IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (500 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
BRANCOVEANU  Tineretului, 3 camere complet renovat (g, faianta, t, parchet, 2 balcoane inchise in termopan, 2 bai), proximitate parc (Tineretului) si metrou (Eroii Revolutiei/...
0733.876.468
; lucian.jinga@yahoo.com 30 Mar 23:56
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
390 € B
TINERETULUI,  stradal, 4 min. metrou Timpuri Noi, 2 min. piata si facultate, confort 1, etaj 5, stradal, lux, (dormitor matrimonial mobilat Mobexpert), renovat complet, aer conditionat,...
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
30 Mar 23:35
suprafata 72 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
380 € 400 € B
DRUMUL TABEREI,  Bd. Timisoara, mobilat de lux, aer conditionat, PVC, TV, cuptor microunde frigider, aragaz, hota, balcon inchis, loc de parcare, zona linistita, pret mic pentru conditi de lux,...
0753.153.490
; naumromica@yahoo.com
30 Mar 23:21
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
300 € 320 € B
Militari- Uverturii RELAXARE SI CONFORT - Ap.3 cam.mobilat+utilat lux, in vila 2011, G+F+P+UM, termopane, BGS, AC in fiecare cam., et.1/3, parcare, vedere Lacul Morii, SUPERB !
0746.296.677
; alina.linta@eurocityestate.ro
30 Mar 23:08
suprafata 111 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
495 € luna B
UNIRII BULEVARDUL,  Fantani, et. 2, dotat, lux, impecabil, cu contract, garantie 1.500 €,
0728.464.136
30 Mar 23:04
suprafata 80 mp
decomandat
mobilat
1.000 € B
TIMPURI NOI PIATA, proprietar, 3/8, o bijuterie de apartament, mobila Italia, centrala, parcare, ofer poze,
0720.435.201
30 Mar 22:45
suprafata 84 mp
480 € B
DOAMNA GHICA,  Colentina, bloc stradal, reabilitat, 1987, 7/8, 2 grupuri sanitare, exclus agentii;
0726.626.485/ 0769.614.717
30 Mar 22:25
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
B
IANCULUI, ap. 3 camere, etaj 5/10, confort 1, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, bloc anvelopat, liber,
0760.291.733
30 Mar 22:14
350 € B
EROILOR apartament pentru persoana cu pretentii, prima inchiriere, nou in totalitate, 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, lux: inductie, Tv LED, CT, aer conditionat, spatii vaste de...
0784.121.432
; cristian@urbanestates.ro ; www.urbanestates.ro
30 Mar 22:14
suprafata 75 mp
525 € B
KISELEFF,  zona rezidentiala, imobil supravegheat video, garaj subteran, terasa, doua grupuri sanitare, finisaje de calitate superioara, bloc nou, centrala termica/ac in apropiere de parc...
0784.121.432
; cristian@urbanestates.ro ; www.urbanestates.ro
30 Mar 21:58
suprafata 115 mp
1.099 € B
TITAN,  Trapezului, apartamentul se afla la cateva min. de statia de metrou 1 Decembrie, in zona curata si linistita, are t, g, f, contoar de gaze separat,
0724.581.411
; imobiliaramibo@yahoo.com
30 Mar 21:41
suprafata 64 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.200 L B
DRISTOR,  metrou, ap. 3 camere, etaj 2/4, zugravit, parchet. Amanunte la telefon;
0745.065.307
30 Mar 21:37
mobilat
B
TIMPURI NOI, proprietar, apartament 3 camere parter vila, curat, interfon, contorizare separat,
0744.338.242/ 0763.044.196
30 Mar 21:33
suprafata 100 mp
mobilat
400 € B
CRANGASI  -Nicolae Oncescu, ap. 3 camere, lux,
0766.854.163/ 0768.581.328
30 Mar 20:53
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
CISMIGIU,  Sala Palatului, agentie, renovat nou, etaj 1, birou sau locuinta, stradal, centrala proprie,
0727.051.781
30 Mar 20:45
suprafata 110 mp
500 € B
DRUMUL TABEREI, particular, etaj 3/ 4, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, recent renovat, proprietar, liber,
0722.513.403
30 Mar 20:21
suprafata 62 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
280 € B
MILITARI  Virtutii apartament in bloc tip vila, etaj 1/P+3, constructie 2010, singur pe etaj, amenajat si mobilat modern, balcon pe toate camerele, centrala proprie, 3 x aer conditionat,...
0770.761.503
30 Mar 18:57
suprafata 113 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 € B
DRUMUL TABEREI, particular, zona? verde, linis?tita?, etaj 3/ 4, renovat recent, mobila? noua?, moderna?, frigider, aragaz, masina? de spa?lat, aer conditionat, termopan, bloc reabilitat...
0721.805.455/ 0730.028.833
30 Mar 18:37
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € B
TIMPURI NOI  Metrou (5 min), str. V. Stanciu, et. 7/8, incalzirea prin centrala termica proprie, se accepta animale de companie. Chirie 1+1 garantie. Pret
0748.320.378
; mihaela.deximob@gmail.com
30 Mar 18:29
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
379 € luna B
DRUMUL TABEREI,  Valea Argesului, parter din 4, conf 1, renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica 3 tv, contract Admn Financiara,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
30 Mar 18:24
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
DRUMUL TABEREI,  35, Moghioros, Hard Rock, ap. 3 camere, etaj 2/10, stradal, foarte curat, zugravit, contorizat /apa, caldura, aer conditionat, masina de spalat, tv, net, alarma, usa blindata. 2+1,
0723.646.550
30 Mar 18:05
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € luna B
DOAMNA GHICA,  1 min. intersectie, 3 camere, apartamentul are toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, ms, tv, apartamentul este complet utilat si mobilat...
0725.709.978
; office@espaco.ro
30 Mar 18:01
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € B
FLOREASCA,  ap. 3 camere in vila cu 2 etaje, curte int. 150 metri patrati, nou renovat, 2 balc., 2 bai utilate + masina de spalat, bucatarie mobilata, electrocasnice, termopan, alarma,...
0724.871.618
30 Mar 17:57
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
550 € 650 € B
DECEBAL, apartament situat la etajul 3, vedere fata, 2 balcoane, la 1 minut de metrou si Ratb. Proprietatea este curata si libera, pretabila unui cuplu sau unei familii. Paza 24/7, bloc...
0747.171.690
; laurentiu.ene@refinder.ro ; www.refinder.ro
30 Mar 17:55
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
449 € B
DRISTOR,  Dristor 2 -metrou, apartament 3 camere, gresie, faianta, parchet, t, masina de spalat rufe/vase, tv, aer conditionat, liber, mutare imediata, exclus agentii,
0766.293.249
30 Mar 17:53
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
MILITARI,  Lujerului 78 metri patrati, mobilat, utilat, 3/8, 2 bai, mobilat modern, t, gresie, faianta, parchet, usi int. noi, contract admin. fin., 4 min. metrou, linia 41- 370 € si...
0729.831.446
; studentimobiliare@yahoo.com
30 Mar 17:46
B
DOROBANTI, confort I, etaj 2/7, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, usa metalica, aer conditionat, bucataria mobilata - utilata, frigider, aragaz, stradal, liber,
0758.230.771/ 021.252.16.05
; filip@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
30 Mar 17:45
suprafata 73 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
320 € B
UNIVERSITATE, apartament complet renovat situat la km 0. Pretabil firma dar si locuit cu priveliste suberba. Avand 3 x AC si o terasa de 20 mp. Contract Adm. Finaciara. Adiacent Unirii,...
0727.229.900
30 Mar 17:35
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat partial
nemobilat
625 € B
LACUL MORII,  Orsova/Militari, la 10 min. de Herastrau, Casa Presei, Cotroceni, Grozavesti, ap. lux in vila, curte. Mobilat si utilat lux. Zona cu vile, liniste, verdeata, Profi in apropiere....
0735.223.901/ 0371.009.988
; viviani.mirica@thementhor.ro
30 Mar 17:30
suprafata 86 mp
decomandat
utilat
mobilat
495 € B
VITAN  -Dristor, Racari, langa Kaufland, et. 3/8, renovat recent. Chirie 1+1 garantie,
0746.290.009
; george.deximob@gmail.com
30 Mar 17:28
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 € luna B
MILITARI  -Lujerului inchiriez ap 3 camere, toate facilitatile, et 4/8, bloc civilizat bine amplasat - Uverturii, liber,
0724.544.720/ 0761.094.263
30 Mar 17:27
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
390 € luna B
VICTORIEI,  Radisson, Biserica Alba, mobilat ultramodern, lux, termopan, aer conditionat, masina spalat, 2 grupuri sanitare, bloc nou (1984), vecinatati: Sala Palatului, Romana, Cismigiu,...
0728.736.846
30 Mar 17:05
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 € B
NERVA TRAIAN stradal, etaj 1/8, renovat 2015, 2 grupuri sanitare, geam baie, balcon spatios, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, 3 x aer conditionat, usa metalica...
0752.010.041
; www.confortcasaimobiliare.ro
30 Mar 16:40
suprafata 90 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
400 € B
SIMION BUSUIOC,  67, sector 2, 3 camere cu bucatarie fiecare independente, la curte, capat tramvai 21, Europa;
021.655.66.34/ 0766.684.397
30 Mar 16:37
B
MILITARI,  Casa Roz, Apusului, 3 camere, proaspat zugravit, modern, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, frigider, masina de spalat, aragaz, aer conditionat, TV, net, contorizat,...
0767.451.003/ 0720.371.218
; cristian.bubureanug@mail.com
30 Mar 16:27
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
299 € B
UNIVERSITATE,  metrou 2 minute, et. 4/ 7, mobilat modern, 2 grupuri sanitare, spatios, renovat. Vec.: Romana, Magheru, Unirii, Amzei, Rosetti, Izvor, Cismigiu, Sala Palatului, Victoriei,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Mar 16:26
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
530 € B
DOAMNA GHICA, stradal, 2/10, masina spalat, gresie, faianta, parchet,
0735.151.800
30 Mar 16:23
suprafata 65 mp
decomandat
mobilat
300 € B
DRUMUL TABEREI, proprietar, inchiriez apartament 3 camere, confort 1, bloc Maxbet Plaza Romania, 8/10, no frost LG, mas. spalat Samsung, 3 paturi, renovat, reabilitat, termopane, RDS,
0722.665.642
30 Mar 16:10
suprafata 70 mp
330 € B
DRISTOR,  Odobesti, Parc IOR, etaj 2/4, complet renovat, usi schimbate, gresie, faianta, parchet, cu bucatarie mobilata si utilata complet, masina spalat, liber, termen lung,
0728.777.132
; office@ramax.ro
30 Mar 15:51
suprafata 67 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
350 € B
VACARESTI,  Costache Stamate, intrare in Parcul Tineretului, confort 1, etaj 3, 2 grupuri sanitare, vedere parc din apartament, gresie, faianta, modern, liber, termen lung, 1+1 garantie,
0728.777.132
; office@ramax.ro
30 Mar 15:50
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € B
DRISTOR,  pe strada Dristorului, vis-a-vis gura metrou, stradal, confort 1, etaj 2/10, termen lung, 1+1 luna garantie, agentie,
0728.777.132
; office@ramax.ro
30 Mar 15:50
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
325 € B
UNIRII,  Zepter, stradal, confort 1, 2 grupuri sanitare, etaj 3/ 10, modern, liber, termen lung, 1+1 garantie,
0728.777.132
; office@ramax.ro
30 Mar 15:49
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
BRANCOVEANU,  Huedin, p/4, centrala proprie, frigider, aragaz, masina spalat, scoala, gradinita, Carrefour,
0737.112.522/ 0763.543.880
; dragmad.sorin@yahoo.com
30 Mar 15:47
suprafata 55 mp
mobilat
200 € B
DOROBANTI PIATA, sufragerie semidecomandata, vedere stradala, vecinatati Dorobanti, Floreasca, Stefan cel Mare, fara comision, neg,
0728.832.616
30 Mar 15:44
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
585 € B
BERCENI,  Obregia, intrare, vedere stradala,
0722.961.525
30 Mar 15:38
decomandat
utilat
mobilat
1.100 L B
MARASESTI  biserica, Panait Cerna, 1/8, 2 grupuri snitare, utilat nou, negociabil,
0730.600.618
30 Mar 15:33
decomandat
mobilat
350 € luna B
SUDULUI PIATA,  Metrou, etaj 8/10, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata, 2 grupuri sanitare, centrala termica, aer conditionat, TV. Vecinatati: Tineretului, Brancoveanu, Calea...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Mar 15:33
suprafata 78 mp
decomandat
utilat
mobilat
399 € B
OBOR,  Metrou, 4 camere, spatios, renovat recent, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, A/C, liber, 1+1. Vecinatati: Stefan Cel Mare, Iancului, Mosilor, Doamna Ghica,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Mar 15:29
suprafata 96 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € B
DRISTOR  metrou, Rm. Valcea, et.3/4, modern, renovat 2015, centrala proprie, spatios, liber, 1+1. Acces mijloace transport, metrou la 5 min. Vec: Nicolae Grigrescu, Vitan Mall, Baba...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Mar 15:28
suprafata 72 mp
mobilat
350 € luna B
BERCENI,  apartament 3 camere superb, situat la parterul unui bloc de 4 etaje, modern, loc de parcare ADP. La cerere se mai poate mobila. Vecinatati: P-ta Sudului, Vitan, Oltenitei,...
0732.535.415
30 Mar 15:27
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
425 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD