IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (1135 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
DRISTOR metrou, renovat recent, finisaje superioare termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, masina de spalat, tv, aragaz, frigider, libera. Apropiere: Unirii, Vitan Mall,...
0765.241.670
; besthouseimob24@gmail.com
23 Jul 10:41
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
369 €
B
STEFAN CEL MARE apartament 2 camere, zona rezidentiala, renovat recent, vila cocheta cu 3 apartamente, izolat interior + exterior, centrala termica, mobilat, liber imediat,
0724.549.059
23 Jul 10:36
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
TINERETULUI, Piata Norilor, Timpuri Noi, 1/10, balcon inchis apartament, aer conditionat, modern nou renovat, tv led noi, gresie, faianta, termopan, usi schimbate, facilitati metrou, parc,...
0722.217.638
; viorel@fullimobiliare.ro
23 Jul 10:16
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
Romana Ap 2cam semidec, mobilata modern si utilat complet, AC, TV, internet si cablu, baie cu cada, lift, interfon, langa metrou la coloane, masina de spalat rufe, termopan, costuri...
0730.469.769/ 0784.703.517
; epuras.maria@gmail.com
23 Jul 09:58
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €
B
BANEASA ap 2 cam in vila langa Padurea Baneasa, et 2/2, aer conditionat, tv, terasa deschisa spre padure, cabina dus, bucatarie mobilata si utilata complet, dressing in dormitor,...
0730.469.769/ 0784.703.517
; epuras.maria@gmail.com
23 Jul 09:48
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 €
B
DRISTOR, metrou, inchiriez pt firma, cabinet avocat, contabil, de cadastru etc, 2 camere separate dintr-un apartament 3 camere, la 3 min. metrou, termopan, gresie, faianta, usa...
0733.778.899
23 Jul 08:48
suprafata 55 mp
semidecomandat
nemobilat
220 €
B
MUNCII, Basarabia, 5 min. de metrou Muncii, etaj 1/3, renovat recent, gresie, faianta, termopan, stradal, vis-a-vis de Parcul National, stradal, parcare, doar pt casatoriti sau un...
0722.252.367
23 Jul 08:47
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €
B
TITAN, metrou, Barajul Dunarii, conf.1, decomandat, 58mp, parter inalt, balcon, mobilat Ikea, masina de spalat, aragaz, frigider, termopan, apropiere Parc, RATB 335, 92, 253, 23, P-ta...
0722.729.252
; aurelburlan@gmail.com
23 Jul 07:35
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
MILITARI, Lujerului, Iuliu Maniu, la max. 5 min. metrou, modern, renovat proaspat, curat, arata mult mai bine la fata locului si a fost imbunatatit cu mobila noua, merita vazut, ocazie,...
0722.419.749/ 0749.289.344
; stoiangeorge1983@yahoo.co.uk
23 Jul 03:13
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
luna
B
TINERETULUI,STRADAL, Vav parc Tineretului, etaj1/9. bloc 1985, mobilat, utilat ( vezi poze), toate dotarile, Ratb in fata blocului, metrou la 5 minute, renovat acum, pret discutabil
0728.626.828
23 Jul 02:06
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
Herastrau Apartament 2 camere complet mobilat si utilat, loc parcare inclus, se poate inchiria si in varianta cu toate cheltuielile incluse (750 €)
0751.479.910
22 Jul 23:38
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
650 €
B
MILITARI,LUJERULUI apartament 2 camere mobilat si utilat, curat, pozitionat semistradal la 3 minute de statia de metrou si p-ta Veteranilor intr-o zona linistita, chirie 1+1 garantie
0737.061.611/ 0764.834.137
; carmenspontan@yahoo.com
22 Jul 22:47
suprafata 54 mp
utilat
mobilat
250 €
B
Banu Manta Banu Manta, bloc reabilitat, apart 2 camere, decomandat, mobilat si utilat complet, et.5/10, vedere spate, 2 usi metalice, AC
0723.723.577
22 Jul 22:29
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
390 €
B
Militari Residence Inch, ap.nou 2013 comp. mobilat si utilat, termopan, faianta, parchet, usa met, centrala proprie+termostat ambient, aer cond.etj2*7In complex esista 2 linii de transport>...
0723.906.925
; camelia.margine@yahoo.com
22 Jul 22:21
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €
B
PANDURI zona Cotroceni, apartament deosebit in bloc din 1994, zona cu acces RATB si Metrou, aprope de parc Romniceanu, etaj intermediar, merita vazut, bloc foarte civilizat, aer...
0727.828.918
; contact@imobiliarecotroceni.ro ; www.imobiliarecotroceni.ro
22 Jul 21:33
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
PROSPER, PF, apartament 2 cam lux, 2xac, frigder, plasma, usa metalica ms, faianta, gresie, termopane, bucatarie si baie pe comanda, spatii de depozitat inclusiv debara moderna. Pentru...
0760.291.298
; dodoiucatalin@gmail.com
22 Jul 19:21
suprafata 68 mp
decomandat
utilat
mobilat
385 €
B
DRUMUL TABEREI, Favorit, confort 1, renovat 2013, mobilat si utilat tineresc, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, pat matrimonial nou, liber,
0734.830.800/ 0763.554.885
22 Jul 19:07
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
1 MAI, P-ta Victoriei, bloc izolat termic, 8/10, liniste, finisat total, lux, mobilat nou, modern, utilat complet nou, aer contitionat, terasa mare, termopan, parchet,
0722.715.380
22 Jul 19:01
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
BUCURESTII NOI, Pajura, confort 1, etaj 4/4, bloc reabilitat, mobilat si utilat, complet, masina de spalat, aer conditionat, termopan, contorizat, internet, liber,
0733.044.670
; unoimobiliare@yahoo.com
22 Jul 18:54
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
UNIRII, stradal, apartament 2 camere foarte mari, living spatios, terasa generoasa, etaj 1/8, paza, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, lcd, aer conditionat,
0753.014.509
22 Jul 18:43
suprafata 74 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 €
B
IANCULUI, metrou, stradal, reabilitat termic, etaj 4/ 8, mobilat modern, masina spalat, frigider, aragaz, tv, net, cablu, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, aer...
0745.541.761/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
22 Jul 17:39
utilat
mobilat
300 €
B
UNIRII, renovat complet, mobilat nou, luminos, etaj 15/ 17, 1 balcon, vedere panoramica, situat la 3 minute de Pta. Unirii si 5 minute de parcul Izvor,
0769.088.451
; george.cazacu@ymail.com
22 Jul 17:33
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €
B
GARA DE NORD, vila 2 camere in vila noua (2012), etaj 1/p+3, mobilat modern, utilat complet, finisaje de calitate, 75 metri patrati, centrala termica, tv led, aer conditionat, t, aproape...
0724.549.059
22 Jul 17:31
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
DRUMUL TABEREI, Parc Moghioros, et. 1/4, confort 1, renovat, termopan, gresie, faianta, parchet, liber, 1+1, (Razvan G.),
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
22 Jul 17:28
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
COLENTINA, Rose Garden, p/11, terasa mare, toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Apropiere Metrou Obor, Stefan cel Mare, Mosilor, Mihai Bravu,
0721.270.266
; dorina.necula@21imobiliare.ro ; www.21imobiliare.ro
22 Jul 17:14
utilat
mobilat
375 €
400 €
B
UNIRII PIATA, fantani, situat la 100 m de Metrou Piata Unirii, lux, intrare si vedere superba la etajul 5/9. Apartamentul este proaspat renovat si zugravit asteapta primul chirias,
0769.034.809
; cerasela.tomescu07@gmail.com
22 Jul 17:08
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
645 €
B
CISMIGIU, la 2 pasi de Cismigiu, renovat, mobilat modern, bucatarie utilata, masina de spalat, aer contitionat, parchet masiv, centrala proprie, in vila, particular,
0722.430.024
22 Jul 17:07
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
CISMIGIU, Brezoianu, 2 camere, parter, pretabil spatiu comercial,
0767.293.009/ 0723.642.328
22 Jul 17:04
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
GIURGIULUI, in apropierea Pietei Progresul, stradal, particular, etaj 4/ 7, luminous, parchet natural, contorizare apa si incalzire, liber,
0733.921.255
; toneamarin@yahoo.com
22 Jul 16:54
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
luna
B
DRUMUL TABEREI, Drumetului, confortI, et 4/10, renovat recent, cu toate imbunatatirile, balcon spatios, aer cond, frigider, aragaz, masina spalat, LCD nou, an constructie 1982, curat, apropiere...
0728.116.731
22 Jul 16:48
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €
B
MIHALACHE, Ciuperca, confort 1, modern, renovat recent, cu imbunatatiri, gresie, faianta, t, usa metalica aer conditionat, apropiere metrou, facilitate mijloace transport, liber,
0761.220.448
; maryaalex1516@gmail.com
22 Jul 16:38
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
TINERETULUI, Parc, foarte spatios, etaj 7/10, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, toate imbunatatirile, termopan, gresie, faianta, parchet, dressing mare, mobilat modern, utilat cu masina...
0752.010.043
; confortcasatineretului@yahoo.com ; www.confortcasatineretului.ro
22 Jul 16:19
suprafata 80 mp
utilat
mobilat
360 €
380 €
B
UNIRII, Natiunile Unite, ultracentral, oferta apartament etaj 2/ 5, bloc termoizolat, toate imbunatatirile, utilat complet, mobilat clasic, repartitoare, foarte aproape de metrou,...
0753.153.711
22 Jul 16:13
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
299 €
320 €
B
UNIRII PIATA, Centrul Vechi, et. 3/ 8, mobilat nou, renovat nou, canapea extensibila, dressing 5 usi, 2 aer conditionat, se aduce tv led, totul nou, 1 minut de Centrul Vechi si 2 minute de...
0732.009.333
22 Jul 15:54
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat

B
VICTORIEI, Banu Manta, etaj 2/8, complet mobilat si utilat Mobexpert, totul nou, acces stradal, aer conditionat, imbunatatiri moderne, finisaje moderne,
0743.274.567/ 0756.116.070
; office@acorimobiliare.ro ; www.acorimobiliare.ro
22 Jul 15:52
suprafata 60 mp
decomandat
425 €
B
TITAN, Trapezului, Str. Mihale Stelian, ap. 2 camere, amenajat, foarte curat, mobilier, utilitati noi, pretabil studenti, familie, 5 min. metrou 1 Decembrie,
0746.709.988/ 0727.412.986
; rushhourimobiliare@yahoo.ro
22 Jul 15:43
semidecomandat
utilat
mobilat
1.200 L
B
BERCENI, Oltenitei, la 5 minute de Metrou Aparatorii Patriei, lux, loc de parcare propriu, centrala proprie, termopan, masina de spalat, tv led, constructie noua 2013, liber, avans 1+1,...
0747.819.000
22 Jul 15:41
suprafata 56 mp
utilat
mobilat
330 €
349 €
B
VICTORIEI, Banu Manta, apartament elegant, modern si confortabil, amplasat central, bloc stradal, termoizolat, etaj 2/8, scara cu supraveghere video, totul este nou (mobilier si...
0730.539.473
; newlevelimob@gmail.com
22 Jul 15:38
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
425 €
B
CRANGASI, metrou, stradal, etaj 4/ 10, gresie, faianta, termopan, curat, la 3 min. de metrou, piata, parc. 1 luna avans+1 garantie. Zone invecinate: Militari, Drumul Taberei, 1 Mai,...
0724.496.331/ 0732.998.204
; vyoleta_gabriela@yahoo.com
22 Jul 15:32
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
240 €
B
DRUMUL TABEREI, bucla, 3/4, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, liber, apropiere de ratb, 1luna +1luna garantie,
0724.370.636
; mfirut@yahoo.com
22 Jul 15:29
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
270 €
B
DRISTOR, C. Ressu, 10 min de metrou, etaj 3/4, confort I, in bloc mixt, decomandat, 55 metri patrati, constructie 1978, utilat si mobilat lux, amenajat cu: gresie, faianta, parchet, t,...
0734.709.930
; beatrice_imob@yahoo.com
22 Jul 15:29
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DRUMULTABEREI, Strand, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, vedere superba, 1+1,!
0763.983.700
22 Jul 15:29
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
IANCULUI Str. Nicolae Milescu, 2 camere, mansarda deosebita in vila, incalzire in pardoseala, aer conditionat, termopane, curte, vecinatati Dimitrov, Bucur Obor, merita,
0744.150.002/ 0722.393.151
22 Jul 15:28
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 €
luna
B
TINERETULUI, etaj 10/ 10, proaspat renovat, complet mobilat, gresie, faianta, toate utilitatile, usa metalica. 5 minute de statia de metrou Tineretului, 200 metri de parc, suprafata 60 metri...
0723.357.622
; vlad336ca@yahoo.com
22 Jul 15:28
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
BUCURESTII NOI la 5 minute de metrou Jiului, 5/8, vedere laterala, masina spalat, a.c., prospat zugravit, repartitoare, apometre, liber,
0723.362.112/ 0724.261.323
22 Jul 15:27
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
270 €
B
MILITARI, Gorjului, 1 min. metrou, et. 3, confort 1, renovat recent, vav piata, mobilat nou, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, masina de spalat, 1 balcon...
0735.897.199/ 0765.585.393
22 Jul 15:19
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
BERCENI, Emil Racovita (Moldovita), 2 camere, direct proprietar, confort 2, etaj1/10, ne/ mobilat, bloc linistit, o luna avans+ o luna garantie, exclus agentii,
0763.629.748
22 Jul 15:16
semidecomandat
utilat
200 €
900 €
lunar
B
DRUMUL TABEREI, Sibiu, 1 Mai, confort 1, parter/ 8, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apometre, repartitoare, instalatii sanitare noi, aragaz nou, 2 debarale, se poate...
0720.763.805
22 Jul 15:08
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
220 €
B
MIHAI BRAVU, Obor, etajul 3, intrare si vedere stradala, la 3 minute de metrou, mobilat si utilat complet, bloc anvelopat, liber si usor negociabil,
0734.352.036
; casaperdueconsulting@yahoo.com
22 Jul 15:07
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 €
B
AVIATIEI, metrou, 2 camere, 4/4, imobil 1989, gresie, faianta, parchet, usa metalica 2 x aer conditionat, LCD, mobilat modern, utilat complet,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
22 Jul 14:55
suprafata 64 mp
450 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |