IMOBILIARE INCHIRIERI imobile diverse, camere cu chirie (158 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Dimitrie Leonida, foarte aproape de metrou. Tanara, 27 de ani, primesc in gazda o fata, eleva sau studenta. Pret avantajos.
0737.607.132/ 0768.637.267
13 Feb 08:28
B
DIMITRE CANTEMIR, nr.15, bl.9, o cam. mobilata din ap. 2 cam., doresc studenta sau salariata nefumatoare;
031.412.38.51/ 0734.139.810
13 Feb 00:52
B
RAHOVA, Barca, inchiriere o camera intr-un apartament cu 2 camere mobilata si utilata modern,
0769.776.666
13 Feb 00:26
450 L B
CAMERA la curte, baie, bucatarie, mobilata modest,
0769.776.666
13 Feb 00:15
450 L B
NASAUD  Penny - Libertatii, oferim camera cu chirie, la bloc, unei fete, toate utilitatile;
0728.837.188
13 Feb 00:08
B
RAHOVA PIATA, camera curte, mbilata, intrare separata, conditii bloc, pentru o fata salariata,
0721.171.681
12 Feb 23:56
350 L B
SALAJAN, cam. la bloc la o pensionara sau o familie sau o salariata;
0737.929.496
12 Feb 22:24
B
NICOLAE GRIGORESCU, cam. la bloc la o fata, intrare separata;
0729.453.072
12 Feb 22:23
B
CHITILEI SOSEAUA,  Sector 1, 300 mp, desch. la sosea 9,5 m, apa si canalizare;
0723.682.114
12 Feb 22:16
B
CAMERA la curte cu toate utilitatile, unui maseur nefumator,
0752.434.469
12 Feb 22:06
50 L B
MILITARI, Mohorului 2, 1980, ap. 80 mp, dec., inchiriez o camera la 2 fete sau un cuplu,
0723.344.682
12 Feb 22:00
600 L B
MILITARI, Aleea Poarta Alba 1-3, 2 cam., decomandat, et. 8, inchiriez o camera in apartament cu proprietarul unui baiat/ salariat;
0763.198.509
12 Feb 21:45
B
PODUL GRAND, camera bloc,
0767.330.829
12 Feb 21:43
400 L B
BERCENI, inch. camera la bloc, langa Piata Berceni - la 4 min. de metrou, unei fete,
0760.268.642
12 Feb 20:57
100 € B
EROII REVOLUTIEI, metrou, inchiriez camera mica, mobilata, pentru o persoana;
0724.132.344
12 Feb 20:55
B
BERCENI, apartament cu 3 camere, inchiriez o camera;
0767.696.435
12 Feb 20:48
B
PIEPTANARI,  sector 5, inch. camera la curte, mobilata, toate utilitatile incluse in pret,
0761.252.711
12 Feb 20:48
650 L B
COLENTINA, Carrefour, inchiriez etaj vila (camera) intrare separata, toate conditiile, amenajat recent pentru 2 fete sau baieti, incluse si utilitatile,
0725.763.878
12 Feb 16:02
400 L pers. B
PETRE ISPIRESCU, camera mobilata cu tv, internet, masina spalat, cu acces dependinte, la o fata,
0760.727.708
12 Feb 14:56
450 L B
CAMERA la curte mobilata,
0724.441.599
12 Feb 12:22
500 L B
1 DECEMBRIE,  aproape de metrou si statie Ratb, caut colega, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, mob. complet, toate utilitatile, decomandat,
0767.207.382/ 0767.225.384
12 Feb 11:59
110 € B
TITAN POLICLINICA, ofer gars. cf. 2, langa parc;
0722.603.444
12 Feb 11:53
B
COLENTINA, camera la curte unei fete, camera este mobilata, utilitati, incalzire centrala pe gaz, baie, bucatarie;
0773.875.302/ 0767.975.830
12 Feb 11:49
B
IANCULUI PIATA, camera mobilata in apartament la bloc, toate utilitatile, unei fete, inclus intretinerea,
0761.871.863
12 Feb 11:47
550 L B
POPESTI LEORDENI, inchiriez camera la curte, toate utilitatile, mobilata, foarte curata, zona linistita;
0770.405.648
12 Feb 11:38
B
DOAMNA GHICA, 2 camere modeste, incalzire lemne, la 2 persoane;
0722.603.444
12 Feb 11:27
B
CAMERA mobilata, acces utilitati, contra menaj. Ofer locuinta, prefer doamna singura, eventual cu 1 copil (fetita);
0762.274.705
12 Feb 11:26
B
DRUMUL TABEREI,  bd. Timisoara inchiriez camera la vila,
0727.787.140
12 Feb 11:21
800 L B
1 DECEMBRIE 1918, camera curte, conditii bloc, mobilata, utilata;
0731.571.998/ 0735.496.169
12 Feb 11:00
B
1 DECEMBRIE aproape de metrou si statie RATB caut colega, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, mob. complet, toate utilitatile, decomandat,
0767.207.382/ 0767.225.384
12 Feb 11:00
110 € B
1 DECEMBRIE BULEVARD, 2 pasi de metrou, inch. o camera la bloc, unei salariate fara vicii, chiria
0728.178.401
12 Feb 11:00
300 L luna B
1 MAI, Ion Mihalache sau 1 Decembrie metrou, doamna singura ofer camera in apartament, mobilata, acces utilitati, pentru o fata tanara nefumatoare, 400 L plus 200 L garantie;
0769.350.184/ 0742.350.553/ 0735.343.011
12 Feb 11:00
B
APARATORII PATRIEI metrou, inchiriez camere pentru fete, mobilate, cu televizor, aragaz, masina spalat, detalii de tel.;
0745.559.847/ 0751.946.624
12 Feb 11:00
B
APARATORII PATRIEI si Luica, camera mobilata in apartament, 1 baiat;
0763.070.130/ 0747.953.488
12 Feb 11:00
B
APARATORII PATRIEI,  sector 4, camera la curte, cu tot confortul, unei persoane salariate sau pensionara, preferabil femeie,
0761.009.881
12 Feb 11:00
600 L B
APARATORII PATRIEI, Berceni, intre doua statii de metrou, particular inchiriez camera in vila, baie- bucatarie la comun, toate facilitatile, conditii bune, urgent,
0726.694.816
12 Feb 11:00
115 € B
APARATORII PATRIEI, casa la curte ofer spre inchiriere 2 cam., hol baie, bucatarie, pt. formatie de muncitori;
0774.488.977/ 0770.624.796
12 Feb 11:00
B
APARATORII PATRIEI, Sos. Berceni, la 8 min de metrou, camera in vila, bucatarie proprie, fara garantie, sunati acum, merita;
0723.918.010
12 Feb 11:00
B
ARDELENI,  o camera mobilata, constr. 1970, et. 1, baie, bucatarie, gaze, cablu, intrare separata. Relatii la telefon: 0762.451.131
0762.451.131
12 Feb 11:00
B
AUCHAN, in zona, inchiriez camere pt. studenti, exclus intermediari,
0756.813.272
12 Feb 11:00
100 € camera B
BANEASA Jandarmeriei, curte 800 mp cu toate utilitatile si curent 380 kw;
0722.792.028
12 Feb 11:00
B
BERCENI zona, Sos. Giurgiului, particular inchiriez camera la curte, conditii avantajoase,
0727.605.578
12 Feb 11:00
600 L B
BERCENI,  Aparatorii Patriei, particular inchiriez camere in vila, toate facilitatile, tot confortul, apropiere metrou. Seriozitate maxima;
0726.950.664
12 Feb 11:00
B
BERCENI, camera mob. parter, in ap., cf. 1, dec., balcon, acces baie, bucatarie, tv, internet, masina spalat, 400 L + 300 L garantie,
0766.727.977/ 0721.863.456
12 Feb 11:00
400 L B
BERCENI, particular, inchiriez camera la curte, conditii avantajoase, totul separat,
0749.490.046/ 0729.341.497
12 Feb 11:00
600 L B
BRANCOVEANU, Lamotesti si Sos. Giurgiului, Drumul Gazarului doamna singura ofer camera in apartament dec. mobilat si acces utilitati, accept un baiat sau fata. Pret convenabil;
0769.350.184/ 0742.350.553/ 0735.343.011
12 Feb 11:00
B
BRANCOVEANU, Oltenitei, Scoala de Politie, 5 minute metrou, camera mobilata modern, decomandata, tv, parchet, termopan, usa metalica, unei tinere,
0722.695.530
12 Feb 11:00
350 L B
BUCUR OBOR,  Kaufland, o camera 24 mp, bucatarie mare, baie, hol, intrare separat, incalzire centrala, la curte,
0768.478.060
12 Feb 11:00
B
BUCUR OBOR, camera dubla, 30 mp, mobilata, baie separata, bucatarie utilata la comun, la bloc, prefer doamne,
0723.682.112
12 Feb 11:00
150 € B
BUCURESTII NOI, ofer o camera si bucatarie la curte. Prefer fara copii;
021.667.40.20
12 Feb 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 camera |  camera cuplu sau familie |  camera in apartament |  mansarda |  militari |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 13 Feb 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD