IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (430 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
PETRE ISPIRESCU, 7/8 ap. 3 camere,
0728.915.340
04 Sep 21:16
decomandat
mobilat
1.000 L B
SECTOR 4,  bd. Unirii Fantani, renovat modern, elegant, et. 2/8, contract garantie 1.500 €,
0734.952.777
04 Sep 21:11
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 € luna B
TITAN,  metrou, cf. 1, 8/10, mobilat modern, g, f, p, t, um,
0746.188.866
04 Sep 20:29
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
350 € luna B
IANCULUI,  5 min. de metrou,2/9, confort 1, gresie, faianta, usa metalica, reabilitat termic, bloc civilizat, 2 balcoane, curat, liber, contract la financiar,1+1
0787.882.999
04 Sep 20:20
suprafata 68 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € B
PRELUNGIREA GHENCEA, super apartament, parter din 7, centrala proprie, acc mobilat partial, balcon inchis, loc de parcare, complexul dispune de loc de parcare, loc de joaca, in vecinatate magazin Lidl,
0722.577.997
04 Sep 19:15
suprafata 100 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
400 € B
LACUL TEI,  stradal, etaj 5/10, luminos, priveliste frumoasa, 2 balcoane, curat, bloc reabilitat, repartitoare, scara ingrijita; frigider, masina de spalat, aer conditionat, espressor,...
0740.956.053
; monazvanca@yahoo.com
04 Sep 19:14
suprafata 71 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
380 € 400 € B
HERASTRAU,  parc-UPC, etaj 4, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat, bucatarie open space, centrala proprie, constructie 2008, loc de parcare, paza 24/24, fara balcon,
0724.544.456
; veneisconsulting@gmail.com
04 Sep 18:33
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 € B
BERCENI, 3 aparate aer conditionat, repartitoare caldura, renovat, liber. Fotografii reale. Se accepta studenti,
0788.258.875
04 Sep 18:12
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
COLENTINA, apartament 3 camere de inchiriat, mobilat si utilat modern, etj.1, confort 1, suprf. 64 metri patrati, semidecomandat, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre,
0765.804.207
; florin.pana@galaxyimob.ro
04 Sep 18:09
suprafata 64 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
DRUMUL TABEREI,  Segarcea, 3/4, mobilat, utilat, cablu si internet. Blocul este curat, linistit, zona verde, este aproape de Parcul Moghioros, doar cuplu, 250 €+garantie,
0770.438.713/ 0769.088.539
; www.imobiliareclass.ro 04 Sep 17:40
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
LACUL TEI  vav facultate, langa parc, 3/10, imb, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, liber, 1+1L x
021.688.08.67/ 0722.614.867
04 Sep 17:36
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
VITAN,  Mall, stradal, vedere dubla, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, in camere paturi duble + dulapuri, 2 tv, cablu, internet,
0761.795.673
; braveintermed@yahoo.ro
04 Sep 17:28
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
APARATORII PATRIEI, metrou, etaj 4/ 8, mobilat modern si utilat complet, aer conditionat, liber. Vecinatati: Piata Sudului, Oltenitei, Berceni, Vacaresti, Nitu Vasile, Turnu Magurele, Ion Iriceanu,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
04 Sep 17:26
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
350 € B
CALARASILOR CALEA,  Hyperion, et. parter din 3, nemobilat, ideal firma, renovat 2015, centrala proprie, liber, 1+1. Vecinatati: Unirii, Alba Iulia, Decebal, Muncii, Iancului, Nerva. OIA 66121,
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
04 Sep 16:59
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
nemobilat
450 € luna B
DOROBANTI,  Capitale, str . Paris, in vila, etaj 1/ 2, cu imbunatatiri, apartament elegant, semimobilat, utilat, centrala termica, aer conditionat,
0760.991.656/ 0773.739.380
04 Sep 16:58
suprafata 120 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
650 € B
SALA PALATULUI,  Campineanu 26, bl 8, sc. C, et. 1, proprietar, pozitionare exceptionala, vedere superba, langa parcul din fata Salii Palatului. Balcon inchis. Renovat. Bucataria si baia...
0729.819.027
; matei_a@hotmail.com
04 Sep 16:40
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
450 € 500 € B
MILITARI,  Iuliu Maniu 74-76, Lujerului metrou, apartament 3 camere, confort 1, parter din 8, vedere dubla, 2 balcoane inchise, gratii la geam, pe termen lung, cer si ofer multa...
0769.350.184/ 0742.350.553/ 0735.343.011
04 Sep 16:29
semidecomandat
utilat
mobilat
255 € B
IANCULUI PIATA  metrou ap. 3 camere transf. in 2 camere (33 mp + 12 mp), constructie 1979, 6/11, elegant, loc parcare, curte bloc, 350 €/ 1.500 L;
0721.304.927
04 Sep 16:20
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
B
PANTELIMON,  Chisinau, etaj 8/10, stradal, centrala termica proprie, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, spatios, renovat, liber, negociabil,
0734.352.036
; casaperdueconsulting@yahoo.com
04 Sep 16:17
suprafata 81 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
270 € B
PANTELIMON,  5 minute Mega Mall, etajul 1 din 10, confort 1, nemobilat (se poate mobila bucataria), foarte spatios, curat, liber, pret negociabil,
0724.254.024
; balescu.ionut@gmail.com ; www.ionutbalescu.ro
04 Sep 15:52
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat partial
nemobilat
370 € B
LACUL TEI  Teiul Doamnei, Facultatea de Constructii, etaj 1/8, gresie, faianta, usa metalica a/c, mobilat si utilat modern, 2 grupuri sanitare, liber, avans 1+1,
0721.092.835
; tudorsimobiliare@yahoo.com
04 Sep 15:36
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € luna B
CAMIL RESSU  -Fizicienilor, etaj 5, mobilat modern si utilat, gresie si faianta, termopan,
0770.479.294
04 Sep 15:25
decomandat
340 € B
UNIRII,  Nerva Traian, blocul Loteriei, etaj 2, 90 metri patrati, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, Simplu Confort Imobiliare,
0756.166.166/ 0722.174.141
; simplu.confort@gmail.com
04 Sep 15:03
suprafata 96 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
TITAN,  Baba Novac, Parc, proprietate, recent renovata, dispusa semi-decomandata in forma 1 living, 2 camere, 1 baie, 1 balcon complet mobilata si utilata. Posibil Loc de parcare....
0741.188.642/ 0771.035.806
; claudiu@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
04 Sep 14:59
suprafata 72 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € B
TITAN,  Liviu Rebreanu, vecinatatea complexului Auchan, apartament cu 3 camere, semidecomandat si cu o suprafata utila de 65 mp utili. Locatia este complet mobilata si utilata, etaj 1,...
0741.188.642/ 0771.035.806
; claudiu@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
04 Sep 14:54
suprafata 63 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
NORDULUI,  la 2 minute de parcul Herastrau in apropiere Aviatiei, Baneasa, Victoriei, Nordului, utilat si mobilat lux. Loc parcare inclus,
0769.480.900
; alexaro4@yahoo.com
04 Sep 14:52
suprafata 100 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
900 € B
MOSILOR, situat in bloc de 3 etaje construit in anul 2013. Apartamentul este situat la Parter are 3 camere, 2 bai, este decomandat si are suprafata utila de 72 metri patrati,
0733.953.585
; http://www.3dproperties.ro
04 Sep 14:50
suprafata 72 mp
decomandat
nemobilat
630 € B
COLENTINA, ap. dispus pe 2 nivele la mansarda (etaj 5+6), nou amenajat, semimobilat, living, bucatarie, baie, balcon jos si 2 dormitoare la mansarda, centrala termica proprie. Acces:...
0720.464.500
; contact@catalinzlotea.ro
04 Sep 14:19
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
300 € B
MILITARI  Politehnica, 5 min metrou Lujerului, ap 3 cam, confort 1, et 1/4, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, masina spalat, frigider, aragaz, loc parcare adp. Agentie, liber la...
0762.093.000
04 Sep 14:13
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
MARRIOT, etaj 8, mobilat complet, modern, bucatarie mobilata si utilata, 2 bai, 2 balcoane, aer conditionat, balcon, termopan, usa metalica, masina de spalat. tv. Vec: Unirii, Izvor,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
04 Sep 14:03
suprafata 94 mp
utilat
mobilat
450 € B
ROMANA PIATA,  metrou, Piata Amzei, et. 5/7, renovat recent, modern lux, aer conditionat, masina de spalat, plita, cuptor, tv lcd. Vecinatati: Sala Palatului, Unirii, Piata Victoriei, Dacia,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
04 Sep 14:02
suprafata 75 mp
utilat
mobilat
550 € B
SEBASTIAN, proprietar, confort 1, etaj 2/4, zona linistita, magazine, scoala, gradinita, RATB, loc parcare, tot confortul. Fac la nevoie contract perioada lunga. Seriozitate maxima, 1 luna...
0744.433.421
; mariusfirca_conductor@yahoo.com
04 Sep 13:54
suprafata 78 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
1 DECEMBRIE 1918,  bulevard, metrou 7 min., et. 3/10, bloc reabilitat termic si costuri mici la intretinere, renovat cu imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, t, usa met, aer cond,) mobilat si...
0733.762.284/ 0752.204.527
04 Sep 13:44
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
PACHE PROTOPOPESCU,  Traian, str. Austrului, parter inalt din 3 etaje, centrala termica, aer conditionat, mobilat- utilat complet, strada linistita, acces rapid mijloace de transport,
0726.077.077
04 Sep 13:43
suprafata 90 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
B
TITAN,  N. Grigorescu, confort 1, renovat, mobilat si utilat complet, 1 min. metrou, 5 min. Piata, liber, urgent,
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
04 Sep 13:26
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 € B
CALARASILOR,  Muncii, metrou, etaj 1/8, mobilat complet, utilat complet, modern, toate imbunatatirile, renovat 2015, liber, 1+1. Vecinatati: Decebal, Alba Iulia, Basarabia, Dristor, Unirii,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
04 Sep 13:19
suprafata 81 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
DRUMUL TABEREI  Piata Valea Ialomitei, amenajat decent, curat, intretinut, etaj 4/10, liber, discutabil, se poate face contract la circa financiara,
0726.881.809/ 0769.820.515
; iulian78zburlea@yahoo.com
04 Sep 12:54
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
DRUMUL TABEREI,  Timisoara Frigocom, apropiere Plaza, Metrou Gorjului, confort 1, etaj 3, 2 paturi matrimoniale, canapea extensibila, liber ideal studenti,
0725.740.601/ 0763.554.885
04 Sep 12:45
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
275 € B
DRUMUL TABEREI  Plaza, Romancierilor, confort 1, etaj 1/4, renovat recent, tineresc, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, liber,
0725.740.601/ 0763.554.885
04 Sep 12:44
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € 300 € B
MILITARI,  Lujerului, Veteranilor, 5 minute metrou, confort 1, totul modern, termopan, gresie, faianta, parchet, 2 aer conditionat, masina de spalat, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, bloc...
0725.740.601/ 0763.554.885
04 Sep 12:42
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
FLOREASCA, an constructie 2008, parter din 5, terasa imensa, bucatarie utilata, 3 bai;
0722.479.996
04 Sep 12:31
suprafata 140 mp
decomandat
B
VITAN CALEA, etaj 3, stradal, mobila pt. birouri, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, merita vazut, pretabil firme,
0753.153.711
04 Sep 12:29
suprafata 85 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
399 € B
DRUMUL TABEREI  Compozitorilor, 7/10, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, renovat, stradal, bloc 1979,
021.413.66.93/ 0721.245.343
04 Sep 12:29
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
BABA NOVAC, situat la etajul 8 din 10, dispune de o suprafata utila de 75 metri patrati, renovat recent, a/c, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat, apropiere metrou Dristor,
0733.815.097
04 Sep 12:28
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € B
LACUL TEI BULEVARDUL, proprietar, 3 camere, etaj 2, imbunatatiri, reabilitat termic, loc de parcare, negociabil,
0727.757.473
04 Sep 12:25
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
UNIRII  O. Goga, finisaje superioare, mobilier de calitate, plita, cuptor hota, frigider, masina spalat, 2 lcd, 3 aer conditionat, dressing-uri spatioase, Nerva Traian, Timpuri Noi,
0752.010.035
; office@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
04 Sep 12:17
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
580 € B
DECEBAL  stradal bucatarie mobilata, 1 dormitor mobilat, 2 grupuri s, aragaz, frigider. Vecinatati: Unirii, Piata Alba Iulia,
0733.815.097
04 Sep 12:15
suprafata 85 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
350 € B
UNIRII,  Natiunile Unite, proprietar inchiriez 3 camere, etaj 1, 2 balcoane, 2 bai, aer conditionat, renovat recent,
0753.858.046
04 Sep 12:04
suprafata 90 mp
mobilat partial
550 € B
TITAN,  Diham, etajul 4/8, masina de spalat, 2 grupuri sanitare, balcon inchis, zugravit, curat, liber,
0724.254.024
; balescu.ionut@gmail.com ; www.ionutbalescu.ro
04 Sep 12:03
suprafata 72 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
250 € B
UNIRII,  1 minut metrou Unirii, stradal pe Bd. Unirii, confort 1, mobila lux, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile noi: gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, balcon...
0721.675.043/ 0784.530.931
; renata@ibg-imobiliare.ro
04 Sep 12:02
suprafata 86 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD