IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (541 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Stefan cel Mare Lizeanu Obor, apt 3 cam, dec, 2/10, 70 metri patrati repartitoare, termopane, faianta, gresie tot apart, usa metalica, 1 balcon, stradal, liber, curat, nemobilat, se poate...
0743.155.597
; mihaisof@gmail.com
23 Oct 00:15
suprafata 70 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
350 €
B
P-ta Victoriei,  Metrou, 3/3 cf 1 decomandat, 80mp, 2 gr san, centrala, cheltuieli reduse, contoare separate, nemobilat, neutilat, mocheta, termopan, la 3 min metrou
0730.449.478/ 0763.295.517
22 Oct 22:58
suprafata 80 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
500 €
B
BUCUR OBOR,  magazin, toate imbunatatiri, modern, etaj 8, contorizat, intretinere foarte mica, negociabil,
0724.537.079
22 Oct 22:48
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
P-ta Alba Iulia - B-dul Burebista , stradal , et.6/8 , renovat recent , bucatarie mobilata si utilata complet , 2 grupuri sanitare , aer conditionat , internet si cablu tv , pretabil locuinta...
0723.545.526
; primaimobiliarevictor@gmail.com
22 Oct 22:45
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
550 €
luna
B
SECTOR 3,  Barajul Dunarii, ap. 3 camere, in vila, 2008, etaj 3,
0721.517.478
22 Oct 22:45
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
Tineretului-Cantemir Tineretului -Dimitrie Cantemir, mobilat, utilat, toate imbunatatrile, etaj 3/6, 5 minute Metrou si Parcul Tineretului. VEN041014
0758.098.149
; anastasia.gorgan@venusimobiliare.ro ; www.galaxyimob.ro
22 Oct 22:41
suprafata 68 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
420 €
B
UNIRII  x Traian, 5/8, parchet stejar, termopan, aer,
0723.627.543
22 Oct 22:25
decomandat
mobilat partial
470 €
B
GHENCEA, stradal, 4/10, parchet, termopan, mobilat nou, 2 balcoane, contract,
0723.627.543
22 Oct 22:25
300 €
B
IANCU NICOLAE,  Pipera, Padure Baneasa, oferta ultimele apartamente, bloc nou, paza permanenta, parcare, parc propriu, complex unic, contorizare utilitati, acces facil bloc, TVA inclus,...
0728.896.553
; office@inchirierenord.ro ; www.inchirierenord.ro
22 Oct 22:23
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 €
B
UNIRII Mitropolie, etj 1/2, in vila, renovata exterior si interior, hol mare pretabil secretariat, camere mari, 2 bai, centrala, bucatarie, se poate cumpara mobila de birou, zona...
0752.275.999
; george.ceoranu@galaxyimob.ro ; www.galaxyimob.ro
22 Oct 21:54
suprafata 88 mp
decomandat
utilat
mobilat
485 €
birou
B
SALAJ,  Calea Ferentari, Petrom, inch. apartament 3 camere, confort 1, 4/10;
0761.429.273
22 Oct 21:38
mobilat

B
GRIVITEI,  Titulescu, et. 6/7, anvelopat,
0721.048.627
22 Oct 21:26
neutilat
nemobilat
350 €
B
IANCULUI,  inters. cu Pantelimon, particular inch. 3 camere, etaj 1, renovat complet,
0740.106.189
22 Oct 21:20
semidecomandat
utilat
380 €
B
MILITARI CARTIERUL,  str. Ghirlandei nr. 9, zona Apusului, et. 1/9, gresie, faianta, termopan, o luna plus o luna,
0751.516.850
22 Oct 21:08
semidecomandat
mobilat
250 €
B
MILITARI,  Lujerului, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, mobilat modern, stradal, metrou,
0744.994.267/ 0768.171.907
22 Oct 21:04
decomandat
utilat
300 €
B
TITAN,  Parc IOR, zona Cinema Gloria, ap. 3 camere, centrala proprie, gresie, faianta, termopan,
0722.314.845
22 Oct 20:45
mobilat
350 €
B
CISMIGIU,  Bd. Elisabeta, stradal, bloc 1972, lux, etaj 5/ 8, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, renovat, mobilat modern, parcare vedere mixta, Parlament si Cismigiu, 2 minute metrou Izvor,
0723.522.926/ 0743.060.804
; dan.stepan@yahoo.com ; www.stevimobiliare.ro
22 Oct 20:45
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat
660 €
670 €
B
DOROBANTI,  Perla, apartament de 3 camere, igienizat recent, intersectia dintre Calea Dorobantilor si strada Madrid, mobilier clasic, et 7,
0749.045.494/ 0753.087.785/ ID90596
; alexandru.tanase@neocasa.ro ; www.neocasa.ro
22 Oct 19:24
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat partial
400 €
B
MILITARI,  Virtutii, stradal, ap. 3 camere, lux, etaj 4/9, bloc special reabilitat, scara speciala, rugam termen lung fam. sau studenti, contract de Circa Financiara, comision agentie...
0761.255.433/ 0733.481.975
; mariaconfortactiv@yahoo.com
22 Oct 19:22
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
OBOR,  Mihai Bravu, inchiriere 3 camere, parter, centrala proprie, constructie 2014, 2 grupuri sanitare, spatios, loc de parcare inclus, pret usor negociabil,
0733.311.523
; vivoimobiliare@gmail.com
22 Oct 18:35
suprafata 80 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
600 €
B
VITAN,  Mall, bloc nou 2011, mobilat complet modern, liber de la 1, vecinatati: 5 min. Mall Vitan, Timpuri Noi, Octavian Goga, Bd Unirii, Alba Iulia, Decebal, Mircea Voda, Vacaresti,...
0732.639.233
; cristian@evogrup.ro ; www.evogrup.ro
22 Oct 18:31
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
400 €
B
POLITEHNICA,  Militari, stradal, confort 1, etaj 9/ 9, renovat recent, mobilat clasic, bloc curat civilizat, acces usor la mijloacele transport, magazine si piete, pret negociabil, o luna + o...
0724.420.480/ 0735.832.524
22 Oct 18:14
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, Baltagului, mobilat modern, frigider, aragaz, masina spalat vase, tv 3, aer conditionat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, centrala proprie, 2...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
22 Oct 18:06
decomandat
utilat
mobilat
420 €
B
DRUMUL TABEREI,  Bucla, confort 1, renovat, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, 2 paturi matrimoniale, stradal, liber,
0734.830.800/ 0763.554.885
22 Oct 18:03
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
330 €
B
UNIRII,  Camera de Comert, B-dul Mircea Voda, 7/8, bloc 1995, finisat, mobilat nou, modern, masina spalat vase + rufe, 2 a/c, 2 bai, canapele piele, zugravit nou,
0722.211.146
; pegusimobiliare@yahoo.com
22 Oct 17:57
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
400 €
B
TITAN,  parc, complex nou, Evo Casa Armonia, etaj 6/ 10, mobila noua, 2 grupuri sanitare, lux, finisaje noi, tv lcd, masina spalat, aer conditionat, totul nou, la cheie, loc parcare...
0722.211.146
; pegusimobiliare@yahoo.com
22 Oct 17:53
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
BERCENI,  Obregia, Fantana Florilor, blocul cu restaurant la parter, etaj 13/16, termopan, parchet, ne/semimobilat, are aragaz, terasa proprie de 25 metri patrati, 3 lifturi, cu lift de...
0765.400.929/ 0752.036.997
22 Oct 17:48
suprafata 90 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
250 €
280 €
B
DOROBANTI,  str. Washington, particular, etaj 1/ 4, renovat, centrala termica proprie, aer conditionat, termopan, o baie, bucatarie dotata complet, instalatii sanitare noi, an constructie...
0724.077.353
22 Oct 17:43
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
nemobilat
800 €
850 €
B
BERCENI,  Piata Sudului, metrou, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, masina de spalat, loc de parcare, zona linistita, urgent, liber, discutabil;
0767.558.678
22 Oct 17:30
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat

B
UNIRII PIATA apartament foarte spatios in constructie noua, etaj 2/5, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, 2 dormitoare cu pat matrimonial, loc parcare subteran,
0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro
22 Oct 17:20
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 €
B
DOROBANTI  Beller, parc, etajul 4, masina de spalat, termopan, aer conditionat, gresie, parchet, impecabil,
0723.383.202/ 0766.589.672
22 Oct 17:13
decomandat
utilat
mobilat
380 €
390 €
luna
B
TINERETULUI,  metrou, etaj 7/9, 2 grupuri sanitare, bucatarie mare patrata, amenajat gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, pat matrimonial, aprop.Sincai, Pta Norilor, Cantemir,...
0755.080.420/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
22 Oct 17:07
suprafata 72 mp
utilat
mobilat
300 €
B
ALBA IULIA,  Decebal, stradal, etaj 4/8, spatios, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, aer conditionat, pretabil firma, intrare dubla, imbunatatiri complete, paza la scara, liber,...
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
22 Oct 16:46
suprafata 85 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
400 €
B
BERCENI  Obregia, 8/10, semistradal, loc parcare, apropiere mijloace de transport,
0761.621.036
22 Oct 15:58
suprafata 72 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
ROMANA,  1 minut metrou, et. 7/ 10, bloc reabilitat termic, mobilier modern, termopan, parchet, toate utilitatile prezente, adiacent Dorobanti, Romana, Turda, proprietar ok,
0722.296.956
22 Oct 15:47
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
TEI,  Complex Emerald Residences, duplex tip garden, nivel p+1, 3 camere, terasa, dressing, 2 bai, loc de parcare in subteran,
0742.011.212
22 Oct 15:11
suprafata 118 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 €
B
UNIVERSITATE,  Intercontinental, Batistei, vizavi ICCJ la Notariat, in imobil tip vila, la demisol, ferestre la toate camerele, gresie, faianta, parchet, centrala termica de apartament,...
0721.291.292
; imobiliare1sector1@gmail.com
22 Oct 15:04
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
luna
B
STEFAN CEL MARE,  Obor metrou, et. 8/10, curat, spatios, liber, 1+1, renovat recent. Acces rapid mijloace de transport, parc, piata, scoala. Vecinatati: Mosilor, Colentina, Lacul Tei, Iancului....
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; ww.inchirieri-rapide.ro
22 Oct 15:03
suprafata 82 mp
mobilat
400 €
B
DRUMUL TABEREI,  Bucla, Mega Image, semistradal, etaj 2/ 4, mobilat clasic, aproape de piata si mijloace de transport, se accepta studenti, 1+1 garantie, discutabil,
0721.640.860
; turcu.ramona@yahoo.com
22 Oct 15:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DOROBANTI,  Radu Beller, et. 4, mobilat modern, loc parcare. Vecinatati: Aviatorilor, Primaverii, Kiseleff, Floreasca, Victoriei, Herastrau, Capitale, Cartierul Francez, Stefan Cel Mare....
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Oct 14:54
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
400 €
B
BERCENI,  Brancoveanu, Luica-Club 178, imobil 2014, etaj 3, mobilat si utilat nou, televizor LCD, finisat lux, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, loc parcare, balcon, centrala termica,...
0722.241.794
; bogdan.ilioiu@gmail.com
22 Oct 14:50
suprafata 75 mp
semidecomandat
350 €
B
UNIRII,  stradal, Bulevard, primii chiriasi, etaj 1, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, 2xac, mobilat lux, electrocasnice incorporate noi, masina spalat, frigider,...
0744.516.515/ 021.322.31.31
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
22 Oct 14:37
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
599 €
luna
B
UNIRII,  stradal, ap. spatios, mobilat/ nemobilat, centrala proprie, alarma, finisaje moderne, cu: plita+ cuptor+hota, masina spalat vase/ rufe, frigider, 2xLCD, 3xAC, 2 grupuri san,...
0752.010.033
; www.confortcasaimobiliare.ro
22 Oct 14:29
suprafata 108 mp
decomandat
utilat

B
VICTORIEI PIATA,  metrou, etaj 6/11, mobilat lux, utilat complet, proaspat renovat, aer conditionat, TV, liber. Vecinatati: Titulescu, Mihalache, Banu Manta, Kiseleff, Aviatorilor, Romana,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Oct 14:13
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, confort 1, etajul 4/8, bucataria mobilata si utilata, 2 canapele, 2 grupuri sanitare, renovat, gresie, faianta, mochetat, contract inregistrat, loc parcare, zona...
0730.160.851
; realmediaimobiliare@yahoo.ro
22 Oct 14:13
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
250 €
B
PAJURA, apartament etaj 3, bloc izolat termic, centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, apropiere piata, ratb, metrou, avans 1 luna+1 luna garantie, usor negociabil,
0724.370.636
; mfirut@yahoo.com
22 Oct 14:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
neutilat
mobilat
250 €
270 €
B
KISELEFF,  Alia Apartments, comision 0 %, etaj 2/6, 3 gr. sanitare, 2 terase generoase, climatizare, incalzire in pardoseala, 3 locuri de parcare in subteran, paza 24/24, Parc Herastrau la...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
22 Oct 13:59
suprafata 165 mp
decomandat
utilat
mobilat
2.200 €
B
STEFAN CEL MARE,  Complex Rezidential Central Park, et. 7, 3 camere spatioase, hol generos, terasa, dressing, 2 bai, cabina dus si cada, amenajari si finisaje moderne, de calitate, paza permanenta,
0762.612.172
22 Oct 13:49
suprafata 140 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 €
B
VOLUNTARI,  Pipera, 1/ P+2, 2 dormitoare, 2 dressing, 3 bai, bucatarie utilata, loc joaca, curte, bbq, semimobilat, zona cu spatii verzi; Zone de interes: 5 min. Pipera Business, 7 min....
0741.080.303
; info@imaginative.house
22 Oct 13:44
suprafata 120 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
2.500 L
luna
IF
BERCENI,  Piata Sudului, Nitu Vasile, 3/4, zugravit, gresie, faianta, bloc civilizat, apropiere metrou, avans luna in curs,
0761.621.036
22 Oct 13:36
suprafata 63 mp
utilat
mobilat
300 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD