IMOBILIARE INCHIRIERI imobile diverse, camere cu chirie (287 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI, Gura Ialomitei, pensionara primesc in gaza o eleva, studenta, tanara,
0724.311.998
17 Sep 22:37
250 L
B
CAMERA cu intrare separata, inch., pret neg. la fata locului;
0766.408.805
17 Sep 22:34

B
DRUMUL TABEREI, Tricodava, ofer camera mobilata, dependinte, la bloc, unei eleve, studente;
021.725.64.27/ 0772.039.607
17 Sep 22:32

B
ZONA supercivilizata, particular inch. camera mobilata la bloc, la 2 fete sau 2 baieti sau cuplu, pret superavantajos;
0768.958.554
17 Sep 22:31

B
UVERTURII, Militari, camera curte, conditii bloc pt. fata, anticipat;
0722.237.879
17 Sep 22:29

B
SECTOR 6, inchiriez 2 camere din 3, la fete;
0768.462.808
17 Sep 22:27

B
METROU Cora - Lujerului, caut fata in gazda, internet, conditii, Politehnica. 400 L + 400 L;
0728.253.227 /0771.363.158
17 Sep 22:03

B
PAJURA, cartier, inchiriez camera;
0721.029.535
17 Sep 22:02

B
GROZAVESTI, curte comuna, o camera intrare separata, gaze, acces baie + utilitati, pt. o persoana muncitor modest,
0785.538.448
17 Sep 22:00
350 L
B
CRANGASI, pensionara inchiriez o camera in ap. cu 3 camere, decomandate, 2 gr. sanitare, pentru 2 fete, amandoua
0724.778.427
17 Sep 21:59
450 L
B
CRANGASI, metrou, ofer gazda unei studente, conditii f. bune;
0761.015.704
17 Sep 21:57

B
CAMERA mobilata, conditii ca la bloc,
0768.601.162
17 Sep 21:54
600 L
B
CAMERA 2 paturi, tv, pentru 1-2 doamne, 250-300 L, utilitati incluse;
0720.349.905
17 Sep 21:52

B
DOROBANTILOR ZONA, camera demisol;
0722.291.703/ 0722.306.323
17 Sep 21:49

B
REPUBLICA zona metrou, garsoniera in vila unei familii sau cuplu tanar,
0765.279.402/ 0732.895.375
17 Sep 21:42
600 L
B
DRISTOR, ap. 2 cam., dec. si 3 cam. dec. modern, Trapezului;
0768.470.005
17 Sep 21:40

B
DOUA camere curte, chirie modesta la familie pensionari nebautori contra menaj usor doamna;
0722.400.478
17 Sep 21:36

B
CAMERA de locuit curte, ofer la pensionara singura contra menaj usor doamna batrana;
0722.400.478
17 Sep 21:36

B
PIEPTANARI BULEVARD, str. Zabrautului, inchiriez o camera din ap. 3 camere;
0763.949.748
17 Sep 21:32

B
23 AUGUST, Cartier, inchiriez camera cu baie, bucatarie, conditii de bloc, intrare separata, la curte;
0762.062.952/ 0737.806.864
17 Sep 21:29

B
CRANGASI PIATA, str. S. Mehedinti nr. 1, camera in ap. 3 cam., an 1983, et. 8, dec., la 2 fete sau 2 baieti;
0771.271.596/ 0785.378.036
17 Sep 21:03

B
OBOR ZONA, Gara de Est, camera in vila, intrare separata, toate facilitatile, baie/ bucatarie comun, 2 baieti sau 2 fete cuminti,
0766.775.381/ 0760.989.184
17 Sep 20:58
550 L
B
V. STAVRINOS, nr. 19, inchiriez o camera la o studenta;
0769.769.530
17 Sep 20:58

B
MILITARI, inchiriez camera bloc, numai baiat, angajat - student;
0767.979.179/ 031.807.36.08
17 Sep 20:57

B
MIHAI BRAVU, inch. o cam. dec. din 2 (c-tie 1990) unei tinere salariate- studente, nefumatoare;
0770.433.328
17 Sep 20:46

B
APUSULUI, Militari, inchiriez o camera din 3 la un cuplu sau o salariata. Rog seriozitate, convenabil, cu proprietar;
0743.043.700
17 Sep 20:24

B
ROSIA MONTANA, Militari, camera mobilata in ap. 3 cam., cf. 1, an 1984, 64 mp, pentru 2 fete nefumatoare, neg.;
021.430.10.40/ 0720.528.070
17 Sep 20:23

B
APARATORII PATRIEI, primesc baieti in gazda, prefer moldoveni;
0769.211.862
17 Sep 20:20

B
COLENTINA, Kaufland, propietar inchiriez camera la curte. Camera este mobilata si dispune de: cablu, internet, tv. Baia si bucataria se folosesc la comun. 100 €+ utilitati,
0722.816.225
; valentin_tudor84@yahoo.com
17 Sep 18:32
100 €
B
VOLUNTARI, Politia Calare, camera mobilata, nemobilata + baie, bucatarie;
0721.303.468
17 Sep 18:09

IF
CENTRAL, camera la curte, intrare separata, utilitati comune, conditii decente, exclus fumatori, net, fara avans, intretinerea inclusa,
0721.806.429
17 Sep 18:03
950 L
B
TEIUL DOAMNEI zona Colentina, ofer cu chirie camera in ap. modern cu 4 camere,
0744.486.464
17 Sep 16:36
550 L
B
LACUL TEI zona, inchiriez camera la curte, o singura persoana, cu dependinte comune;
0722.614.521
17 Sep 16:12

B
RAHOVA, primesc in gazda 1, 2 studenti, studente;
0726.016.441
17 Sep 16:12

B
CAMERA mobilata, acces utilitati, ofer unei doamne singure, eventual cu 1 copil (fetita), contra menaj;
0726.885.871/ 0762.274.705
17 Sep 15:33

B
GARA DE NORD, Piata Matache, camera mobilata, zugravita, tv, cablu, baie, buc., la curte, intrare separata, la o pers. (baiat);
0734.825.205/ 0765.378.363
17 Sep 14:24

B
DOAMNA singura 45-65, indiferent situatie, primesc gazda, inchiriez 62 curte, variante;
0733.290.409
17 Sep 14:01

B
TITAN Ciucea, sector 3, supraf. 52 mp, an 1979, cf. 1, etaj 3, caut colega de apart., chiria 100 € pe luna de fiecare camera;
0747.098.873/ 0722.156.193
17 Sep 13:55

B
VITAN CALEA, Str. Baia Mare, camera de ap. pt. 1-2 pers., mobilata complet,
0767.191.348
17 Sep 13:52
110 €
B
BUCUR OBOR, particular, camera, baie, buc., mob., utilata, tv, internet, intrare separata,
0726.824.056
17 Sep 13:37
115 €
B
OBOR, Baicului, camera la curte, caut coleg camera, pat separat, internet, tv, mobilat, gaze;
0760.975.751
17 Sep 13:27

B
LIZEANU cu Stefan cel Mare, inchiriez 1 camera in apart., cu acces baie si bucatarie;
0764.440.324
17 Sep 13:26

B
LUICA si Obregia capat, camera mobilata in ap., 1 fata;
0763.070.130/ 0747.953.488
17 Sep 13:17

B
BRANCOVEANU, metrou si Tineretului, camera mobilata in ap., 1 fata,
0763.070.130/ 0747.953.488
17 Sep 13:15
350 L
B
CAMERA inchiriez, intrare separata, vila, centrala, baie, bucatarie, cablu tv, internet, pentru tanara singura salariata/ studenta;
021.610.70.51/ 0733.368.396
17 Sep 12:55

B
CAMERE, inchiriez 2 camere la curte +baie+ bucatarie centrala proprie mobilate;
0735.827.599
17 Sep 12:30

B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 10 minute de metrou, camera in vila fara proprietar, mobilat, masina de spalat, frigider, aragaz, acces dependinte,
0724.039.549
17 Sep 12:05
500 L
luna
B
FOISORUL DE FOC, casa la curte, doamna ofer gazda fetelor din provincie pe perioada facultatii, cu baie si bucatarie la comun, zona centrala, pret discutabil;
0721.341.360
17 Sep 11:52

B
GARA DE NORD, Dinicu Golescu, apropiere metrou, 10/10, reabilitat, baie, bucatarie, camera, intrare separata, mobilat modest, utilat complet, masina de spalat, pretabil pt. o persoana...
0762.675.903
17 Sep 11:39
125 €
B
MAIOR BACILA Colentina, statia 282, inchiriez camera la bloc, mobilata, elevi/e, studenti/e, rog seriozitate,
0767.951.085
17 Sep 11:09
300 L
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 camera |  camera cuplu sau familie |  camera in apartament |  mansarda |  militari |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 18 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD