IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (505 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
HUEDIN  nr. 4, Berceni, apartament 3 camere, bloc reabilitat, proprietar,
0768.618.909
09 Oct 20:37
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, acces rapid, facultati, metrou Politehnica, Eroilor, AFI Business Park Cotroceni, zona selecta, et. 2, vest, intim, 3 paturi noi, balcon, curat. Acc. Militari,...
0724.587.634
09 Oct 19:51
suprafata 67 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
245 € B
TINERETULUI PARCUL, apartament modern, etaj 4/ 10, spatios, luminos, renovat complet, mobilat si utilat Ikea. Contract ANAF. Acces metrou, Sincai, Cantemir, Unirii, Timpuri Noi, Vacaresti, Nerva...
0724.391.930/ 0733.131.395
; a.varga@matimobiliare.ro
09 Oct 19:40
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
570 € B
VITAN,  Mall, apartament spatios, etaj 7/ 8, su. 90 metri patrati, decomandat, renovat, mobilat si utilat complet, centrala termica. Acces Nerva Traian, Timpuri Noi, Mihai Bravu,...
0733.131.395/ 0733.131.395
; a.varga@matimobiliare.ro
09 Oct 19:33
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € B
MOSILOR CALEA, apatament modern, bloc reabilitat termic, etaj 1/8, spatios, luminos, renovat, mobilat si utilat complet. Acces metrou Obor, Mihai Bravu, Iancului, Ferdinand, Stefan cel Mare,...
0733.131.395/ 0724.391.930
; a.varga@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
09 Oct 19:28
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 € B
AVIATIEI, apartament nou, 2 bai, terasa, mobilat lux, finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, t, aer conditionat, centrala termica, 1 loc parcare subterana, paza, imobil...
0732.009.390
; georgiana@casatransimob.ro ; www.casatransimob.ro
09 Oct 19:11
suprafata 145 mp
decomandat
utilat
mobilat
999 € luna B
BARBU VACARESCU, apartament spatios, bloc monolit, etaj 6/8, mobilat si utilat modern. Acces metrou Stefan cel Mare, Floreasca, Parcul Circului, Dorobanti Capitale, Polona, Victoriei, Dacia,
0733.131.395/ 0724.391.390
; a.varga@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
09 Oct 18:53
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
CENTAL PARK, apartament modern, complex select, etaj 3/11, spatios, luminos, mobilat si utilat complet, 2 bai, terasa, parcare subterana. Acces Dorobanti, Floreasca, Polona, Eminescu, Dacia,...
0733.131.395/ 0724.391.390
; a.varga@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
09 Oct 18:46
suprafata 117 mp
decomandat
utilat
mobilat
950 € B
ALBA IULIA PIATA,  Burebista, et. 2/ 8, utilat partial (bucatarie), intrare stradala, vedere dubla, ideal firma, paza. Contract ANAF, taxe in sarcina proprietar. Pret 500 €/ luna 1 luna...
0744.575.548/ 0726.327.305
; toni_asan@yahoo.com
09 Oct 18:38
suprafata 80 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
500 € B
BANU MANTA, apartamet modern, bloc 1986, etaj 10, spatios, luminos, renovat, mobilat si utilat complet, masina spalat vase, etc. Acces Victoriei, Mihalache, Titulescu, Turda, Kiseleff,...
0724.391.930/ 0733.131.395
; a.varga@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
09 Oct 18:37
suprafata 100 mp
utilat
mobilat
540 € B
TITAN  -Billa, et. 3/4, liber, mobilat modern;
0763.840.323/ 0720.166.876
09 Oct 18:15
B
IANCULUI,  metrou, etaj 4, aer conditionat, in zona Iancului Posta, gresie tot apartamentul, termopan, faianta, mobilat si utilat nou, negociabil,
0734.352.036
; casaperdueconsulting@yahoo.com
09 Oct 17:55
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.500 L B
BASARABIA,  Stadionul National, etaj 7/8, renovat recent cu imbunatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, moderna, aer conditionat, masina de spalat, 1+1,
0747.140.370/ 0727.320.915
09 Oct 17:38
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, etaj 6/8, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, modern, masina de spalat, frigider, aragaz, centrala proprie, mobilat modern, 1+1 luna,
0747.140.370/ 0727.320.915
09 Oct 17:38
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
IANCULUI,  Sarafinesti, confort I, cu imbunatatiri, gresie, faianta, usa metalica, stradal pe soseaua Iancului, etaj 10/11, se accepta animale,
0749.199.196/ 021.252.16.05
; lenus@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
09 Oct 17:33
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
PRIMAVERII bloc 2000, apartament 3 camere mobilat modern, 2 bai, dressing room, terasa, lift,
0721.157.677
; immobil4u@yahoo.com ; www.immobil4u.com
09 Oct 17:08
suprafata 150 mp
mobilat
1.000 € B
PAJURA  Poligrafiei, bloc 2008, mobilat modern, bucatarie open, 3 bai, parcare, paza permanenta,
0721.157.677
; immobil4u@yahoo.com ; www.immobil4u.com
09 Oct 17:04
suprafata 100 mp
mobilat
700 € B
FLOREASCA  apartament in vila, 3 camere, renovat recent, pretabil locuinta, dar si birouri,
0721.157.677
; immobil4u@yahoo.com ; www.immobil4u.com
09 Oct 17:01
suprafata 105 mp
nemobilat
850 € B
IANCULUI,  gura de metrou, bloc 1986, stradal, etaj 7, 2 grupuri sanitare, amenajat, gresie, faianta, parchet, nemobilat, pretabil firma/locuit, intrare/vedere stradala, contorizat,...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
09 Oct 16:52
suprafata 78 mp
neutilat
nemobilat
380 € luna B
TITULESCU,  biserica, 1/10, reabilitat, termopan, parchet,
0723.627.531
09 Oct 16:45
decomandat
nemobilat
350 € B
AVIATORILOR,  Uruguay, p/2, zona exclusivista, terasa superba, bucatarie mobilata
0723.627.531
09 Oct 16:43
nemobilat
880 € B
MILITARI,  Margelelor, 1/4, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica parcare, 7 min metrou, 2 min Ratb, piata, scoli - 310 € si 3 cam Lujerului, 9/10,...
0729.831.446
; studentimobiliare@yahoo.com
09 Oct 16:35
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
310 € B
COLENTINA,  McDonalds, etaj 6/ 8, spatios, curat, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat complet, utilat, modern, renovat, liber, 1+1. Vecinatati: Fundeni, Andronache, Doamna Ghica,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
09 Oct 16:20
suprafata 71 mp
mobilat
300 € B
COLENTINA,  Fundeni, la restaurant Margineni, et. 1/ 8, contorizat total, termopan, usa metal, 2 bai, debara, balcon, liniste, curatenie. Se aduce pat la cerere pt una din camere. Nu...
0771.139.259
; deintraumimob@yahoo.com
09 Oct 16:10
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
APARATORI PATRIEI  5 min. metrou, 3 camere la curte, recent renovate, mobilate modern, bucatarie utilata, cp,
0766.491.921/ 0722.450.098
; office@casarurora.ro 09 Oct 16:10
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
1.200 L B
PANTELIMON,  Vergului, Cora, etaj 3, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, curat, vecini ok, pret negociabil, comision 0,
0730.176.493
; office@ascendproperty.ro
09 Oct 16:09
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 € B
DOROBANTI,  Beller, an 1981, etaj2/4, apartament deosebit, renovat lux, 2 bai, aer conditionat,
0771.740.060
09 Oct 16:01
suprafata 90 mp
decomandat
770 € B
TITAN,  metrou, Parcul C-tin Brancusi, confort1, etaj2/4, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica balcon inchis, superoferta, garantie plus
0769.350.184/ 0742.350.553/ 0735.343.011
09 Oct 15:58
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
BERCENI,  Obregia, liber. Renovat recent, mobilat si utilat complet, parchet, aer conditionat, termopane cu plasa, 2 frigidere, tv, usa metalica, masina spalat automata. Zona buna, verde...
0722.690.110
; florin.marius0@gmail.com
09 Oct 15:58
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
329 € B
PRELUNGIREA GHENCEA,  la 2 min. de linia 41 (statia Brasov), proprietar, totul nou, renovat recent, frigider, aragaz, mas. de spalat, tv 81 cm, 3 aer condit, usa metalica, gresie, faianta, t, etaj...
0761.086.628
09 Oct 15:53
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, 5 minute linia 41, confort 1, renovat 2015, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 paturi matrimoniale, liber,
0734.830.800/ 0761.730.800
09 Oct 15:37
suprafata 74 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
TINERETULUI,  metrou, langa Scoala 97, Parc, Piata Norilor, apartament foarte spatios, parter inalt, balcon inchis, mobilat-utilat, bucatarie mare, termopan, parchet, aer conditionat, ideal...
0731.877.269
09 Oct 15:31
suprafata 75 mp
utilat
mobilat
375 € B
BUCUR OBOR,  metrou, bloc semistradal, linistit, modern, termopan, parchet, gresie, faianta, mobila moderna, bucatarie utilata: aragaz, frigider, masina de spalat, acces Bucur Obor, Mosilor,...
0731.877.269
09 Oct 15:27
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
320 € B
AVIATORILOR,  Popa Savu, bloc 2000, etaj 5/6, suprafata 90 metri patrati, terasa 25 metri patrati, renovat, living mare, dormitor matrimonial, 2 grupuri sanitare, garaj,
0728.330.206
09 Oct 15:23
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 € B
ARCUL DE TRIUMF,  2 minute de Manastirea Casin si Arcul de Triumf, apartament in vila, etaj 2, living, dining bucatarie, 2 dormitoare, baie, balcon, renovat, mobilat, utilat, ideal rezidenta,...
0751.127.717
; office@frontivo.ro ; www.frontivo.ro
09 Oct 14:57
suprafata 95 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 € B
DRUMUL TABEREI,  Afi Cotroceni, etaj 3/9, mobilat/utilat complet modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Parc Moghioros, Politehnica, Lujerului,...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
09 Oct 14:57
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
IANCULUI,  metrou, bucatarie mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, doua grupuri sanitare, aragaz, frigider, masina de spalat. Vecinatati: Obor,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
09 Oct 14:54
suprafata 74 mp
utilat
mobilat
350 € B
VITAN,  Mall, renovat recent, etaj 3/ 8, mobilat si utilat complet modern, aer conditionat, TV, masina spalat, aragaz, frigider, 2 canapele extensibile, pat dublu, dressing, 1+1 garantie,
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
09 Oct 14:50
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
430 € B
MILITARI, etaj 1/4, mobilat/ utilat complet modern, recent renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, loc de parcare. Vec: metrou Pacii, Gorjului, Drumul Taberei, Plaza...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
09 Oct 14:50
suprafata 68 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
GIURGIULUI,  Progresul, p, centrala termica, superafacere doar
0761.616.742
09 Oct 14:48
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
HERASTRAU,  Nordului, 2 grupuri sanitare, bucatarie complet mobilata, balcon, apartamentul se poate mobila la cerere, totul nou, loc parcare subsol, vecinatati: Aviatorilor, Victoriei,...
0762.565.023
; office@vilebucuresti-casebucuresti.ro ; www.VileBucuresti-CaseBucuresti.ro
09 Oct 14:46
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
850 € 870 € B
FAVORIT,  10 min. Afi Cotroceni, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, aragaz, frigider, aer conditionat, balcon inchis,...
0765.585.393/ 0726.250.111
09 Oct 14:19
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 € B
EROII REVOLUTIEI,  comision negociabil, City Mall, Pta. Progresu, 5 min. metrou, confort 1, et 9/10, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, t, aer conditionat, usa metalica, aragaz, frigider,...
0744.324.030/ 0737.152.461
; niky.dumitrescu@gmail.com
09 Oct 14:08
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € 320 € B
LACUL TEI,  Parcul Circului, reabilitat termic, parter, grilaje, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, nemobilat, bucatarie utilata, aragaz, frigider, masina spalat,...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
09 Oct 14:00
suprafata 75 mp
utilat
nemobilat
280 € luna B
CISMIGIU,  Stirbei Voda, et. 5/7, mobilat modern si utilat complet, spatios, loc depozitare, liber. Vec: Gara de Nord, Popa Tatu, Berzei, Buzesti, Plevnei, Dacia, Dinicu Golescu,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
09 Oct 13:59
suprafata 80 mp
utilat
mobilat
450 € B
DECEBAL  Alba Iulia, bloc stradal, etaj 4/8, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern, utilat complet, aragaz+hota, frigider, masina spalat, tv, aer...
0743.272.303
; office@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
09 Oct 13:57
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 € B
DACIA  Eminescu Mosilor, ultracentral, bloc nou 2009 in complex rezidential, mobila lux, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, foarte spatios, acces usor spre Universitate, Unirii,...
0728.736.846
09 Oct 13:43
suprafata 120 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 € B
EROILOR,  metrou, imobil din 1990, complet mobilat modern, aer conditionat, tv, plita, cuptor electric, mijloace de transport in apropiere. Vec.: Izvor, Sala Palatului, Universitate,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
09 Oct 13:41
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
520 € 550 € B
DRUMUL TABEREI,  Garleni, stradal, confort 1, etaj 1 /10, mobilat si utilat, renovat, contorizat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, liber, loc parcare ADP, boxa, avans 1 +1, accept contract Adm....
0786.325.401
09 Oct 13:39
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
310 € 350 € B
DRUMUL TABEREI,  str. Vasile Milea, vis-a-vis Afi Mall Cotroceni, 5 min. metrou Militari Politehnica, 1 min. RATB, ap. 3 camere, masina spalat, frigider, aragaz, gresie, faianta, parchet,...
0762.093.000
09 Oct 13:36
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 09 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD