 11:00
500 L
B
BUCUR OBOR Stefan cel Mare, camera mobilata frumos, internet, toate conditiile, foarte curata, pentru fata, chiria
0761.600.234
22 Oct 11:00
100 €
luna
B
BUCUR OBOR, camera- fete;
0732.627.502/ 0763.705.393
22 Oct 11:00

B
BUCURESTI inchiriez camera la bloc la 2 fete sau cuplu, de persoana,
0764.957.345/ 0726.211.547
22 Oct 11:00
250 L
B
BUCURESTI, camera in ap. bloc persoanelor venite ocazional in Capitala,
0721.902.002
22 Oct 11:00
50 L
zi
B
BUCURESTI, particular, inchiriez casa la curte in jurul Bucurestiului, maxim 10 km,
0767.113.240
22 Oct 11:00

B
BUCURESTII NOI, inch. cam.+ dependinte complet separat la o doamna salariata (pensionara) eventual cuplu tineri;
0731.486.452
22 Oct 11:00

B
BUCURESTII NOI, ofer camera unei persoane serioase, curte, conditii bloc, nemobilat. Rog seriozitate;
0732.874.651
22 Oct 11:00

B
BUCURESTII NOI, proprietar, camera la curte, baie, bucatarie, mobilat, utilat nou, 1-2 fete,
0761.770.402
22 Oct 11:00
200 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 camera |  camera cuplu sau familie |  camera in apartament |  mansarda |  militari |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD